Coeur d'Alene Text Glossary

 

'   --   [ʔ   //y̕c_//   cont]   (ch7.18)

'p   have   [ʔp   //√ʔepɬ//   /have]   (ci2.2)

'pł   are   [ʔpɬ   //√ʔepɬ//   /have]   (ch10.4)

'pł   have   [ʔpɬ   //√ʔepɬ//   /have]   (ar1.8, ch7.5)

'tschinche̲shm   accompanied him   [ʔcčinčéšəm   //yc̕-čic-hn√češ-m//   cont-dir-loc/accompany-m]   (hi3.14)

'tshi̲'t   be first   [ʔətšíʔt   //ʔet√šiʔt//   ua/first]   (ku1.11)

'ts'a̲qhal   be like   [ʔəcʔáx̣al   //ʔec√ʔax̣el//   cust/every]   (bl1.7)

'ts'a̲'r   being sick   [ʔc̕áʔr   //y̕c√c̕aʔr//   cont/sick]   (hi3.15, hi4.6)

'ts'a'rqi̲n   have headache   [ʔc̕aʔrqín   //y̕c√c̕aʔr=qin//   cont/sick=head]   (hi4.6)

'ts'edkhwi̲'wes   cross   [ʔc̕edxʷíw̕es   //ʔec√ʔidxʷ=iw̕es//   cust/cross=between]   (ch3.6)

'ts'i̲tsh   sleep   [ʔcʔítš   //y̕c√ʔitš//   cont/sleep]   (tu4.16)

'a   --   [ʔa   //ʔe//   obl]   (ar1.3, ar1.13, ar1.13, ar2.6, ar3.4, ar3.6, at1.1, at1.8, at4.12, at8.1, at8.7, at9.1, bl1.1, bl2.4, ch1.5, ch2.2, ch2.3, ch2.4, ch3.2, ch7.13, ch9.8, ch9.8, ch12.3, ci3.3, ci4.5, Dw1.8, Dw2.1, Dw2.2, fi2.14, hi5.5, mu1.3, mu1.11, st1.3, st1.4, tu6.3, tu8.4, tu8.10)

'a   hello   [ʔa   //√ʔa//   /yes]   (hi5.3)

'a   yes   [ʔa   //√ʔa//   /yes]   (hi3.10)

a   --   [a   //he//   spec]   (fi3.2)

a   ah   [a   //a//   a]   (tu6.7, tu6.7)

'aaa   yes   [ʔaˑˑ   //ʔa//   yes]   (ku1.5)

'aaaa   ʔaˑˑˑ   [ʔaˑˑˑ   //ʔaˑˑˑ//   ʔaˑˑˑ]   (hi2.3)

'aapo̲tar   apostle   [ʔaapótar   //√ʔapotar//   /apostle]   (ch5.6, ch5.12)

'aaqhi̲'wł   now   [ʔaax̣íw̕ɬ   //√ʔax̣iw̕ɬ//   /now]   (ch1.8, ch2.4, tu4.2)

'aats'a̲   be so   [ʔaac̕á   //ʔec√ʔax̣il//   cust/dothus]   (ch2.6, ch12.4)

'aats'a̲qhl   as   [ʔaac̕áx̣əl   //ʔec√ʔax̣il//   cust/dothus]   (ch11.4)

'aats'a̲qhl   be so   [ʔaac̕áx̣əl   //ʔec√ʔax̣il//   cust/dothus]   (ar3.8, ch1.9, ch2.3, ch4.8, ch10.2, ch12.2, tu5.10)

'aats'a̲qhl]   be so   [ʔaac̕áx̣əl)   //ʔec√ʔax̣il//   cust/dothus]   (ch2.6)

'aaya̲(   all   [ʔaayáʕ   //√ʔayaʕ//   /all]   (ar2.3, ch1.5, ch2.2, ch2.3, ch3.2, ch3.10, ch4.6, ch5.1, ch6.1, ch9.2, ch10.4, ch11.3, ch11.4)

'achałaq'o̲tqistm   s/he was on top/head of h/h   [ʔačaɬaq̕ótqistm   //ʔec-če√ɬaq̕-ut=qin-stu-m//   cust-loc/lieonstomach-stat=head-ct-nte]   (ku2.2)

'achets'lu̲uuut'wes   s/he was standing on it   [ʔačec̕əlúˑˑˑtəw̕es   //ʔec-čet√c̕el-ut=iw̕es//   cust-loc/upright-stat=between]   (at11.12)

'achiiya̲'lkhuqn   h/h head is covered with cloth   [ʔačiiyál̕xʷqən   //ʔec-čic√yel̕xʷ=qin//   cust-loc/coverwcloth=head]   (ku1.13)

'achsti̲'yti'yeqwt   will fight   [ʔačstíy̕tiy̕eqʷt   //ʔec-čs-√tiy̕eqʷ+CVC-t//   cust-purp/fight+aug-stat]   (mu1.9)

'ada̲lk'wi'qs   it was pulled over h/h nose   [ʔadálk̕ʷiʔqs   //ʔec√delk̕ʷ=y̕qs//   cust/coverwithcloth=nose]   (tu1.11)

'ahiiiiaan   nt   [ʔahiˑˑˑaˑn   //ut//   ut]   (tu1.4)

'ałaq'u̲t   s/he lay down   [ʔaɬaq̕út   //ʔec√ɬaq̕-ut//   cust/lieonstomach-stat]   (ci4.9)

'ałaq'u̲uut   lie on stomach   [ʔaɬaq̕úˑˑt   //ʔec√ɬaq̕-ut//   cust/lieonstomach-stat]   (at6.5)

'ałda̲rench   sun   [ʔaɬdárenč   //ʔeɬ√dar=inč//   ua/convex=belly]   (tu4.12)

'ałq'i̲ts'ench   snake   [ʔaɬq̕íc̕enč   //√ʔaɬq̕ic̕enč//   /snake]   (Sn1.11, Sn1.16, tu1.9, tu1.10, tu8.11, tu8.17)

'ałq'uq'ut'u̲t   Little Plummer Peak   [ʔaɬq̕ʷq̕ʷət̕út   //ʔeɬ-C1√q̕ʷet̕-ut//   pfx-dim/ua-stat]   (at1.10, at3.11, at9.1)

'ancha̲stqnts   they dig roots   [ʔančástqnc   //ʔec-hn√častq-n-t-s//   cust-loc/dig-d-t-3erg]   (Sn1.1)

'anp'q'u̲stkhw   you sprinkle it   [ʔanp̕əq̕ʷústxʷ   //ʔen√p̕aq̕ʷ=us-t-xʷ//   loc/powder=face-t-2erg]   (at8.8)

'anqhi̲ł   s/he was afraid   [ʔanx̣íɬ   //ʔen√x̣iɬ//   loc/fear]   (at2.7, at2.7)

'ansh   angel   [ʔanš   //√ʔanš//   /angel]   (ch5.4, ch5.11)

'ap   had   [ʔap   //√ʔepɬ//   /have]   (Dw1.2)

'ap   have   [ʔap   //√ʔepɬ//   /have]   (ci1.1)

'apł   have   [ʔapɬ   //√ʔepɬ//   /have]   (at1.7)

'apł   there is   [ʔapɬ   //√ʔepɬ//   /have]   (ar2.4)

'aqhal   every   [ʔax̣al   //√ʔax̣el//   /every]   (ch9.4, ch9.6)

'aqha̲l   do thus   [ʔax̣ál   //√ʔax̣il//   /dothus]   (at8.1, tu6.11)

'a̲qhal   thus (to do )   [ʔáx̣al   //√ʔax̣il//   /dothus]   (at2.7, at4.13, hi5.3, tu3.2)

'a̲qhal   to do thus   [ʔáx̣al   //√ʔax̣il//   /dothus]   (at1.6)

'aqhi̲stus   s/he did thus with it   [ʔax̣ístus   //√ʔax̣il-stu-s//   /dothus-ct-3erg]   (tu4.4, tu6.7, tu7.7)

'aqhi̲'wł   now   [ʔax̣íw̕ɬ   //√ʔax̣iw̕ɬ//   /today]   (at1.1, ci1.8, jo1.5)

'aqhiye   nt   [ʔax̣iye   //na//   na]   (tu7.7, tu7.7, tu7.7, tu7.16, tu7.16)

arthur   Arthur   [arthur   //ua//   ua]   (ar2.7)

'artr   Arthur   [ʔartr   //√ʔartr//   /Arthur]   (ar1.1)

'ashch'qi̲nmistus   s/he listened to h/h   [ʔašč̕qínmistus   //ʔec√šeč̕=qin-min-stu-s//   cust/wait=head-rel-ct-3erg]   (tu3.12)

'atch'mu̲t'wesmistm   s/he was being ridden   [ʔatč̕əmútəw̕esmistm   //ʔec-tč√ʔem-ut=iw̕es-min-stu-m//   cust-loc/sit-stat=between-rel-ct-nte]   (at10.7)

'atmalk'uma̲   all day   [ʔatmalk̕ʷmá   //ʔec-t√melk̕ʷ-m=asq̕t//   cust-loc/whole-m=sky]   (at5.5)

'atsanłaq'u̲uuut   s/he crouched under   [ʔacanɬaq̕úˑˑˑt   //ʔec-cen√ɬaq̕-ut//   cust-under/crouch-stat]   (ci4.16)

'atsant'wa̲qhnmistus   s/he stuffed it under h/h arm   [ʔacantəw̕áx̣nmistus   //ʔec-cen√tuw̕=ax̣n-min-stu-s//   cust-under/stuff=arm-rel-ct-3erg]   (tu4.4)

'atsa(tsa(i̲pm   s/he was screaming   [ʔacaʕcaʕípm   //ʔec√caʕ+CVC=ip-m//   cust/scream+aug=aft-m]   (Dw1.15, Dw1.16)

'atsgwa̲shqn   s/he was combed   [ʔacgʷášqən   //ʔec√gʷeš=qin//   cust/comb=head]   (ci4.19)

'a̲tsqe'   exit   [ʔácqeʔ   //√ʔacqeʔ//   /goout]   (tu3.8)

'atsqwa'qwe'li̲iii   they are speaking   [ʔacqʷaʔqʷeʔlíˑˑˑ   //ʔec√qʷeʔl+CVC-í//   cust/talk+aug-exag]   (at9.2)

'atsse̲t'qts   h/h day   [ʔacsét̕qəts   //ʔec√sit̕=q̕t-s//   cust/day=day-3g]   (ch7.8, ch9.2, ch9.8)

'ats(we̲(wet's   s/he was smiling   [ʔacʕʷéʕʷet̕s   //ʔec-C1V√ʕʷit̕=us//   cust-dur/smile=face]   (at4.8)

'ats'a̲qhal   be like (st)   [ʔacʔáx̣al   //ʔec√ʔax̣il//   cust/dothus]   (at2.8, at2.9, tu1.11)

'ats'a̲qhal   be the same (as st)   [ʔacʔáx̣al   //ʔec√ʔax̣il//   cust/dothus]   (jo1.5)

'ats'a̲qhl   do thus   [ʔacʔáx̣əl   //ʔec√ʔax̣il//   cust/dothus]   (ar2.1, ch2.4)

'ats'a̲qhl   do thus   [ʔac̕áx̣əl   //ʔec√ʔax̣il//   cust/dothus]   (Dw1.10)

'a̲ts'qhntkhw   you watch it   [ʔác̕x̣ntxʷ   //√ʔac̕x̣-n-t-xʷ//   /lookat-d-t-2erg]   (hi1.7)

'a̲ts'qhntm   so looked at h/h   [ʔác̕x̣ntm   //√ʔac̕x̣-n-t-m//   /lookat-d-t-nte]   (tu5.4)

'a̲ts'qhnts   s/he looked at it   [ʔác̕x̣nc   //√ʔac̕x̣-n-t-s//   /lookat-d-t-3erg]   (at4.8, hi1.10, tu2.15, tu3.9)

'a̲ts'qhntslsh   they looked at it   [ʔác̕x̣nclš   //√ʔac̕x̣-n-t-s-lš//   /lookat-d-t-3erg-3pl]   (ar3.5)

'a̲ts'qhstus   s/he looked at it   [ʔác̕x̣stus   //√ʔac̕x̣-stu-s//   /lookat-ct-3erg]   (tu3.10)

'aya̲(   all   [ʔayáʕ   //√ʔayaʕ//   /all]   (bl1.6, bl1.12, ch5.7, ch9.4, ch10.4, fi2.14, tu1.2, tu1.7, tu1.16, tu8.9)

'aya̲(a(   s/he gathers st   [ʔayáʕaʕ   //ʔec√yaʕ+C2//   cust/gather+nctl]   (bl1.7)

'aya̲(lsh   everyone   [ʔayáʕlš   //√ʔayaʕ-lš//   /all-3p]   (ci2.3)

'a̲yqhwt   get tired   [ʔáyx̣ʷt   //√ʔayx̣ʷ-t//   /tire-stat]   (bl2.12)

'a(w   all   [ʔaʕʷ   //√ʔaʕʷ//   /many]   (at9.1, hi4.15, hi6.6, tu1.5)

'a(w   many   [ʔaʕʷ   //√ʔaʕʷ//   /many]   (ci1.1, fi1.15)

bati̲s   Baptist   [batís   //√batis//   /baptist]   (ch5.5, ch5.12)

ch   we   [č   //č//   1pnom]   (ar2.3, ar2.3, at6.3, at11.10, bl1.4, ch1.7, ch1.7, ch2.4, ch2.5, ch10.4, ci2.1, ci2.2, ci2.11, hi4.4, hi5.8, hi5.9, ku1.8, ku1.10, mu1.7, mu1.9, tu2.8, tu2.8, tu8.5)

cha   --   [ča   //čeɬ//   fut]   (at5.2, at8.3, ch3.7, ch8.3, ch8.5, jo2.9, mu1.6, st1.11, tu6.12)

cha'   ought   [čaʔ   //čeʔ//   deontic]   (ch2.2)

chaale̲q'ntm   s/he was buried   [čaaléq̕ntm   //če√leq̕-n-t-m//   loc/bury-d-t-nte]   (ch3.6)

chachchmi̲nkwe'stus   s/he threw it into water   [čaččmínkʷeʔstus   //ča√ččmin=kʷeʔ-stu-s//   dir/throwone=water-ct-3erg]   (jo2.1)

chala̲'qhw   another day   [čaláʔx̣ʷ   //če√laʔx̣ʷ//   dir/tomorrow]   (tu2.6)

chał   --   [čaɬ   //čeɬ//   fut]   (ch9.8, ch9.8, hi7.8)

chapqi̲nis   h/h scalp   [čapqínis   //√čep=qin-n-s//   /soft=head-loc-3g]   (tu4.2, tu4.4, tu4.4, tu5.5)

chapqi̲nn   scalp   [čapqínn   //√čep=qin-n//   /soft=head-loc]   (tu5.9, tu8.15)

chapqi̲nslsh   h/h braids   [čapqínslš   //√čep=qin-s-lš//   /soft=head-3g-3pl]   (bl3.5)

chatmaq'wi̲ne'ntulmit   we have piled (stuff) for you   [čatmaq̕ʷíneʔntulmit   //čet√maq̕ʷ-ineʔ-n-t-ulmi-it//   on/largeobjslie-ontop-n-t-2pacc-1perg]   (hi7.8)

chatqhali̲lupn   floor   [čatx̣alílupn   //čet√x̣el=ilup-n//   on/laysidebyside=floor-loc]   (ar2.6)

chatqhesi̲'wes   prairie   [čatx̣esíw̕es   //čet√x̣es=iw̕es//   loc/good=between]   (at11.12, ci3.2)

chatq'e̲le'   Lake Chatcolet   [čatq̕éleʔ   //čet√q̕eleʔ//   loc/lake]   (tu1.1)

chatq'e̲t'p   climb over   [čatq̕ét̕p   //čet√q̕et̕-p//   on/climb-nvol]   (tu7.9)

chats''lqhumi̲nes   what is used for rafters   [čac̕əl̕x̣ʷmínes   //čic√c̕el̕x̣ʷ-min-es//   cisl/joist-instr-cond]   (ar1.11)

chaw'n   make it become   [čawən̕   //√čaw̕-n-š<ʔ>//   /become-loc-imp<emph>]   (ch1.9)

cha̲w'nsh   make it become   [čáwən̕š   //√čaw̕-n-š<ʔ>//   /become-loc-imp<emph>]   (ch12.4)

cha̲'w'nsh   make it become   [čáw̕n̕š   //√čaw̕-n-š<ʔ>//   /become-loc-imp<emph>]   (ch12.2)

cha̲'w'nsh   make it become   [čáw̕ən̕š   //√čaw̕-n-š<ʔ>//   /become-loc-imp<emph>]   (ch2.6, ch10.2)

chchi̲iiinmsh   what's the matter   [čəčíˑˑˑnəmš   //√ʔečin-mš//   /dowith-intrcont]   (jo2.11)

chchmi̲nłtm   it was thrown at h/h   [ččmínɬtm   //√ččmin-ɬ-t-m//   /throwone-pra-t-nte]   (at4.9)

chchmi̲nusntul   throw h/h in fire   [ččmínusntul   //√ččmin=us-n-t-ul//   /throwone=fire-d-t-plimp]   (tu6.2)

che   --   [če   //čeɬ//   fut]   (ar1.7, ar2.3, at2.2, at2.7, at4.6, at5.5, bl2.13, bl2.15, bl3.8, ch1.3, ch1.8, ch4.7, ch7.6, ch7.14, ch7.16, ch8.1, ch9.4, ch9.6, ch10.1, ch10.4, ch11.1, ci3.8, ci4.18, fi1.2, fi1.14, hi2.12, hi3.15, hi4.9, hi4.10, hi6.3, hi6.3, hi6.7, hi7.2, hi7.6, jo2.10, tu4.7, tu5.6, tu6.1, tu6.7)

che'   ought   [čeʔ   //čeʔ//   deontic]   (at5.1, ch1.3, ch2.3)

che'   would   [čeʔ   //čeʔ//   deontic]   (ch2.2)

che'łełtu̲'m   three families   [čeʔɬeɬtúm̕   //√čiʔɬes=ɬtum̕//   /three=group]   (ci1.1)

cheete̲nmstm   s/he was pulled (resisting)   [čeeténmstm   //čet√ten-m-stu-m//   on/pull-m-ct-nte]   (tu5.12)

cheł   --   [čeɬ   //čeɬ//   fut]   (ar1.6, ar2.2, ar2.2, ar2.3, at1.3, at1.6, at1.7, at2.8, at3.1, at3.10, at3.14, at6.4, at7.6, at7.7, bl3.8, ch2.4, ch2.4, ch2.5, ch2.5, ch7.5, ch7.8, ch7.10, ch7.18, ch9.2, ch9.2, ch9.4, ch9.6, ch12.1, ch12.3, ch12.3, hi1.3, hi1.4, hi1.6, hi1.7, hi3.9, hi5.5, hi5.9, hi6.4, ku1.10, st2.11, tu1.14, tu5.6, tu7.2)

che̲'mntslsh   grasp   [čém̕nclš   //√čem̕-n-t-s-lš//   /holdpl-d-t-3erg-3pl]   (hi6.6)

che̲'mntslsh   h/s took hold of them   [čém̕nclš   //√čem̕-n-t-s-lš//   /holdpl-d-t-3erg-3pl]   (bl3.5)

che̲'nnts   s/he took hold of it   [čén̕ənc   //√čen̕-n-t-s//   /hold-d-t-3erg]   (jo2.3)

[che'nu'sh   make it become   [(čeʔnuʔš   //√čaw̕-n-š<ʔ>//   /become-loc-imp<emph>]   (ch2.6)

che̲shm   accompany so   [čéšm   //√češ-m//   /accompany-mdl]   (hi4.14, st2.2)

che̲shn   accompany   [čéšn   //√češ-n//   /accompany-loc]   (ar1.3)

che̲shntm   so accompanied him   [čéšntm   //√češ-n-t-m//   /accompany-d-t-nte]   (fi1.15)

che̲shntsel   come with me   [čéšncel   //√češ-n-t-sel//   /accompany-d-t-1acc]   (fi1.14)

che̲shntsn   I go with you   [čéšncn   //√češ-n-t-si-n//   /accompany-d-t-2acc-1erg]   (st1.12)

chetcha'qi̲nts   s/he uncovered h/h head   [četčaʔqínc   //čet√čiʔ=qin-t-s//   on/open=head-t-3erg]   (tu5.2)

chetchchi̲'w   camas flat   [četčəčíw̕   //čet-C1√čigʷ//   loc-dim/prairie]   (Sn1.1)

chetgwelpi̲ne'   catch fire   [četgʷelpíneʔ   //čet√gʷel̕-p-ineʔ//   loc/burn-nvol-surround]   (fi1.10)

chetgwe'lpi̲ne'   catch fire   [četgʷel̕píneʔ   //čet√gʷel̕-p-ineʔ//   loc/burn-nvol-surround]   (fi1.13)

chettsakwqis   h/h scalp   [četcákʷqis   //čet√cekʷ=qin-s//   on/drag=head-3g]   (tu8.15)

chetuli   Catholic   [četuli   //√četuli//   /catholic]   (ch4.2)

chet'i̲'ches   when the sun rose   [čet̕íʔčes   //čet√t̕ič<ʔ>-es//   ontop/protrude<inch>-cond]   (tu2.14)

chet'pli̲shlsh   they stood   [čet̕əplíšlš   //če√t̕epl-iš-lš//   dir/plstand-dev-3pl]   (ar2.6)

cheyts'i̲łislsh   what would be their food   [čeycʔíɬislš   //čeɬ y̕c√ʔiɬn-s-lš//   fut cont/eat-3g-3pl]   (tu4.10)

che'yshi̲'t   will be first   [čey̕šíʔt   //čeɬ y̕c√šiʔt//   fut cont/first]   (at2.6)

chi   I   [či   //čn//   1nom]   (Dw2.2, hi3.15, hi4.6, hi4.6, hi5.4, hi5.5, st2.1, tu1.14)

chi'ł   then   [čiʔɬ   //√ciʔ-ɬ//   /prox2-conn]   (ku2.3)

chi̲'łes   three   [číʔɬes   //√čiʔɬes//   /three]   (at1.8)

chi'ps-   dk-   [čiʔps-   //ua-//   ua-]   (hi2.10)

chi̲'tp'i̲łe'wes   they were riding   [číʔtp̕íɬew̕es   //čiʔ-t√p̕iɬ=iw̕es//   ua-loc/plsit=between]   (ar3.4)

chi't'i̲chm   half out thither   [čiʔt̕íčm   //čiʔ√t̕ič-m//   ua/protrude-mdl]   (ar3.7)

chi'ts'e̲'l'les   when s/he arrives   [čiʔc̕él̕əl̕es   //čic-y̕c√c̕el̕+C2-es//   cisl-cont/arrive+nctl-cond]   (at6.4)

chi'ts'i̲mm   s/he gathered some   [čiʔc̕íməm   //čic-y̕c√ʔim-m//   cisl-cont/gatherstuff-mdl]   (at8.7)

chichetq'e̲t'p   s/he went up the beach   [čičetq̕ét̕p   //čic-čet√q̕et̕-p//   cisl-on/climb-nvol]   (jo2.8)

chichiide̲qht   they came   [čičiidéx̣t   //či-čic√dex̣-t//   ua-cisl/plgo-stat]   (hi6.11)

chichitskwi̲nm   s/he took it   [čičickʷínm   //či-čic√kʷin-m//   ua-cisl√hold-mdl]   (tu7.14)

chich'e̲t'm   s/he cut off   [čič̕ét̕m   //čic√č̕et̕-m//   cisl/sever-mdl]   (tu7.14)

chich'ich'i̲'t   be very near   [čič̕ič̕íʔt   //čic-C1V√č̕it<ʔ>//   cisl-dim/near<inch>]   (bl3.2)

chide̲qht   they go   [čidéx̣t   //čic√dex̣-t//   cisl/plgo-stat]   (tu2.3)

chiich'a̲qhumstus   s/he moved it this way   [čiič̕áx̣ʷmstus   //čic√č̕ax̣ʷ-m-stu-s//   cisl/movetoside-rel-ct-3erg]   (ar3.6)

chiide̲khumntsut   s/he comes down   [čiidéxʷməncut   //čic√dexʷ-min-t-sut//   cisl/descend-rel-t-rflx]   (hi1.11)

chiide̲khwilsh   s/he descended hither   [čiidéxʷilš   //čic√dexʷ-ilš//   cisl/descend-auton]   (at10.14)

chiide̲khwilsh   s/he dismounted   [čiidéxʷilš   //čic√dexʷ-ilš//   cisl/descend-auton]   (bl3.4)

chiide̲qht   they go   [čiidéx̣t   //čic√dex̣-t//   cisl/plgo-stat]   (tu7.6)

chiidi̲k'wsm   they turned back   [čiidík̕ʷsm   //čic√dik̕ʷ=us-m//   cisl/turn=face-mdl]   (tu7.12, tu8.1)

chiidldli̲m   they galloped up   [čiidəldəlím   //čic√dlim+CVC//   cisl/gallop+aug]   (ci2.6)

chiidli̲m   gallop this way   [čiidlím   //čic√dlim//   cisl/gallop]   (ci4.10)

chiile̲kukw   at a distance   [čiilékʷəkʷ   //čic√lekʷ+C2//   cisl/far+nctl]   (st2.12)

chiiła̲qi't   where they fell   [čiiɬáqiʔt   //čic√ɬaq-iʔt//   cisl/fall-res]   (Dw1.5)

chiiła̲q'ish   s/he laid on h/h stomach   [čiiɬáq̕iš   //čic√ɬaq̕-iš//   cisl/crouch-dev]   (mu1.10)

chiin'e̲mish   he sat in   [čiinʔémiš   //čic-hn√ʔem-iš//   cisl-loc/sit-dev]   (hi2.7)

chiina̲qhwt   s/he went downstream   [čiináx̣ʷt   //čic√n̕ax̣ʷ-t//   cisl/downstream-stat]   (st1.9, st2.4, st2.4)

chiine̲pt   they came in   [čiinépt   //čic√nep-t//   cisl/plenter-stat]   (hi7.3)

chiini̲ch'm   s/he cut some   [čiiníč̕m   //čic√nič̕-m//   cisl/cut-mdl]   (st1.4)

chiini̲ch'nich'ntslsh   they cut them off hither   [čiiníč̕nič̕nclš   //čic√nič̕+CVC-n-t-s-lš//   cisl/cut+aug-d-t-3erg-3pl]   (bl3.5)

chii'nu̲łkhw   come in   [čiin̕úɬxʷ   //čic√n̕uɬxʷ//   cisl/enter]   (tu3.14)

chiita̲n:::   it resisted   [čiitánˑˑˑ   //čic/ten//   cisl/pullrope]   (jo2.4)

chiite̲ł   straight toward   [čiitéɬ   //čic√teɬ//   cisl/straight]   (ci4.10)

chiite̲nmłtm   it was pulled for h/h   [čiiténmɬtm   //čic√ten-m-ɬ-t-m//   cisl/pull-m-pra-nte]   (tu6.12)

chiite̲nmstm   s/he was pulled   [čiiténmstm   //čic√ten-m-stu-m//   cisl/pull-m-ct-nte]   (tu5.11)

chiite̲nmstus   s/he pulled it   [čiiténmstus   //čic√ten-m-stu-s//   cisl/pull-m-ct-3erg]   (jo2.3, jo2.3, jo2.6)

chiit'e̲pp   they arrive here (on foot)   [čiit̕épəp   //čic√t̕ep-C2//   cisl/plstop-nctl]   (hi6.9, hi7.1)

chiit'i̲cht   hither via canoe   [čiit̕íčt   //čic√t̕ič-t//   cisl/protrude-stat]   (hi1.13, hi2.8)

chiits'a̲tsqe'   s/he came out   [čiicʔácqeʔ   //čic√ʔacqeʔ//   cisl/goout]   (hi5.13)

chiits'e̲'l'l   s/he arrived   [čiic̕él̕əl̕   //čic√c̕el̕+C2//   cisl/arrive+nctl]   (bl3.4, hi2.9, hi5.3)

chiits'e̲'l'l   s/he arrived   [čiic̕él̕əl̕   //čic√c̕el̕+C2//   cisl/arrive+nctl]   (st1.9)

chiiya̲'l'lkhuqn   have shirt over head   [čiiyál̕əl̕xʷqən   //čic√yel̕x+C2=qin//   cisl/coverwcloth+nctl=head]   (ku1.13)

chiiya̲(   all came hither   [čiiyáʕ   //čic√yaʕ//   cisl/gather]   (at10.1)

chiiya̲(pt   assembled here   [čiiyáʕpt   //čic√yaʕ-p-t//   cisl/gather-nvol-stat]   (ar2.3)

chiiyi̲'lntm   s/he was closed in on   [čiiyíl̕ntm   //čic√yil̕-n-t-m//   cisl/approachdefense-d-t-nte]   (at8.3)

chi̲łtses   s/he gave it to me   [číɬces   //√čiɬ-t-sel-s//   /give-t-1acc-3erg]   (jo1.5)

chindi̲k'wdk'wsm   turn back   [čindík̕ʷdək̕ʷsm   //č-hn√dik̕ʷ+CVC-us-m//   dir-loc/turn+aug-face-mdl]   (at11.4)

chineswi̲chi   I saw   [čɩneswíčɩ   //na//   na]   (st2.7)

chingwi̲st   from high   [čingʷíst   //čic-hn√gʷis-t//   cisl-loc/high-stat]   (tu4.12)

chini'de̲qht   they came into   [činiʔdéx̣t   //čic-niʔ√dex̣-t//   cisl-amid/departpl-stat]   (st2.6)

chinmu̲lm   s/he dipped   [činmúlm   //čic-hn√mul-m//   dir-loc/dipwater-mdl]   (Dw1.13)

chi'nqwi'ytmi̲stmekhw   you take pity on me   [čiʔnqʷiy̕tmístmexʷ   //čiʔ-hn√qʷiy̕-t-min-stu-mel-xʷ//   ua-loc/pity-stat-rel-ct-1acc-2erg]   (ch11.1)

chi̲shalqw   tall   [číšalqʷ   //√ciš=alqʷ//   /long=tree]   (at2.1)

chishch'mi̲nts   s/he heard h/h   [čišəč̕mínc   //čic√šeč̕-min-t-s//   cisl/hear-rel-t-3erg]   (Dw1.15)

chitaq'e̲t'p   they in turn went up   [čitaq̕ét̕p   //čic-te√q̕et̕-p//   cisl-seq/climb-nvol]   (ku1.3)

chitch'mi̲płkhw   toward outside   [čitč̕əmípɬxʷ   //čic-tč̕mípɬxʷ//   cisl-locoutside]   (tu3.11)

chite-   in turn   [čite-   //čic-te-//   cisl-seq-]   (at3.2, bl1.3)

chite'eku̲stm   s/he was told   [čiteʔekʷústm   //čic-te√ʔekʷun-stu-m//   cisl-seq/say-ct-nte]   (at7.6)

chite'eku̲stus   s/he answered h/h   [čiteʔekʷústus   //čic-te√ʔekʷun-stu-s//   cisl-seq/say-ct-3erg]   (at9.5)

chite'eni̲s   s/he went   [čiteʔenís   //čic-te√ʔenis//   cisl-seq/leave]   (at10.2)

chite'enłu̲'   arrive there   [čiteʔenɬúʔ   //čic-te-ʔen√ɬuʔ//   cisl-seq-loc/there]   (at5.5)

chitech   toward   [čiteč   //či√teč//   dir/to]   (at5.7, at7.8)

chiteche̲shn   s/he went along with   [čitečéšn   //čic-te√češ-n//   cisl-seq/accompany-loc]   (jo2.9)

chitede̲khwlsh   s/he dismounted   [čitedéxʷlš   //čic-te√dexʷ-ilš//   cisl-seq/descend-auton]   (bl2.12)

chitegwi̲chstm   s/he was seen by h/h   [čitegʷíčstm   //čic-te√gʷič-stu-m//   cisl-seq/see-ct-nte]   (jo1.13)

chitenje̲mntm   in turn there s/he was braced   [čitenǰémntm   //čic-te-hn√ǰem-n-t-m//   cisl-seq-loc/brace-d-t-nte]   (tu6.10)

chitetsenkhu̲yshnts   s/he headed them off   [čitecenxʷúyšnc   //čic-te-cen√xʷuy-š-n-t-s//   cisl-seq-under/go-imp-d-t-3erg]   (at10.3)

chitetskhulkhulti̲ii   s/he was still alive   [čitecxʷəlxʷəltíˑˑ   //čic-te-√xʷel+CVC-t=í//   cisl-seq/alive+aug-stat=exag]   (at7.5)

chituuskwi̲ntkhw   you go to take it   [čituuskʷíntxʷ   //čic- tuʔ_s√kʷin-t-xʷ//   cisl-goto-int√take-t-2erg]   (jo1.2)

chituuskwi̲nts   s/he goes to take it   [čituuskʷínc   //čic- tuʔ_s√kʷin-t-s//   cisl-goto-int√take-t-3erg]   (at6.4)

chit'a̲pstkhw   you shoot (at) h/h   [čit̕ápstxʷ   //čic√t̕ap-stu-xʷ//   cisl/shoot-ct-2erg]   (bl3.3)

chit'a̲t'apntm   s/he was shot (at)   [čit̕át̕apntm   //čic-C1V√t̕ap-n-t-m//   cisl-dur/shoot-d-t-nte]   (ci3.8)

chit'at'a̲p'nt'm   in turn s/he was shot   [čit̕at̕ápən̕təm̕   //čic-te√t̕ap-n-t-m<ʔ>//   cisl-seq/shoot-d-t-nte<dim>]   (at6.6)

chit't'ek'w'me'ntsu̲t   s/he took h/h time   [čit̕t̕ək̕ʷm̕en̕cút   //čic-C1√t̕ek̕ʷ-min-t-sut<ʔ>//   cisl-dim/onelay-rel-t-rflx<dim>]   (tu2.18)

chitsaa'na̲ts'tsqe'   came hither out from under   [čicaan̕ác̕əcqeʔ   //čic-cen√ʔacqeʔ+CVC//   cisl-under/goout+aug]   (ar2.5)

chitsanta̲rpench   become loose at the girth   [čicantárpenč   //čic-hn√tar-p=inč//   cisl-loc/loose-nvol=belly]   (ci3.13)

chitsa̲qłts   s/he set h/hs before h/h   [čicáqɬc   //čic√caq-ɬ-t-s//   cisl/placevessel-pra-t-3erg]   (at4.11)

chitsche̲'mntsn   I brought you   [čicčém̕ncən   //čic√čem̕-n-t-si-n//   cisl/holdpl-d-t-2acc-1erg]   (ch7.4)

chitsche̲shn   go along   [čicčéšn   //čic√češ-n//   dir/accompany-loc]   (ar2.8)

chitsche̲shntm   they came with h/h   [čicčéšntm   //čic√češ-n-t-m//   cisl/accompany-d-t-nte]   (tu1.17)

chitschi̲tsntm   s/he was visited   [čicčícntm   //čic√čic-n-t-m//   cisl/arrive-d-t-nte]   (hi2.3)

chitsch'nshi̲tsekhw   you help me   [čicčən̕šícexʷ   //čic√čen̕šit-sel-xʷ//   lochelptr-1acc-2erg]   (ch12.1)

chitsch'nshi̲tsekhw   you help me   [čicčən̕šícexʷ   //čic√čen̕šit-sel-xʷ//   lochelptr-1acc-2ergʷ]   (ch11.1)

chitsee'nu̲k'ukwt   they crawled out under one-by-one   [čiceen̕úk̕ʷəkʷt   //čic-cen√ʔuk̕ʷ+C2-t//   cisl-under/crawl+nctl-stat]   (ar2.5)

chitsee'nu̲łkhw   s/he came in under   [čiceen̕úɬxʷ   //čic-cen√n̕uɬxʷ//   cisl-under/enter]   (tu4.5)

chitsen'a̲tsqe'   s/he came out from under   [čicenʔácqeʔ   //čic-cen√ʔacqeʔ//   cisl-under/goout]   (ci4.17)

chitsent'i̲cht   come in sight   [čicent̕íčt   //čic-cen√t̕ič-t//   cisl-under/protrude-stat]   (at10.7)

chitsguni̲tul   call   [čicgʷənítul   //čic√gʷnit-ul//   cisl/call-plimp]   (hi7.2)

chitsgwi̲chłtsit   we will find it for you   [čicgʷíčɬcit   //čic√gʷič-ɬ-t-si-t//   cisl/see-pra-t-2acc-nte/1perg]   (bl1.10)

chitsgwi̲chtm   s/he was seen hither   [čicgʷíčtm   //čic√gʷič-t-m//   cisl/see-t-nte]   (tu5.8)

chitskwi̲nm   s/he was held   [čickʷínm   //čic√kʷin-m//   cisl/hold-mdl]   (tu5.7, tu8.4)

chitskwi̲nts   s/he took it   [čickʷínc   //čic√kʷin-t-s//   cisl/take-t-3erg]   (at4.9, at4.11, at6.5, tu4.3, tu5.14)

chitskhu̲uuuy   s/he came   [čicxʷúˑˑˑy   //čic√xʷuy//   cisl/come]   (hi2.3)

chitskhu̲uuy   s/he came   [čicxʷúˑˑy   //čic√xʷuy//   cisl/come]   (hi1.9)

chitskhu̲y   come (here)   [čicxʷúy   //čic√xʷuy//   cisl/come]   (at1.1, ci1.1, hi5.6, tu1.2)

chitskhu̲y   s/he came   [čicxʷúy   //čic√xʷuy//   cisl/come]   (at5.7, ch3.11, ci4.12, hi1.12, hi2.7, hi3.4, tu1.3, tu5.4)

chitskhu̲y   s/he went   [čicxʷúy   //čic√xʷuy//   cisl/come]   (at9.8)

chitskhu̲yul   go there   [čicxʷúyul   //čic√xʷuy-ul//   cisl/go-plimp]   (hi6.2)

chitskhwi̲st   s/he came   [čicxʷíst   //čic√xʷis-t//   cisl/travel-stat]   (tu1.15, tu2.12, tu6.13)

chitskhwi̲st   s/he returned   [čicxʷíst   //čic√xʷis-t//   cisl/travel-stat]   (jo2.9)

chitskhwi̲st   s/he walked this way   [čicxʷíst   //čic√xʷis-t//   cisl/travel-stat]   (hi1.8, st1.8)

chitsłi̲'lsh   come close   [čicɬíʔləš   //čic√ɬiʔ√liš//   dir/edge/hill]   (ci4.12)

chi̲tsntm   s/he was reached   [čícntm   //√čic-n-t-m//   /arrive-d-t-nte]   (at7.8, bl2.14)

chitspa̲'s   it came to the surface   [čicpáʔs   //čic√paʔs//   cisl/cometosurface]   (jo2.5)

chitspenhnqhe̲'yqhi'ykwe'   hither as far as the big water   [čicpenhnx̣éy̕x̣iy̕kʷeʔ   //čic-pen-hn√x̣iy̕+CVC=kʷeʔ//   cisl-asfaras-loc/big+aug=water]   (hi1.12)

chitspu̲lut   go kill   [čicpúlut   //čic√pulut//   cisl/kill]   (hi6.7)

chitsp'tttt   sound of snake in grass approaching   [čicp̕ətətətət   //čic-na//   cisl-na]   (Sn1.3)

chitsqhe̲tsmntsut   they got ready   [čicx̣écməncut   //čic√x̣ec-min-t-sut//   cisl/ready-rel-t-rflx]   (at10.1)

chitsqi̲pntsekhw   you follow me   [čicəqípncexʷ   //čic√caqip-n-t-sel-xʷ//   cisl/follow-d-t-1acc-2erg]   (at6.3)

chitsq'e̲t'p   s/he climbed   [čicq̕ét̕p   //čic√q̕et̕-p//   cisl/climb-nvol]   (hi1.9)

chitste̲łntmlsh   they came straight to h/h   [čictéɬntmlš   //čic√teɬ-n-t-m-lš//   cisl/straight-d-t-nte-3pl]   (ci2.6)

chits'aqhi̲stm   it was moved   [čicʔax̣ístm   //čic√ʔax̣il-stu-m//   cisl/dothus-ct-nte]   (tu5.7)

chits'a̲ts'qhstelit   we are being watched   [čicʔác̕x̣stelit   //čic√ʔac̕x̣-stu-eli-t//   dir/lookat-ct-1pacc-nte]   (mu1.5)

chits'e̲kwn   s/he said   [čicʔékʷn   //čic√ʔekʷn//   cisl/say]   (bl3.3)

chits'en'eni̲s   they came   [čicʔenʔenís   //čic√ʔenis+CVC//   cisl/leave+aug]   (hi6.8)

chits'eni̲s   come to   [čicʔenís   //čic√ʔenis//   cisl/leave]   (at11.1, bl2.1, hi1.13, Sn1.3)

chits'eni̲s   leave   [čicʔenís   //čic√ʔenis//   cisl/leave]   (at11.3)

chits'i̲tsh   s/he slept   [čicʔítš   //čic√ʔitš//   cisl/sleep]   (tu4.5)

chits'u̲'ts'u'm   they cried   [čic̕úʔc̕uʔm   //čic√c̕uʔ+CVC-m//   cisl/weep+aug-mdl]   (hi6.11)

chits'uwi̲hu'   a little way hither   [čicʔuwíhuʔ   //čic-ʔu_√wihuʔ//   cisl-stat_/shortdistance]   (at11.1)

chiya̲'lkhuqn   have shirt over head   [čiyál̕xʷqən   //či√yel̕x=qin//   cisl/coverwcloth=head]   (ku2.1)

chiyaskhwestet'ayi̲q'splcho̲sm   nt   [čiyasxʷestet̕ayíq̕spəlčósəm   //na//   na]   (tu2.10)

chiya̲(a(   all these   [čiyáʕaʕ   //čic√yaʕ+C2//   cisl/gather+nctl]   (tu8.5)

chiya̲(echul   you gather them   [čiyáʕečul   //či√yaʕ=ič-ul//   dir/gather=digit-plimp]   (hi6.12)

chlkukumi̲nts   they advanced   [čləkʷkʷmínc   //č√lekʷ+C2-min-t-s//   loc/far+nctl-rel-t-3erg]   (at6.4)

chłchłi̲'wes   they separated   [čəɬčəɬíw̕es   //√čeɬ+CVC=iw̕es//   /separate+aug=between]   (bl1.11, jo1.2)

chłi'   beside   [čɬiʔ   //č√ɬiʔ//   loc/edge]   (ch9.8)

chłi̲p   hunt big game   [čɬíp   //√čɬip//   /hunt]   (Dw1.1)

chłi̲p   s/he hunted game   [čɬíp   //√čɬip//   /hunt]   (Dw1.10)

chn   I   [čn   //čn//   1nom]   (ar3.2, at3.11, at3.12, at3.12, at4.10, at11.3, bl1.7, bl1.7, ch5.1, ch7.2, ch7.2, ch7.4, ch10.4, ch10.6, ch11.4, ch11.6, ch12.1, ch12.3, ch12.3, ci1.10, ci2.2, ci2.4, ci4.2, hi2.6, hi2.7, hi2.7, hi3.11, hi3.13, hi5.6, jo1.2, Sn1.16, Sn1.16, tu1.14)

chn   me   [čn   //čn//   1nom]   (hi2.12, hi3.11)

chnchi̲tsech'ntm   s/he was overtaken   [čnčícečn̕tm   //č-hn√čič=ičn̕-t-m//   cisl-loc/arrive=back-t-nte]   (Sn1.5)

chne̲k'we'   one person   [čnék̕ʷeʔ   //č√nek̕ʷeʔ//   loc/one]   (Dw1.1)

chne̲k'we'ms   h/h only one   [čnék̕ʷeʔms   //č√nek̕ʷeʔ-m-s//   loc/one-m-3g]   (ch3.3)

chsa̲(wsa(upws   it flowed down its face   [čsáʕʷsaʕʷpus   //č√saʕʷ+CVC-p=us//   loc/flow+aug-nvol=face]   (bl3.7)

chschi̲nt   person   [čsčínt   //č-s√čint//   loc-nz/person]   (jo2.5)

chskhut'pi̲łts'e'   get after st   [čsxʷət̕píɬc̕eʔ   //čs√xʷet̕-p=iɬc̕eʔ//   aft/hurry-nvol=thing]   (ku1.15)

chskhu̲ym   go to (see)   [čsxʷúym   //čs√xʷuy-m//   purp/go-mdl]   (hi1.4)

chskhu̲yntm   they were gone for   [čsxʷúyntm   //čs√xʷuy-n-t-m//   purp/go-d-t-nte]   (hi4.11)

chskhu̲ynts   s/he went to see h/h   [čsxʷúync   //čs√xʷuy-n-t-s//   purp/go-d-t-3erg]   (jo1.13)

chsnlu̲'p   become thirsty   [čsnlúʔp   //čs-hn√lup<ʔ>//   goal-loc/dry<inch>]   (at4.10, tu2.9)

chsq'emi̲ln   s/he was hungry   [čsq̕emíln   //čs√q̕em=iln//   purp/desire=food]   (st1.2)

chshi̲pntm   s/he got chased   [čšípntm   //√čšip-n-t-m//   /chase-d-t-3erg]   (bl2.9, tu7.9)

chshi̲pntslsh   they chased h/h   [čšípnclš   //√češ=ip-n-t-s-lš//   /accompany=behind-d-t-3erg-3pl]   (bl2.3)

chtaqi̲ch'nts   s/he pulled trigger   [čtaqíčn̕c   //č√taq=ičn̕-n-t-s//   loc/touch=back-d-t-3erg]   (at10.10)

chte̲wshe   be six   [čtéwše   //č√tewš=ičt//   loc/cross=hand]   (bl2.2)

chtme̲lkhuntsut   s/he undressed   [čtmélxʷncut   //č-t√milxʷ-n-t-sut//   loc-loc/naked-d-t-rflx]   (jo1.16)

ch'a̲khuqis   his pillow   [č̕áxʷqis   //√č̕ixʷ=qin-s//   /lean=head-3g]   (at6.4)

ch'a'm   dark   [č̕am̕   //√č̕em̕//   /darkasnight]   (ch3.7)

ch'a'm   just   [č̕am̕   //√č̕em̕//   /just]   (ch9.8, Dw1.11, Dw1.12, Dw1.20, tu2.12)

ch'ch'e̲'ne'   little one   [č̕č̕én̕eʔ   //C1√č̕eneʔ<ʔ>//   dim/small<dim>]   (at5.3)

ch'ch'e̲'ne'   small   [č̕č̕én̕eʔ   //C1√č̕eneʔ<ʔ>//   dim/small<dim>]   (at1.10, at4.1)

ch'ch'i̲te'   near   [č̕č̕íteʔ   //C1√č̕iteʔ//   ints/near]   (ch1.8, tu6.13)

ch'e'm   just   [č̕em̕   //√č̕em̕//   /just]   (ci5.4, hi1.2, hi4.7)

ch'e̲'mp   got dark   [č̕ém̕p   //√č̕em̕-p//   /darkasnight-nvol]   (at5.2, st2.8, tu2.17)

ch'e̲st   bad   [č̕ést   //√č̕es-t//   /bad-stat]   (ch1.7, ch2.5, ch5.7)

ch'e̲st   evil   [č̕ést   //√č̕es-t//   /bad-stat]   (ch7.16, ch11.6, ch12.1, ch12.1)

ch'i̲hnts   s/he came close to it   [č̕íhnc   //√č̕ih-n-t-s//   /approach-d-t-3erg]   (hi2.1)

ch'i̲nch'nt   it is dangerous   [č̕ínč̕ənt   //√č̕in+CVC-t//   /dangerous+aug-stat]   (ar1.11)

ch'its'u̲'lmkhw   log lying on ground   [č̕ic̕úl̕mxʷ   //√č̕ic̕=ul̕mxʷ//   /longobjlies=earth]   (ci4.4)

ch'mi̲'wes   Chatcolet   [č̕míw̕es   //√č̕em=iw̕es//   /surface=between]   (tu7.14)

ch'stmi̲ntm   s/he was scolded   [č̕əstmíntm   //√č̕es-t-min-t-m//   /bad-stat-rel-t-3erg]   (st1.6)

ch'u   gone   [č̕uu   //√č̕u(w)//   /begone]   (at3.3, at3.5, at9.7, at9.9, at10.2, at11.8, bl1.8, ci4.8, Dw1.4, fi1.9, fi1.12, jo1.7, jo1.9, tu5.5)

da'ł   evidently   [daʔɬ   //daʔɬ//   evident]   (Sn1.17)

da̲lkhuntsut   ua   [dálxʷncut   //ua//   ua]   (tu6.11)

da̲qhdeqht   they went here and there   [dáx̣dex̣t   //√dax̣+CVC-t//   /plgo+aug-stat]   (fi2.4)

da̲qhntm   they were driven   [dáx̣ntm   //√dax̣-n-t-m//   /drivepl-d-t-nte]   (at9.10)

dde̲'ld'l   bush   [ddél̕dəl̕   //C1√del̕+CVC//   dim/bush+aug]   (ci1.4)

de̲khumntsut   he descended   [déxʷməncut   //√dexʷ-min-t-sut//   /descend-rel-t-rflx]   (ch3.7)

de̲khwlsh   get down   [déxʷlš   //√dexʷ-ilš//   /descend-auton]   (ci4.1)

de̲khwlsh   s/he get down   [déxʷlš   //√dexʷ-ilš//   /descend-auton]   (ci4.3)

de̲khwlshmntsut   he dismounted   [déxʷəlšməncut   //√dexʷ-ilš-min-t-sut//   /descend-auton-rel-t-rflx]   (at10.8)

de̲khwt   s/he fell down   [déxʷt   //√dexʷ-t//   /descend-stat]   (at10.12, at11.2, at11.9)

dekhwtes   who had fallen   [dexʷtes   //√dexʷ-t-es//   /descend-stat-cond]   (at11.8)

de̲'lełp   poplar   [dél̕eɬp   //√del̕=iɬp//   /bush=plant]   (ar2.4)

de̲'lełp   willow tree   [dél̕eɬp   //√del̕=iɬp//   /bush=plant]   (ci2.4)

de̲qhłtselm   mine were driven   [déx̣ɬcelm   //√dex̣-ɬ-t-sel-m//   /̕driveherd-pra-t-1acc-nte]   (at9.12)

deqht   they went   [dex̣t   //√dex̣-t//   /departpl-stat]   (st2.3)

de̲qht   they went   [déx̣t   //√dex̣-t//   /departpl-stat]   (hi4.7, hi4.8, hi4.12)

deqhtul   march   [dex̣tul   //√dex̣-t-ul//   /departpl-stat-imp]   (ar2.12)

de̲sdst   they camped   [désdəst   //√des+CVC-t//   /camp+aug-stat]   (bl1.2)

di̲k'wdk'wsm   turn   [dík̕ʷdək̕ʷsm   //√dik̕ʷ+CVC-us-m//   /turn+aug-face-mdl]   (at11.10)

di̲k'ws   turn   [dík̕ʷs   //√dik̕ʷ=us//   /turn=face]   (at6.4)

di̲k'wsm   turn back   [dík̕ʷsm   //√dik̕ʷ-us-m//   /turn-face-mdl]   (Dw1.17, tu2.8, tu2.11)

dli̲m   s/he galloped   [dlím   //√dlim//   /gallop]   (at10.13, tu6.3)

dli̲mus   ran through fire   [dlímus   //√dlim=us//   /gallop=fire]   (tu6.3)

do̲ldolq'wt   strong   [dóldolq̕ʷt   //√dolq̕ʷ+CVC-t//   /bestrong+aug-stat]   (ch12.1)

dsi̲iiigwt   very dimly   [dəsíˑˑˑgʷt   //√dis=igʷt//   /indistinct=far]   (fi2.7)

du̲lm   celebrate   [dúlm   //√dul-m//   /singwarsong-mdl]   (tu8.5, tu8.5, tu8.13, tu8.16)

du̲'lmntsut   run   [dúl̕məncut   //√dul̕-min-t-sut//   /runfast-rel-t-rflx]   (at6.3, at6.4, at10.13, at11.5, ci3.10, fi1.7, Sn1.4, tu7.8)

du̲'lmntsutlsh   they ran   [dúl̕məncutlš   //√dul̕-min-t-sut-lš//   /runfast-rel-t-rflx-3p]   (at2.5, ci2.7)

'e   --   [ʔe   //ʔe//   obl]   (ar1.6, ar1.13, ar2.2, ar2.3, ar2.4, at1.5, at1.9, at2.1, at2.9, at3.1, at3.4, at4.5, at5.5, at5.6, at5.12, at5.12, at6.3, at6.4, at6.6, at7.1, at7.6, at7.8, at7.8, at8.3, at9.1, at9.10, at9.13, bl2.9, bl2.14, bl2.15, bl2.15, ch1.7, ch2.3, ch2.4, ch3.2, ch3.6, ch3.10, ch5.1, ch5.7, ch5.7, ch5.7, ch6.1, ch7.5, ch7.13, ch10.4, ch11.1, ch11.1, ch11.4, ci1.1, ci1.3, ci1.4, ci1.7, ci1.8, ci1.9, ci2.2, ci3.2, ci3.4, ci4.7, ci4.19, ci5.2, Dw1.9, Dw1.13, Dw1.18, fi2.3, hi1.7, hi1.9, hi2.10, hi2.12, hi3.13, hi4.3, hi4.15, hi5.3, hi5.5, hi7.4, jo1.6, jo1.9, jo2.6, ku1.1, ku1.2, ku1.13, mu1.1, mu1.3, mu1.5, Sn1.1, Sn1.3, Sn1.16, st1.1, st1.4, st1.5, st1.5, st2.7, st2.7, st2.9, tu1.1, tu1.8, tu1.11, tu1.12, tu1.16, tu2.10, tu3.2, tu3.2, tu4.4, tu4.4, tu4.17, tu5.2, tu5.13, tu6.10, tu6.13, tu7.14, tu8.8)

'e̲   --   [ʔé   //√ʔengʷet//   /predpron]   (ch11.4, hi2.12, hi3.11)

e   --   [e   //he//   spec]   (Dw1.7)

e   oh my   [e   //e//   e]   (ci5.1)

'e'ekhu̲s'nts   s/he looked for the little thing   [ʔeʔexʷúsn̕c   //C1√ʔexʷus-n-t-s<ʔ>//   dim/lookfor-s-t-3erg<dim>]   (Dw1.6)

'e'e(w   a lot   [ʔeʔeʕʷ   //C1V√ʔaʕʷ//   dur/much]   (Sn1.8)

'echelkhwi̲ch'n   hole in the ice   [ʔečeləxʷíčn̕   //ʔec-čet√lexʷ=ičn̕//   cust-on/hole=back]   (Dw1.13)

'eeee   ʔeˑˑˑ   [ʔeˑˑˑ   //ʔeˑˑˑ//   ʔeˑˑˑ]   (hi2.6, hi2.7)

'eele̲khw   hole   [ʔeeléxʷ   //ʔec√lexʷ//   cust/hole]   (ar3.7)

'eele̲n   Helen   [ʔeelén   //√ʔelen//   /helen]   (ar1.6)

'eesi̲dstm   camp   [ʔeesídəstm   //ʔec√sidest-m//   cust/overnight-mdl]   (at1.3)

'eesu̲khwstm   s/he was recognized   [ʔeesúxʷstm   //ʔec√suxʷ-stu-m//   cust/know-ct-nte]   (bl1.3)

'eet'e̲k'uk'w   they would fall   [ʔeet̕ék̕ʷək̕ʷ   //ʔec√t̕ek̕ʷ+C2//   cust/onelay+nctl]   (Sn1.7)

'eets'e̲mut   at home   [ʔeec̕émut   //ʔec√ʔem-ut//   cust/sit-stat]   (Dw1.11)

'eiyi̲p   Egypt   [ʔeiyíp   //√ʔeiʔíp//   /egypt]   (ch7.4)

'eku̲nlsh   they said   [ʔekʷúnlš   //√ʔekʷun-lš//   /say-3pl]   (at11.9, at11.10)

'eku̲sn   I told h/h   [ʔekʷúsn   //√ʔekʷun-stu-n//   /say-ct-1erg]   (ar2.2)

'eku̲stm   s/he was told   [ʔekʷústm   //√ʔekʷun-stu-m//   /say-ct-nte]   (ar1.6, at1.6, at2.1, at2.1, at3.1, at4.2, at4.4, at4.5, at4.5, at4.6, at4.6, at4.10, at4.12, at5.12, at6.3, at8.8, at9.4, bl3.8, ci2.9, ci4.8, ci5.1, fi2.2, hi1.7, hi2.3, hi2.6, hi2.7, hi2.12, hi3.6, hi3.15, hi4.14, hi4.15, hi5.3, hi5.9, jo1.9, ku1.10, ku1.11, st2.2, st2.11, tu4.17)

'eku̲stm   s/he was told   [ʔekʷústəm   //√ʔekʷun-stu-m//   /say-ct-nte]   (ci5.2, Dw2.1)

'eku̲stmekhw   you told me   [ʔekʷústmexʷ   //√ʔekʷun-stu-mel-xʷ//   /say-ct-1acc-2erg]   (ch11.1)

'eku̲stmelem   I was told   [ʔekʷústmelem   //√ʔekʷun-stu-mel-m//   /say-ct-1acc-nte]   (at3.13)

'eku̲stmelm   I was told   [ʔekʷústmelm   //√ʔekʷun-stu-mel-m//   /say-ct-1acc-nte]   (bl1.10)

'eku̲stmes   s/he told me   [ʔekʷústmes   //√ʔekʷun-stu-mel-s//   /say-ct-1acc-3erg]   (hi2.5, hi3.8, hi3.13)

'eku̲stmis   s/he told you   [ʔekʷústmis   //√ʔekʷn-stu-mi-s//   /say-ct-2acc-3erg]   (at3.1)

'eku̲stmlsh   they were told   [ʔekʷústmlš   //√ʔekʷun-stu-m-lš//   /say-ct-nte-3pl]   (at1.9, at2.3, hi6.7, hi7.5, hi7.8)

'eku̲stus   s/he told h/h   [ʔekʷústus   //√ʔekʷun-stu-s//   /say-ct-3erg]   (ar2.8, at8.3, at9.2, at9.9, at11.2, ci1.10, ci2.4, hi1.3, hi3.3, hi3.5, hi3.9, hi3.11, hi5.15, jo1.8, jo2.11, ku1.15, mu1.8)

'eku̲stwesh   they spoke to one another   [ʔekʷústweš   //√ʔekʷun-stu-wiš//   /say-ct-recip]   (at2.5)

'ekwn   s/he said   [ʔekʷn   //√ʔekʷun//   /say]   (ar2.10, ar3.2, at8.3, at8.3, at8.4, at8.5, at8.9, at9.5, at9.12, at11.6, bl1.4, bl1.6, bl1.10, ci2.2, ci5.2, fi1.10, fi1.13, fi1.14, fi2.5, fi2.13, hi2.4, hi2.10, hi2.11, hi3.7, hi3.10, hi3.12, hi3.13, hi3.13, hi3.15, hi4.3, hi4.4, hi4.6, hi4.10, hi4.13, hi4.13, hi5.1, hi5.4, hi5.16, hi6.3, hi6.4, hi6.4, hi6.5, hi6.7, hi6.10, hi6.12, hi7.2, jo1.2, jo1.3, ku1.5, ku1.6, ku1.7, ku1.8, ku1.9, mu1.6, mu1.7, st1.12, st1.13, st2.1, tu1.2, tu1.4, tu1.14, tu2.7, tu2.8, tu2.10, tu4.7, tu4.8, tu4.14, tu4.15, tu4.16, tu5.3, tu5.9, tu5.13, tu6.1, tu6.2, tu6.4, tu6.5, tu6.6, tu6.9, tu6.14, tu7.3, tu7.4, tu7.11, tu8.1, tu8.5)

'ekhu̲sn   I look for it   [ʔexʷúsn   //√ʔexʷ-n-t-n//   /lookfor-d-t-1erg]   (bl1.8)

'ekhu̲sntm   s/he was looked for   [ʔexʷúsntm   //√ʔexʷus-n-t-m//   /lookfor-d-t-nte]   (fi1.2, fi2.3, fi2.18, fi3.1)

'ekhu̲sntslsh   they looked for it   [ʔexʷúsnclš   //√ʔexʷus-n-t-s-lš//   /lookfor-d-t-3erg-3pl]   (at5.2)

'eli̲sh   mountain   [ʔelíš   //ʔec√liš//   cust/mountain]   (hi1.7)

'e̲lmntsut   s/he started to move self   [ʔélməncut   //√ʔel-min-t-sut//   /movebody-rel-t-rflx]   (at3.6)

'e̲mish   sit down   [ʔémiš   //√ʔem-iš//   /sit-dev]   (at3.8, ch3.10, hi2.2, tu2.14)

'e̲mish   sit   [ʔémiš   //√ʔem-iš//   /sit-dev]   (fi2.10)

'en'eni̲s   they go out   [ʔenʔenís   //√ʔenis+CVC//   /leave+aug]   (fi1.8)

'en'eni̲slsh   they went   [ʔenʔeníslš   //√ʔenis+CVC-lš//   /leave+aug-3pl]   (ci3.11)

'e̲ngwet   --   [ʔéngʷet   //√ʔengʷet//   /predpron]   (ch1.3, ch5.7, ch6.1)

'e̲ngwet   self   [ʔéngʷet   //√ʔengʷet//   /predpron]   (ch10.4, ch11.4)

'engwnni̲khwene'misn   I believe it   [ʔengʷənəníxʷeneʔmisn   //ʔen√gʷnixʷ=ineʔ-min-stu-n//   loc/true=ear-rel-ct-1erg]   (ch4.1, ch4.2, ch4.3, ch4.4, ch4.5, ch4.6, ch4.7)

'engwnni̲khwene'misn   I believe   [ʔengʷənəníxʷeneʔmisn   //ʔen√gʷnixʷ=ineʔ-min-stu-n//   loc/true=ear-rel-ct-1erg]   (ch3.1, ch3.3)

'eni̲s   leave   [ʔenís   //√ʔenis//   /leave]   (at4.3, ci4.8, ci4.17)

'eni̲slsh   they went   [ʔeníslš   //√ʔenis-lš//   /leave-3pl]   (at2.1)

'eni̲ssh   go on   [ʔenísš   //√ʔenis-š//   /leave-imp]   (at4.2, at4.4)

'eni'ye̲mep   finally   [ʔeniʔyémep   //ua//   ua]   (at3.14)

'enkhu̲y   last   [ʔenxʷúy   //ʔec-hn√xʷuy//   cust-loc/go]   (hi4.8)

'enła̲khwpntsut   s/he wears it   [ʔenɬáxʷpncut   //ʔen√ɬaxʷ-p-n-t-sut//   loc/wear-nvol-d-t-rflx]   (at6.4)

'enłu̲'   it is there (at a distance)   [ʔenɬúʔ   //ʔen√ɬuʔ//   loc/there]   (at3.2)

'enni̲ch'us   face is cut (around)   [ʔenníč̕us   //ʔen√nič̕=us//   loc/cut=face]   (tu5.5)

'enpiyyi̲lgwes   become happy   [ʔenpiyəyílgʷes   //ʔec-hn√piy+C2=ilgʷes//   cust-loc/joy+nctl=heart]   (ch5.2, ch5.3, ch5.5, ch5.6, ch5.10, ch5.11, ch5.12)

'entkhwi̲'   here   [ʔentxʷíʔ   //ʔen-t/xʷiʔ//   ̕dk-loc/prox1]   (ar3.2)

'ents   ua   [ʔenc   //ua//   ua]   (ch7.4)

'entsi̲'   over there   [ʔencíʔ   //ʔen√ciʔ//   loc/prox2]   (at5.6, at6.4)

'entsi̲'   reside   [ʔencíʔ   //ʔen√ciʔ//   loc/prox2]   (at3.11, at7.8, hi2.13, hi2.13, tu2.8)

'entsi'khwi̲tkwe'   they waded   [ʔenciʔxʷítkʷeʔ   //ʔen√ciʔxʷ=itkʷeʔ//   loc/plwade=water]   (bl2.4)

'entsi̲'s   there is h/h home   [ʔencíʔs   //ʔen√ciʔ-s//   loc/prox2-3g]   (tu7.5)

'ents'e̲lut   be standing   [ʔenc̕élut   //ʔen√c̕el-ut//   loc/upright-stat]   (tu8.17)

'enyu̲ts'ech'n   one with red back   [ʔenyúc̕ečn̕   //ʔen√yuc̕=ičn̕//   loc/redpaint=back]   (at9.5)

'ep   have   [ʔep   //ʔepɬ//   have]   (Dw1.12)

'ep   is   [ʔep   //√ʔepɬ//   /have]   (at1.1)

'ep   was   [ʔep   //√ʔepɬ//   /have]   (at1.1)

'epł   be   [ʔepɬ   //√ʔepɬ//   /have]   (ch3.2)

'epł   have   [ʔepɬ   //ʔepɬ//   have]   (fi1.3)

'epł   have   [ʔepɬ   //√ʔepɬ//   /have]   (ch2.4, ci4.4, fi1.9, fi2.12, fi2.16, hi3.1, hi5.11, st2.3, tu3.15)

'epł   there is   [ʔepɬ   //√ʔepɬ//   /have]   (ar2.4, ar2.4, bl1.10)

'epł   was   [ʔepɬ   //√ʔepɬ//   /have]   (ar1.1, tu4.14)

'epł   were   [ʔepɬ   //√ʔepɬ//   /have]   (at1.8)

'epsła̲q   have serviceberries   [ʔepsɬáq   //ʔepɬ-s√ɬaq//   have-nz/serviceberry]   (ci1.7)

ɬe̲p'ɬp'nts   s/he striped h/h   [ɬép̕ɬəp̕nc   //√ɬep̕+CVC-n-t-s//   /stripe+aug-d-t-3erg]   (tu8.8, tu8.12)

'eschi̲che'   horse   [ʔesčíčeʔ   //√ʔesčičeʔ//   /horse]   (ar2.4, at9.1, at9.1, at9.2, at9.6, at9.9, at9.12, at10.6, at10.9, at10.12, at10.13, at11.2, at11.4, bl1.6, bl1.9, bl1.10, bl2.5, ci2.10)

'e̲sel   two   [ʔésel   //√ʔesil//   /two]   (bl2.1, ku1.1, ku1.2)

'esu̲k'wstm   it was carried along   [ʔesúk̕ʷstm   //ʔec√suk̕ʷ-stu-m//   cont/float-ct-3erg]   (jo2.1)

'etgwe̲khw   be hanging   [ʔetgʷéxʷ   //ʔec-t√gʷexʷ//   cust-loc/plhang]   (Dw1.8)

'etkupshnmi̲stmlsh   they were attacked on foot by many   [ʔetkʷupšənmístmlš   //ʔec-t√kʷup=šin-min-stu-m-lš//   cust-loc/attack=foot-min-ct-nte-3pl]   (ci1.5)

'et'i̲khwlm   it is different   [ʔet̕íxʷlm   //ʔec√t̕ixʷl-m//   cust/differ-mdl]   (fi2.13)

'et'k'wi̲iii   one lay   [ʔet̕ək̕ʷíˑˑˑ   //ʔec√t̕ek̕ʷ=í//   cust/onelay=exag]   (fi3.1, fi3.1)

'etsche̲łm   they were separated   [ʔecčéɬm   //ʔec√čeɬ-m//   cust/separate-mdl]   (hi2.15)

'etsenshlchełni̲'w   be surrounded   [ʔecenšəlčeɬníw̕   //ʔec-hn√šelč=eɬniw̕//   cust-loc/circle=alongside]   (ci1.3)

'etsets'lu̲tech'n   s/he was standing on ice   [ʔecec̕əlútečn̕   //ʔec√c̕el-ut=ičn̕//   cust/stand-stat=back]   (Dw1.19)

'etsguni̲khwtsn   speak the truth   [ʔecgʷəníxʷcən   //ʔec√gʷnixʷ=cin//   cust/true=mouth]   (ch10.4)

'etsguni̲tshitsn   I summon you   [ʔecgʷənítšicən   //ʔec√gʷenit-ši-t-si-n//   cust/summon-b-t-2acc-1erg]   (ch5.9)

'etsgwi̲ch   one sees   [ʔecgʷíč   //ʔec√gʷič//   cust/see]   (Sn1.16)

'etsgwi̲chstm   s/he was seen   [ʔecgʷíčstm   //ʔec√gʷič-stu-m//   cust/see-ct-nte]   (fi2.2, Sn1.14)

'etskwi̲nm   s/he had it   [ʔeckʷínm   //ʔec√kʷin-m//   cust/hold-mdl]   (tu8.14)

'etskwi̲stus   s/he took hold of it   [ʔeckʷístus   //ʔec√kʷin-stu-s//   cust/hold-ct-3erg]   (tu8.15)

'etsk'u̲'lstus   s/he made it   [ʔeck̕ʷúl̕stus   //ʔec√k̕ʷul̕-stu-s//   cust/make-ct-3erg]   (ch3.2, ch3.10, ch5.1)

'etsk'wi̲'stm   s/he was biting on   [ʔeck̕ʷíʔstm   //ʔec√k̕ʷiʔ-stu-m//   cust/bite-ct-nte]   (st1.10)

'etskhu̲y   went   [ʔecxʷúy   //ʔec√xʷuy//   cust/go]   (hi6.3)

'etskhwe̲lkhwlt   alive   [ʔecxʷélxʷəlt   //ʔec√xʷel+CVC-t//   cust/alive+aug-stat]   (ch7.13, fi3.1)

'etskhwi̲stes   as s/he walked   [ʔecxʷístes   //ʔec√xʷis-t-es//   cust/walk-stat-cond]   (Dw1.3)

'etsma̲lk'w   all around   [ʔecmálk̕ʷ   //ʔec√melk̕ʷ//   cust/whole]   (at9.13)

'etsme̲lk'w   whole   [ʔecmélk̕ʷ   //ʔec√melk̕ʷ//   cust/whole]   (tu8.9)

'etsme̲ystkhw   you know it   [ʔecméystxʷ   //ʔec√mey-stu-xʷ//   cut/know-ct-2erg]   (at4.13, ch10.4)

'etsme̲'ystm   s/he knew it   [ʔecméy̕stm   //ʔec√mey-st(u)-m//   cust/know-ct-nte]   (st1.4)

'etsme̲'ystus   s/he knows it   [ʔecméy̕stus   //ʔec√mey-st(u)-s//   cust/know-ct-3erg]   (jo2.12)

'etsmu̲selgwes   have hope   [ʔecmúselgʷes   //ʔec√mus=ilgʷes//   cust/feelabout=heart]   (ch10.6)

'etspu'pu'si̲nch   sorrowful   [ʔecpuʔpuʔsínč   //ʔec-CVC√puʔs=inč//   cust-aug/heart=belly]   (ch11.6)

'etsp'i̲'khw   lighted   [ʔecp̕íʔxʷ   //ʔec√p̕ixʷ<ʔ>//   cust/bright<inch>]   (at2.7, st2.6)

'etsq'e̲wshn   h/h leg was broken   [ʔecq̕éwšən   //ʔec√q̕ew=šin//   cust/breakstiffobj=leg]   (ci5.4)

'etsshi̲'stkhw   you honor h/h   [ʔecšíʔstxʷ   //ʔec√šiʔ-stu-xʷ//   cust/first-ct-2erg]   (ch7.11)

'etswi̲iii   crying   [ʔecwíˑˑˑ   //ʔec√wiʔ//   cust/cryout]   (Dw1.15)

'etswi̲sh   house   [ʔecwíš   //ʔec√wiš//   cust/dwell]   (at5.8, at5.9, at9.1, hi5.2, st1.9)

'etswi̲sh   s/he dwelt   [ʔecwíš   //ʔec√wiš//   cust/dwell]   (tu1.1)

'etswi̲shwesh   houses   [ʔecwíšweš   //ʔec√wiš+CVC//   cust/build+aug]   (hi2.15, tu3.4)

'ets'aqhi̲les   if thus   [ʔecʔax̣íles   //ʔec√ʔax̣il-es//   cust/dothus-cond]   (ar1.7)

'ets'eku̲stus   they called them   [ʔecʔekʷústus   //ʔec√ʔekʷun-stu-s//   cust/say-ct-3erg]   (at3.4)

'ets'emu̲t   s/he sat   [ʔecʔemút   //ʔec√ʔem-ut//   cust/sit-stat]   (tu2.17)

'ets'ku̲stm   it is called   [ʔecʔəkʷústm   //ʔec√ʔekʷn-stu-m//   cust/say-ct-nte]   (fi1.1, hi2.14, tu8.15)

'ets'lu̲uut   s/he was standing   [ʔec̕əlúˑˑt   //ʔec√c̕el-ut//   cust/upright-stat]   (tu1.11)

'ets'mu̲t   s/he sat   [ʔecʔəmút   //ʔec√ʔem-ut//   cust/sit-stat]   (at3.15, tu3.9, tu3.11)

'ets'mu̲uut   s/he is sitting   [ʔecʔəmúˑˑt   //ʔec√ʔem-ut//   cust/sit-stat]   (tu2.16)

'e̲y'ayqhwt   tire   [ʔéyʔayx̣ʷt   //√ʔeyx̣ʷ+CVC-t//   /fatigue+aug-stat]   (ci2.11)

'e'ydde̲'ld'l   bush   [ʔey̕ddél̕dəl̕   //ʔey̕-C1√del̕+CVC//   ua-dim/bush+aug]   (tu7.14)

'e'ynił   because   [ʔey̕niɬ   //√ʔey̕niɬ//   /because]   (ch11.3, ch12.1, jo2.1)

'e'yni̲ł   because   [ʔey̕níɬ   //√ʔey̕niɬ//   /because]   (ar1.11, at1.3, at2.1, at2.2, at3.4, at3.11, at3.13, at5.5, at6.4, at6.4, at7.5, at7.8, at9.1, bl3.5, ch5.7, ch10.4, ch11.1, ci1.8, Dw1.12, fi1.1, hi6.3, st1.3, st3.1, tu8.15)

guni̲tsis   s/he calls you   [gʷənícis   //√gʷenit-t-si-s//   /summon-t-2acc-3erg]   (at3.1)

guni̲utmstmesh   go ahead catch me   [gʷəníutəmstmeš   //na//   na]   (at8.5)

gunu̲'lmkhw   the ground   [gʷənúl̕mxʷ   //√gʷen=ul̕mxʷ//   /low=earth]   (ar1.12)

gwashqi̲ntsis   he combed you   [gʷašqíncis   //√gʷeš=qin-t-si-s//   /comb=head-t-2abs-3erg]   (ci5.1)

gwe̲lntm   it was burned   [gʷélntm   //√gʷel-n-t-m//   /burn-d-t-3erg]   (fi1.1)

gwe̲lp   burn   [gʷélp   //√gʷel-p//   /burn-nvol]   (fi1.3)

gwe̲pt   grassy   [gʷépt   //√gʷep-t//   /hairy-stat]   (ci2.7)

gwesqi̲ne'st   high bank   [gʷesqíneʔst   //√gʷis=qin=iʔst//   /high=head=rock]   (jo1.17)

gwich   s/he saw   [gʷič   //√gʷič//   /see]   (ar3.6, at2.9)

gwi̲ch   see   [gʷíč   //√gʷič//   /see]   (ar2.3)

gwi̲chłtm   it was seen for h/h   [gʷíčɬtm   //√gʷič-ɬ-t-m//   /see-pra-t-nte]   (tu5.9)

gwi̲chn   I saw i/h/h   [gʷíčn   //√gʷič-n-t-n//   /see-d-t-3erg]   (at11.2)

gwi̲chstm   s/he was seen   [gʷíčstm   //√gʷič-stu-m//   /see-ct-nte]   (jo1.15)

gwi̲chtelit   we are seen   [gʷíčtelit   //√gʷič-t-eli-t//   /see-t-1pacc-nte]   (mu1.6)

gwi̲chtm   s/he was seen   [gʷíčtm   //√gʷič-t-m//   /see-t-nte]   (at5.4, bl2.1, fi1.6, fi2.7, fi3.1)

gwichts   s/he saw it   [gʷičc   //√gʷič-t-s//   /see-t-3erg]   (ar3.8)

gwi̲chts   s/he saw it   [gʷíčc   //√gʷič-t-s//   /see-t-3erg]   (ar2.7, at2.7, at2.9, at6.5, hi1.13, hi3.2, jo1.12, tu3.4)

gwi̲chtses   s/he saw me   [gʷíčces   //√gʷič-t-sel-s//   /see-t-1acc-3erg]   (hi3.13)

gwi̲chtslsh   they saw it   [gʷíčclš   //√gʷič-t-s-lš//   /see-t-3erg-3pl]   (at5.3, ci3.2)

gwi'y   finish   [gʷiy̕   //√gʷiy̕//   /finish]   (at2.3)

gwi̲'y   finish   [gʷíy̕   //√gʷiy̕//   /finish]   (at5.7)

gwni̲khw   true   [gʷəníxʷ   //√gʷnixʷ//   /true]   (ch11.1, mu1.9)

gwni̲tses   s/he calls me   [gʷəníces   //√gʷenit-t-sel-s//   /summon-t-1acc-3erg]   (at3.10)

gwu'l   --   [gʷul̕   //gʷul̕-//   distr-]   (ch3.8, ch3.11, ch3.11)

gwu'lshamshama̲'wasalqs   on both ends they had heads   [gʷul̕šamšamáw̕asalqs   //gʷeɬ ʔec√šem+CVC=iw̕es=alqs//   pl cust/between+aug=between=end]   (Sn1.16)

gwuł   --   [gʷuɬ   //gʷuɬ//   plural]   (ar1.10, ar1.13, ar2.2, ar2.3, ar2.5, at1.2, ch4.3, ch5.4, ch5.7, ch5.11, ch5.12, ch6.1, hi4.5, hi6.3, ku2.3, mu1.1, st1.1, tu8.13)

gwuni̲utechul   catch him   [gʷuníutečul   //na//   na]   (at8.4)

ha   --   [ha   //he//   spec]   (ar1.11, ar3.4, at4.1, ch9.8, ch9.8, ci1.7, ci1.8, fi2.18, hi4.14, jo1.1, jo2.9, ku1.3, mu1.6, Sn1.1, tu6.12, tu8.6, tu8.13)

hahoy   do it   [hahoy   //hahoy//   imperative]   (ar2.11)

hahoy   go ahead   [hahoy   //hahoy//   imperative]   (jo1.3)

hahuy   hahui   [hahuy   ///hahui//   /hahui]   (ku1.8, ku1.11)

ha̲(untsut   he growls like bear   [háʕʷntsut   //√heʕʷ-n-t-sut//   /growl-d-t-rflx]   (at8.1)

[he   --   [(he   //he//   spec]   (tu8.13)

[he]   --   [(he)   //he//   spec]   (at11.7)

he   --   [he   //he//   spec]   (ar1.3, ar1.4, ar1.4, ar1.6, ar1.6, ar1.7, ar1.8, ar1.9, ar2.3, ar2.3, ar2.3, ar3.2, ar3.6, at1.8, at1.10, at2.3, at2.7, at3.9, at3.10, at4.5, at4.6, at5.7, at7.8, at8.6, at8.10, at9.1, at9.2, at10.6, bl1.3, bl1.3, bl1.6, bl1.7, bl2.14, bl3.2, bl3.8, ch2.3, ch4.7, ci1.1, ci1.6, ci1.7, ci1.7, ci1.8, ci2.8, ci3.2, Dw1.1, Dw1.2, fi1.14, fi2.13, hi1.6, hi1.7, hi6.3, hi6.7, hi6.10, hi7.6, jo1.13, jo1.15, jo2.10, ku1.3, Sn1.11, st1.1, st1.4, st2.11, tu1.9, tu1.10, tu1.12, tu2.4, tu2.8, tu2.13, tu3.18, tu4.11, tu5.13, tu6.1, tu6.5, tu6.6, tu6.11, tu8.5)

he   yes   [he   //he//   /yes]   (at8.8, hi1.4, hi2.4, hi2.11, hi3.12, hi6.5)

he'   here   [heʔ   //heʔ//   here]   (tu5.9, tu6.6)

hey   yes   [hey   //√hey//   /yes]   (ar1.4)

he̲(wntsut   s/he growled   [héʕʷncut   //√heʕʷ-n-t-sut//   /growl-d-t-rflx]   (ci3.10, ku1.14)

hi   I   [hi   //hn_//   1g]   (fi2.11, hi3.14, jo1.5, tu4.16, tu5.1)

hi   my   [hi   //hn_//   1g]   (at3.10, at3.14, bl1.8, ch1.2, ch1.2, ch5.8, ch5.8, ch5.8, ch10.6, Dw1.5, hi3.7, jo1.2, jo1.5, jo1.11, st2.1, tu2.9)

hi̲che'   where   [híčeʔ   //√hičeʔ//   /where]   (jo1.8, tu4.14)

hiiii   hiˑˑˑ   [hiˑˑˑ   //hiˑˑˑ//   hiˑˑˑ]   (at8.3, at8.3, at8.3)

hiiii   nt   [hiˑˑˑ   //ut//   ut]   (tu1.4)

hiitsk'u̲'l   s/he made   [hiick̕ʷúl̕   //hiyc_√k̕ʷul̕//   nz2_/make]   (ch3.2)

hiitsme̲'ymi'ym   that of my story   [hiicméy̕miy̕m   //hiyc_√mey̕+CVC-m//   thatwhich/knowabout+aug-mdl]   (at1.10, at2.1, at2.7, at4.5)

hiitspu̲'s   my heart   [hiicpúʔs   //hiyc√puʔs//   thatwhich/heart]   (ch1.2, ch5.7, ch12.3)

hiitsqwa̲'qwe'el   one who said   [hiicqʷáʔqʷeʔel   //hiyc√qʷʔel+CVC//   thatwhich/speakto+aug]   (ch10.4)

hił   and   [hiɬ   //hiɬ//   conn]   (ar1.4, ar1.13, ar3.2, at1.10, at1.10, at2.1, at2.7, at2.9, at3.12, at4.13, at4.13, at5.8, at7.8, at8.8, at10.6, ci1.7, ci1.7, ci2.10, fi1.9, fi1.9, hi4.5, hi4.8, hi7.5, st1.1, st1.1, st2.12, tu8.9)

hn   I   [hn   //hn_//   1g]   (ch11.4)

hn   my   [hn   //hn_//   1g]   (ar2.2, at3.10, at3.11, at3.12, at9.12, bl1.9, ch5.7, ch5.7, ch6.1, hi4.1, st2.1)

hn'o̲qwsn   bucket   [hnʔóqʷsn   //hn√ʔoqʷs-n//   loc/drink-instr]   (at4.9)

hn'schi̲che'n   barn   [hnʔəsčíčeʔn   //hn√ʔesčičeʔ-n//   loc/horse-loc]   (ar1.11, ar3.5)

hn'ukwte̲tkwe'   s/he crawled into water   [hnʔukʷtétkʷeʔ   //hn√ʔukʷ-t=itkʷeʔ//   loc/crawl-stat=water]   (tu3.3)

hn'uł'eni̲s   go back   [hnʔuɬʔenís   //hn-ʔuɬ√ʔenis//   loc-again/leave]   (bl1.4)

hnchshshntsu̲t   s/he went back in h/htracks   [hnčəššəncút   //hn√češ=šin-t-sut//   loc/accompany=foot-t-rflx]   (Dw1.4)

hnch'e̲mch'mench   walls   [hnč̕émč̕əmenč   //hn√č̕em+CVC=inč//   loc/surface+aug=interior]   (ar1.13)

hnch'e̲sn   evil   [hnč̕ésn   //hn√č̕es-n//   loc/bad-loc]   (ch9.4)

hnch'mi̲p   place near Sandpoint Idaho   [hnč̕əmíp   //hn√č̕em=ip//   loc/surface=aft]   (fi1.1)

hnch'mtsi̲łkhw   open tent flap   [hnč̕əmcíɬxʷ   //hn√č̕em-c=iɬxʷ//   loc/surface-ua=house]   (mu1.5)

hnch'nshi̲shm   help   [hnčən̕šíšm   //hn√čen̕-šiš-m//   loc/hold-st-mdl]   (ch11.1)

hnch'sch'e̲sn   sins   [hnč̕əsč̕ésn   //hn√č̕es+CVC-n//   loc/bad+aug-loc]   (ch4.4)

hndi̲k'w   turn back   [hndík̕ʷ   //hn√dik̕ʷ//   loc/turn]   (tu7.9)

hndi̲k'wsm   turn back   [hndík̕ʷsm   //hn√dik̕ʷ=us-m//   loc/turn=face-mdl]   (at10.13)

hndkhumntsi̲tkwe'   s/he lowered self into water   [hndəxʷməncítkʷeʔ   //hn√dexʷ-min-c=itkʷeʔ//   /descend-rel-dk=water]   (jo1.17)

hne̲pt   they went in   [hnépt   //hn√nept//   loc/plenter]   (hi5.17)

hngwi̲gwepm   s/he stepped back   [hngʷígʷepm   //hn-C1V√gʷip-m//   loc-ua/back-mdl]   (at3.6)

hngwi̲st   above   [hngʷíst   //hn√gʷis-t//   loc/high-stat]   (ar1.10)

hngwi̲st   high   [hngʷíst   //hn√gʷis-t//   loc/high-stat]   (hi1.7, Sn1.10)

hngwi̲shsh   it rose up   [hngʷíšəš   //hn√gʷiš+C2//   loc/rise+nctl]   (ch3.9)

hngwni̲tkwe'   the bottom of the water   [hngʷənítkʷeʔ   //hn√gʷen-it=kʷeʔ//   loc/deep-dk=water]   (tu7.5)

hngwnni̲khwene'   faith   [hngʷənəníxʷeneʔ   //hn√gʷnixʷ+C2=ineʔ//   loc/true+nctl=ear]   (ch10.3, ch10.4)

hnkwi̲'ts   nightfall   [hnkʷíʔc   //hn√kʷiʔc//   loc/night]   (ar3.3, bl1.4, ci1.9, Dw1.7, fi1.13, hi4.15, st2.8, tu1.18, tu2.4)

hnkwi̲'tses   when it was night   [hnkʷíʔces   //hn√kʷiʔc-es//   loc/night-cond]   (tu1.4)

hnkwi̲nm   s/he sang   [hnkʷínm   //√hnkʷin-m//   /sing-mdl]   (tu1.4)

hnkwi̲nmsh   s/he sang   [hnkʷínmš   //√hnkʷin-mš//   /sing-agsubj]   (tu7.16)

hnk'u̲'lemn   deed   [hnk̕ʷúl̕mən   //hn√k̕ʷul̕-min//   loc/work-instr]   (ch5.7)

hnk'u̲'l'l   one conceived   [hnk̕ʷúl̕əl̕   //hn√k̕ʷul̕+C2//   loc/make+nctl]   (ch3.4)

hnk'we̲t'pntsut   undress self   [hnk̕ʷét̕pncut   //hn√k̕ʷet̕-p-n-t-sut//   loc/expose-nvol-d-t-rflx]   (ku1.11, ku1.13)

hnkhukhwa̲tpa'lqs   he finished telling a little story   [hnxʷxʷátpal̕qs   //hn-C1√xʷet-p=alqs<ʔ>//   loc-dim/end-nvol=end<dim>]   (hi7.10)

hnkhut'pi̲tkwe'   s/he ran into the water   [hnxʷət̕pítkʷeʔ   //hn√xʷet̕-p=itkʷeʔ//   loc/hurry-nvol=water]   (bl2.10)

hnkhu̲y   come after   [hnxʷúy   //hn√xʷuy//   loc/go]   (st2.2)

hnkhu̲ymntm   so tracked h/h   [hnxʷúyməntm   //hn√xʷuy-min-t-m//   loc√go-rel-t-nte]   (at10.1)

hnkhu̲ymntmet   we track them   [hnxʷúyməntmet   //hn√xʷuy-min-t-met//   loc/go-rel-t-1perg]   (bl1.10)

hnkhu̲ymntul   follow them   [hnxʷúyməntul   //hn√xʷuy-min-t-ul//   loc/go-rel-t-2pimp]   (hi4.13)

hnkhwa̲tpalqs   the end of the road   [hnxʷátpalqs   //hn√xʷet-p=alqs//   loc/end-nvol=end]   (fi3.4, jo2.15, tu8.18)

hnkhwe̲lkhwln   life   [hnxʷélxʷəln   //hn√xʷel+CVC-n//   instr/live+CVC-instr]   (ch11.1)

hnlute'estsi̲iiintsis   he has not refused your request   [hnluteʔescíˑˑˑncis   //hn√lut-eʔes=cin-n-t-si-s//   loc/neg-ua=mouth-d-t-2acc-3erg]   (at4.13)

hnła̲mqe'   black bear   [hnɬámqeʔ   //√hnɬamqeʔ//   /bear]   (fi3.2)

hnłe'ni̲tkwe'   opposite bank   [hnɬeʔnítkʷeʔ   //hn√ɬeʔn=itkʷeʔ//   loc/oppositeside=water]   (tu2.15, tu7.7)

hnłk'ułk'utmi̲nt   remember   [hnɬək̕ʷɬək̕ʷtmínt   //hn√ɬuk̕ʷ+C2-t-min-t//   loc/recall+nctl-ua-rel-t]   (ch7.8)

hnma̲łap   place name   [hnmáɬap   //hn√maɬap//   loc/ua]   (hi4.12)

hnma̲ts'p   Bee (place name)   [hnmác̕p   //hn√mac̕p//   loc/bee]   (hi6.2)

hnme̲'lp   come to boil   [hnmél̕p   //hn√mel̕-p//   loc/warm-nvol]   (mu1.4)

hnmi̲łkwe'   St Joe River   [hnmíɬkʷeʔ   //hn√miɬ=kʷeʔ//   loc/rest=water]   (hi4.12)

hnmi̲'yme'ytsn   demanding   [hnmíy̕mey̕cən   //hn√miy̕+CVC=cin//   loc/know+aug=mouth]   (ch11.1)

hnmu̲lm   s/he fetched water   [hnmúlm   //hn√mul-m//   loc/dip-mdl]   (Dw1.12)

hnmu̲selgwesn   hope   [hnmúselgʷesn   //hn√mus=ilgʷes-n//   loc/feelabout=heart-instr]   (ch10.5)

hnni̲ch'usnts   s/he cut h/h face   [hnníč̕usnc   //hn√nič̕=us-n-t-s//   loc/cut=face-d-t-3erg]   (tu3.16)

hnpi̲pe'   my father   [hnpípeʔ   //hn√pipeʔ//   1g/father]   (hi2.5, hi3.8, hi3.13)

hnpu'pu'si̲nchn   contrition   [hnpuʔpuʔsínčn   //hn√puʔs+CVC=inč-n//   loc/heart+aug=interior-loc]   (ch11.5)

hnpu̲te's   h/h object of honor   [hnpúteʔs   //hn√puteʔ-s//   loc/honor-3g]   (ch5.3, ch5.11)

hnpu̲te'n   Lord   [hnpúteʔn   //hn√puteʔ-n//   loc/honor-loc]   (ch7.2, ch7.6, ch7.8)

hnpu̲te'net   our object of respect   [hnpúteʔnet   //hn√puteʔ-n-et//   loc/honor-loc-1pg]   (ch3.3, ch6.1)

hnp'at'p'at'osntso̲t   s/he dreamed   [hnp̕at̕p̕at̕osncót   //hn√p̕at̕+CVC=us-n-t-sut//   loc/mush+aug=eye-d-t-rflx]   (ci1.9)

hnp'e̲rt   it flooded inside   [hnp̕ért   //hn√p̕er-t//   loc/flood-stat]   (Sn1.12)

hnp'i̲łlishlsh   they sat down in   [hnp̕íɬəlišlš   //hn√p̕iɬ-el-iš-lš//   loc/plsit-ua-dev-3g]   (at7.1)

hnp'q'wech'ntsu̲t   she put powder on her back   [hnp̕əq̕ʷečn̕cút   //hn√p̕aq̕ʷ=ičn̕-t-sut//   loc/powder=back-t-rflx]   (at8.7)

hnp't'p't'osntso̲t   s/he dreamed   [hnp̕ət̕p̕ət̕osncót   //hn√p̕at̕+CVC=us-n-t-sut//   loc/mush+aug=eye-d-t-rflx]   (at1.5, ci1.10)

hnqamqamtsi̲iin   very calmly   [hnqamqamcíˑˑn   //hn-CVC√qem=cin//   loc-aug/still=mouth]   (ar3.2)

hnqhatqhati̲ch'ntul   club h/h on the back   [hnx̣atx̣atíčn̕tul   //hn√x̣at+CVC=ičn̕-t-ul//   loc/hitwithstthin+aug=back-t-plimp]   (tu5.13)

hnqhemenchi̲'wesn   love of one another   [hnx̣emenčíw̕esn   //hn√x̣eminč=iw̕es-n//   loc/love=between-loc]   (ch11.2)

hnqhetsi̲lgwes   ready for defense   [hnx̣ecílgʷes   //hn√x̣ec=ilgʷes//   loc/ready=heart]   (ci1.2)

hnqwa̲'qw'eln   speech   [hnqʷáʔqʷəʔeln   //hn-CVC√qʷeʔel-n//   instr-aug/speak-instr]   (ch5.7)

hnqwa̲'qwe'lis   h/h word   [hnqʷáʔqʷeʔlis   //hn√qʷeʔl+CVC-n-s//   loc/speak+aug-loc-3g]   (ch6.1, ch9.1)

hnqwi'ytmi̲nshesh   have pity on us   [hnqʷiy̕tmínšeš   //hn√qʷiy̕-t-min-šeš//   loc/pity-stat-rel-t-1pobj]   (ch10.1)

hnqwi'ytmi̲nts   s/he took pity on h/h   [hnqʷiy̕tmínc   //hn√qʷiy̕-t-min-t-s//   loc/pity-stat-rel-t-3erg]   (bl3.1)

hnq'et'pi̲tkwe'   s/he climbed out of the water   [hnq̕et̕pítkʷeʔ   //hn√q̕et̕-p=itkʷeʔ//   loc/climb-nvol=water]   (tu3.3, tu7.4)

hnq'q'a̲'wus   on a stump   [hnq̕q̕áw̕us   //hn-C1√q̕aw̕-us//   loc-dim/broken=face]   (Dw1.8)

hnq'wi̲ts'łts'e   one full   [hnq̕ʷíc̕ɬc̕e   //hn√q̕ʷic̕=iɬc̕eʔ//   loc/full=thing]   (ch1.5)

hnshe̲gwel   road   [hnšégʷel   //hn√šegʷl//   loc/road]   (hi1.6)

hnshi̲'tsn   first   [hnšíʔcən   //hn√šiʔ=cin//   loc/first=mouth]   (ch11.3)

hnsht'i̲ch'ntm   it was stuck in h/h back   [hnšət̕íčn̕tm   //hn√šet̕=ičn̕-t-m//   loc/project=back-t-nte]   (at8.6)

hnshts'i̲lgwesm   s/he suffered   [hnšəc̕ílgʷesm   //hn√šec̕=ilgʷes-m//   loc/wait=heart-m]   (ch3.5)

hntaqtaqusntsu̲t   s/he covered h/h own eyes   [hntaqtaqusncút   //hn√taq+CVC=us-n-t-sut//   loc/touch+aug=face-d-t-rflx]   (tu6.7, tu6.8)

hntch'e̲(wemis   h/h prayer   [hntč̕éʕʷemis   //hn-t-√č̕eʕʷ-min-s//   loc-loc/pray-instr-3g]   (ch2.1, ch3.05, ch10.3, ch10.5, ch11.2, ch11.5)

hntdi̲shkwe'   s/he squirmed (in the water)   [hntədíškʷeʔ   //hn√ted-iš=kʷeʔ//   loc/creep=dev=water]   (jo1.18)

hntkhu̲pemis   h/h gain   [hntəxʷúpemis   //hn√texʷ-up-min-s//   loc/addtostore-nvol-instr-3g]   (ch10.6)

hntu̲'p   become cool   [hntúʔp   //hn√tup<ʔ>//   loc/cool<inch>]   (tu4.17)

hnt'a̲aaqhtsn   loud   [hnt̕áˑˑx̣cən   //hn√t̕ax̣=cin//   loc/swift=mouth]   (ar1.10)

hnt'aqhtsi̲nm   gruffly   [hnt̕ax̣cínm   //hn√t̕ax̣=cin-m//   loc/swift=mouth-mdl]   (ar2.8)

hnt'u̲khwilshkwe'   they waded   [hnt̕úxʷilškʷeʔ   //hn√t̕uxʷ-ilš=kʷeʔ//   loc/wade-auton=water]   (bl2.8)

hnt'u̲khwlshkwe'   jump into water   [hnt̕úxʷəlškʷeʔ   //hn√t̕uxʷ-ilš=kʷeʔ//   loc/jump-auton=water]   (tu7.2)

hntse̲qhut   river   [hncéx̣ʷut   //hn√cex̣ʷ-ut//   loc/river-stat]   (at11.7, bl2.4, jo1.10)

hntsi'khwi̲tkwe'es   while s/he waded   [hnciʔxʷítkʷeʔes   //hn√ciʔxʷ=itkʷeʔ-es//   loc/wade=water-cond]   (bl2.5)

hntsi̲chech'ntmet   we overtake h/h   [hncíčečn̕tmet   //hn√čic=ičn̕-t-met//   loc/arrive=back-t-1perg]   (tu7.11)

hntskutsku̲snts   pulled repeatedly on the rein   [hncəkʷcəkʷúsnc   //hn√cekʷ+CVC=us-n-t-s//   loc/pull+aug=face-d-t-3erg]   (bl2.6)

hntstsa̲'ma'a'lqs'n   garden   [hncəcám̕aʔal̕qsn̕   //hn-C1√cem-eʔ=alqs-n<ʔ>//   loc-dim/small-thing=road-loc<dim>]   (ar2.4)

hnwaqhani̲   hnwax̣eníʔ   [hnwax̣aní   //√hnwax̣eníʔ//   /hnwax̣eníʔ]   (hi2.17)

hnwaqhani̲'   hnwax̣eníʔ   [hnwax̣aníʔ   //√hnwax̣eníʔ//   /hnwax̣eníʔ]   (hi3.6, hi3.8, hi3.13, hi3.13, hi4.9)

hnwaqheni̲'   hnwax̣eníʔ   [hnwax̣eníʔ   //√hnwax̣eníʔ//   /hnwax̣eníʔ]   (hi1.4, hi2.5, hi2.6, hi2.7, hi2.7, hi3.1)

hnyu̲tsech'n   red-backed one   [hnyúcečn̕   //hn√yuc=ičn̕//   loc/redpaint=back]   (at10.7, at11.12)

hn(e̲tsqnts   s/he tied it to the tip   [hnʕécqənc   //hn√ʕec=qin-t-s//   loc/tie=head-t-3erg]   (tu7.15)

hn(eyi̲lgwes   s/he was angry   [hnʕeyílgʷes   //hn√ʕey=ilgʷes//   loc/angry=heart]   (st1.7)

hn(eyyi̲lgwes   became angry   [hnʕeyəyílgʷes   //hn√ʕey+C2=ilgʷes//   loc/angry+nctl=heart]   (ar2.10)

hoooy   so then   [hoˑˑy   //hoy//   then]   (tu7.9)

hoy   cease   [hoy   //√hoy//   /stop]   (ci4.15, tu3.8)

hoy   now   [hoy   //hoy//   then]   (bl1.10, fi2.11, jo1.5, jo1.14, mu1.7, st1.12, tu7.3)

hoy   stop   [hoy   //√hoy//   /stop]   (at5.1, bl3.9, Dw2.3, ku2.4, Sn1.17, st3.2, tu2.8)

hoy   then   [hoy   //hoy//   then]   (ar1.6, ar1.10, ar1.13, ar2.5, ar3.4, at3.15, at4.1, at4.1, at4.3, at4.4, at4.4, at4.6, at4.9, at8.10, at9.6, at9.13, at10.1, at10.2, at11.6, at11.10, bl1.4, bl1.4, bl1.5, bl1.10, bl3.4, ci1.9, ci1.10, ci2.3, ci2.5, ci2.9, ci2.10, ci3.1, ci3.7, ci3.8, ci3.10, ci3.11, ci4.1, ci4.2, ci4.9, ci4.10, ci4.11, ci4.12, ci4.14, ci4.15, ci4.17, ci5.3, ci5.4, Dw1.4, Dw1.12, Dw1.17, fi1.3, fi1.6, fi1.9, fi1.10, fi1.11, fi1.14, fi1.15, fi2.3, fi2.6, fi2.8, fi2.16, fi2.17, hi1.8, hi1.10, hi1.11, hi1.11, hi1.12, hi1.12, hi2.1, hi2.2, hi2.3, hi2.8, hi2.13, hi2.17, hi2.17, hi3.1, hi3.2, hi3.4, hi3.9, hi3.10, hi3.11, hi3.14, hi4.4, hi4.4, hi4.5, hi4.7, hi4.7, hi4.9, hi4.11, hi4.11, hi4.12, hi4.13, hi5.2, hi5.2, hi5.7, hi5.8, hi5.11, hi5.12, hi5.13, hi5.14, hi5.17, hi6.1, hi6.1, hi6.2, hi6.6, hi6.6, hi6.7, hi6.8, hi6.9, hi6.11, hi6.11, hi6.12, hi7.1, hi7.3, hi7.4, hi7.6, hi7.8, hi7.9, hi7.10, jo1.6, jo1.11, jo1.11, jo1.12, jo1.13, jo1.14, jo1.15, jo1.16, jo1.17, jo2.1, jo2.2, jo2.8, jo2.13, jo2.14, jo2.15, ku1.1, ku1.6, ku1.7, ku1.12, mu1.5, mu1.12, Sn1.3, Sn1.8, Sn1.9, Sn1.10, Sn1.14, st2.2, st2.8, tu1.2, tu1.3, tu1.4, tu1.4, tu1.13, tu1.14, tu1.14, tu1.15, tu2.1, tu2.2, tu2.4, tu2.5, tu2.6, tu2.11, tu2.14, tu2.15, tu2.16, tu2.18, tu3.1, tu3.1, tu3.5, tu3.6, tu3.8, tu3.9, tu3.10, tu3.10, tu3.11, tu3.12, tu3.13, tu3.14, tu3.15, tu3.16, tu3.18, tu4.2, tu4.3, tu4.4, tu4.4, tu4.5, tu4.6, tu4.7, tu4.9, tu4.10, tu4.12, tu4.13, tu4.17, tu5.1, tu5.2, tu5.4, tu5.4, tu5.5, tu5.6, tu5.7, tu5.11, tu6.1, tu6.10, tu6.12, tu7.3, tu7.6, tu7.11, tu7.12, tu7.13, tu7.15, tu7.16, tu8.1, tu8.2, tu8.5, tu8.5, tu8.5, tu8.13, tu8.16, tu8.18)

ho̲yechul   stop that   [hóyečul   //√hoy-eč-ul//   /stop-ua-plimp]   (tu6.14)

ho̲ytsnmnt   stop yelling at h/h   [hóycənmənt   //√hoy=cin-min-t//   /cease=mouth-rel-t]   (at4.12)

ho̲ytsnsh   stop (telling stories)   [hóycənš   //√hoy=cin-š//   /stop=mouth-imp]   (hi5.9)

ho̲yul   stop   [hóyul   //√hoy-ul//   /stop-plimp]   (hi6.4)

'i   you   [ʔi   //ʔin//   2g]   (ch2.4, ch12.1)

'i   your   [ʔi   //ʔin//   2g]   (ch1.5, ch2.2, ch2.5, ch12.3)

i   I   [i   //hn_//   1g]   (ch10.4)

i   my   [i   //hn_//   1g]   (ar1.6, ch12.3)

i   you   [i   //ʔin//   2g]   (ar1.8, at3.1, at7.6, ch7.5)

i   your   [i   //ʔin//   2g]   (ch7.8, ch7.10, ch7.18, ch9.2, ch9.2, ch9.4, ch9.6, ch9.8, ch12.3, hi1.7, hi3.11)

'ichsnlu̲   s/he was thirsty   [ʔičsnlú   //y̕c-čs-hn√lup<ʔ>//   cont-purp-loc/dry<inch>]   (bl2.5)

'idde̲'ld'l   bushes   [ʔidədél̕dəl̕   //y̕c-C1√del̕+CVC//   cont-dim/bush+aug]   (at2.6)

'ii   your   [ʔii   //ʔin//   2g]   (ch2.3, ch7.11, ch12.3)

ii   your   [ii   //ʔin//   2g]   (ch9.8)

'iicha̲stq   those digging roots   [ʔiičástq   //ʔic√částq//   cont/dig]   (Sn1.4)

'iicha̲stqmsh   digging roots   [ʔiičástqmš   //y̕c√častq-mš//   cont/digroot-intrcont]   (Sn1.1)

'iidu̲lmsh   celebrating   [ʔiidúlmš   //y̕c√dul-mš//   cont/singwarsong-cont]   (tu8.17)

'iinu̲khutetkwe'   swimming (like a frog)   [ʔiinúxʷtetkʷeʔ   //y̕c√nuxʷ-t=itkʷeʔ//   cont/frogswims-stat=water]   (jo2.2)

'iise̲'l'lmsh   s/he was undecided   [ʔiisél̕l̕mš   //y̕c√sel̕+C2-mš//   cont/obscure+nctl-intrcont]   (ar1.5)

'iit'a̲pmsh   shooting   [ʔiit̕ápmš   //y̕c√t̕ap-mš//   cont/shoot-cont]   (fi1.6)

'iit'a̲ps   h/h kill   [ʔiit̕áps   //y̕c√t̕ap-s//   cont/shoot-3g]   (fi3.2)

'iitsu̲nme'łtms   so taught by him   [ʔiicúnmeʔɬtms   //y̕c√cunmeʔ-ɬ-t-m-s//   cont/instruct-pra-t-m-3g]   (ch10.4)

'iits(u̲sm   lost one   [ʔiicʕʷúsm   //y̕c√ʕʷus-m//   cont/lost-mdl]   (fi2.18)

'iits'i̲ts'tsmsh   they are making a fire corral   [ʔiicʔícʔəcmš   //y̕c√ʔic+CVC-mš//   cont/buildfirecorral+aug-cont]   (fi1.1)

'iiya̲q'mslsh   they were filing   [ʔiiyáq̕əmslš   //y̕c√yaq̕-m-s-lš//   cont/file-m-3g-3pl]   (at5.5)

ikhu'lkhwi̲'lt   nt   [ixʷəl̕xʷíl̕t   //na//   na]   (tu8.11)

'i̲khwl   some of them   [ʔíxʷəl   //√ʔixʷl//   /some]   (Sn1.7)

ili̲   be the ones   [ilí   //i√lipust//   ua/indeppro]   (hi6.7)

ili̲pust   be the ones   [ilípust   //i√lipust//   ua/indeppro]   (hi7.6)

'iłn   eat   [ʔiɬn   //√ʔiɬn//   /eat]   (st1.4)

'ims   s/he tries   [ʔims   //√ʔim-s//   /try-3g]   (tu5.12)

'in   your   [ʔin   //ʔin//   2g]   (at3.1, at6.1, bl1.10, ch7.6, ch7.6, ch7.8, ch7.8, ch7.11, ch8.1, ch8.3, ch8.5, ci2.9, hi3.5)

in   my   [in   //hn_//   1g]   (ch1.2, ch5.7, ch10.4, ch10.4, ch10.6, ch11.3, ch11.3, ch11.6)

in   you   [in   //ʔin//   2g]   (at1.6)

in   your   [in   //ʔin//   2g]   (ch7.2, ch7.2)

'inpi̲pe'   your father   [ʔinpípeʔ   //ʔin√pipeʔ//   your/father]   (st1.13)

'in(eyi̲lgwes   being angry   [ʔinʕeyílgʷes   //y̕c-hn√ʕey=ilgʷes//   cont-loc/angry=heart]   (mu1.7)

'ipł   have   [ʔipɬ   //√ʔipɬ//   /have]   (st2.6)

'ittsmtsmpi̲lgwes   they were surfeited with grease   [ʔitcəmcəmpílgʷes   //y̕c-t√cum+CVC-p=ilgʷes//   cont-loc/surfeitwithfat+aug-nvol=heart]   (st3.1)

'it(ets'khwi̲lgwes   s/he was hungry for meat   [ʔitʕec̕xʷílgʷes   //y̕c-t√ʕec̕xʷ=ilgʷes//   cont-loc/hungryformeat=heart]   (st1.3)

'it(wehi̲m   cried the war cry   [ʔitʕʷehím   //y̕c-t√ʕʷhim//   cont-ua/warcry]   (tu8.16)

'i̲t'tsh   sleep (pl)   [ʔítʔətš   //√ʔitš+CVC//   /sleep+aug]   (hi5.15)

'i̲t'tsh   sleepy   [ʔítʔətš   //√ʔitš+C2//   /sleep+nctl]   (hi5.8)

'itscha̲stq   digging roots   [ʔicčástq   //y̕c√č=astq//   cont/loc=crop]   (ci3.2)

'itsgwe̲lp   s/he was burned   [ʔicgʷélp   //ʔic√gʷel-p//   cont/burn-stat]   (fi3.2)

'itsh   s/he slept   [ʔitš   //√ʔitš//   /sleep]   (st2.12, tu3.13)

'itsh   slept   [ʔitš   //√ʔitš//   /sleep]   (at1.4)

'itskwe̲tsch   it had fallen   [ʔickʷécč   //y̕c√kʷecč//   cont/treefalls]   (ci4.6)

'itskwi̲nmsh   being taken   [ʔickʷínmš   //y̕c√kʷin-mš//   cont/hold-cont]   (tu5.8)

'itskhu̲y   going   [ʔicxʷúy   //y̕c√xʷuy//   cont/go]   (ku1.5)

'itsme̲   I don't know   [ʔicmé   //y̕c√mey-stu-n//   cont/know-ct-1erg]   (ar2.9)

'itsmi̲'lme'lkhw   they smoked tobacco   [ʔicmíl̕mel̕xʷ   //yc̕√mil̕xʷ+CVC//   cont/smoketobacco+aug]   (tu3.8)

'itspu̲lutms   h/h beating so   [ʔicpúlutms   //y̕c√pulut-m-s//   cont/beat-m-3g]   (Dw2.2)

'itspu̲te'm   showing respect   [ʔicpúteʔm   //y̕c√puteʔ-m//   cont/honor-mdl]   (tu4.11)

'itsp'e̲np'n   woods   [ʔicp̕énp̕ən   //y'c√p̕en+CVC//   cont/longobjslie+aug]   (ci3.1)

'itsqhe̲tm   s/he was beating   [ʔicx̣étm   //y̕c√x̣et-m//   cont/hitwithstthin-mdl]   (st1.10)

'itsqhi̲wtmnumt   shameful   [ʔicx̣íwtmnumt   //y̕c√x̣iw-t-m-numt//   cont/ashame-stat-m-desire]   (ch7.16)

'itsq'aq'a'mi̲ye'   s/he is fishing   [ʔicq̕aq̕am̕íyeʔ   //y̕c-C1√q̕miyeʔ<ʔ>//   cont-dim/fish<dim>]   (jo1.12)

'itsq'aq'a'mi̲'ye'   s/he is fishing   [ʔicq̕aq̕am̕íy̕eʔ   //y̕c-C1√q̕miyeʔ<ʔ>//   cont-dim/fish<dim>]   (jo2.1, jo2.3, jo2.13)

'itsq'q'e'mi̲'ye'   s/he is fishing   [ʔicq̕q̕em̕íy̕eʔ   //y̕c-C1√q̕miyeʔ<ʔ>//   cont-dim/fish<dim>]   (jo1.10)

'itsq'u̲p't   raining   [ʔicq̕úp̕t   //y̕c√q̕op̕-t//   cont/rain-stat]   (ar1.10)

'itsq'we'łelwi̲s   the ones hunting buffalo   [ʔicq̕ʷeʔɬelwís   //y̕c√q̕ʷiɬ<ʔ>=elwis//   cont/movecamp<inch>=goabout]   (bl1.1)

'itsq'wi̲'ł   traveling ones   [ʔicq̕ʷíʔɬ   //y̕c√q̕ʷiɬ<ʔ>//   cont/movecamp<inch>]   (bl1.2, hi4.12)

'itsshe̲t'   tree   [ʔicšét̕   //y̕c√šet̕//   cont/protrude]   (at10.14)

'its'aqhi̲stus   s/he was doing thus to h/h   [ʔicʔax̣ístus   //y̕c√ʔax̣il-stu-s//   cont/dothus-ct-3erg]   (bl2.6)

'its'a̲'r   sick   [ʔic̕áʔr   //y̕c√c̕aʔr//   cont/sick<inch>]   (hi4.1)

'its'chi   what is the matter   [ʔic̕əči   //y̕c√ʔeči(n-m)//   cont/dothus-m]   (Dw1.16)

'its'chi̲nmsh   be the matter   [ʔicʔəčínmš   //y̕c√ʔečin-mš//   cont/dothus-cont]   (tu6.14)

'its'chi̲nmsh   what is the matter   [ʔicʔəčínəmš   //y̕c√ʔečin-mš//   cont/dowith-intrcont]   (at8.8)

'its'e̲lts'l   trees   [ʔic̕élc̕əl   //y̕c√c̕el+CVC//   cont/upright+aug]   (ci3.10)

'its'i̲łn   be eating   [ʔicʔíɬn   //ʔic√ʔiɬn//   cont/eat]   (st1.3, st2.11)

'its'i̲tsh   sleeping   [ʔicʔítš   //y̕c√ʔitš//   cont/sleep]   (st3.1, tu3.16, tu4.8, tu4.15)

'its'o̲qws   s/he drinks   [ʔicʔóqʷs   //y̕c√ʔoqʷs//   cont/drink]   (at10.10)

'iya'nła̲mqe'   secured a black bear   [ʔiyaʔnɬámqeʔ   //ʔic-yeʔ√hnɬamqeʔ//   cont-procure/bear]   (st2.8)

jiisokri̲   Jesus Christ   [ǰiisokrí   //√ǰisokrí//   /jesuschrist]   (ch3.3)

jiisu̲   Jesus   [ǰiisú   //√ǰisu//   /jesus]   (ch12.3)

jiso   Jesus   [ǰiso   //√ǰiso//   /jesus]   (ch2.1)

jisokri̲   Jesus Christ   [ǰisokrí   // √ǰisokrí//    /jesuschrist]   (ch10.1)

jisokri̲   Jesus Christ   [ǰisokrí   //√ǰisokrí//   /jesuschrist]   (ch10.1, ch10.6)

ji̲su   Jesus   [ǰísu   //√ǰísu//   /jesus]   (ch1.3, ch1.5)

jon   John   [ǰon   //√ǰon//   /john]   (ch5.5, ch5.12)

kri̲   Christ   [krí   //√kri//   /christ]   (ch2.1)

ku   you   [kʷu   // kʷu//    2nom]   (at2.1, at2.1, ch10.1, ch10.1)

ku   you   [kʷu   //kʷu//   2nom]   (ar1.3, ar1.7, ar1.9, ar2.8, at1.6, at1.10, bl3.8, ch1.3, ch1.3, ch1.5, ch2.2, ch2.4, ch2.5, ch6.1, ch7.13, ch10.1, ch10.1, ch10.4, ch10.4, ch10.4, ch11.1, ch11.1, ch11.3, ch12.1, ch12.3, ci2.4, ci4.8, ci4.8, ci4.8, Dw2.1, hi1.3, hi1.6, hi1.7, hi2.10, hi3.9, hi3.15, hi4.14, hi4.15, hi5.1, hi5.1, hi5.3, ku1.11, ku1.11, ku1.15, ku1.15, st2.2, st2.2)

ku   you   [kʷuu   //kʷu//   2nom]   (ch5.7, ch11.3, ch11.4)

kuku'li̲iigwtus   small red fire in the distance   [kʷkʷul̕íˑˑgʷtus   //C1√kʷul-igʷt=us<ʔ>//   dim/red-far=fire<dim>]   (at5.4)

ku'm   and   [kʷum̕   //√kʷum̕//   /and]   (ar1.13, ar2.4, ar2.5, at1.4, at1.7, at1.7, at1.7, at1.8, at2.1, at3.8, at3.11, at3.12, at3.15, at4.1, at4.7, at5.1, at5.2, at5.5, at5.5, at5.8, at5.10, at6.1, at6.4, at6.7, at6.7, at6.8, at7.1, at7.2, at7.2, at7.3, at7.4, at7.5, at7.6, at7.7, at8.7, at8.8, at8.8, at8.10, at9.6, at9.11, at10.2, at10.5, at10.8, at10.13, at11.4, bl1.4, bl1.5, bl1.7, bl1.8, bl1.10, bl1.10, bl1.11, bl1.12, bl2.1, bl2.1, bl2.1, bl2.3, bl2.5, bl2.5, bl2.9, bl2.12, bl2.13, bl2.14, bl2.15, bl3.2, bl3.4, bl3.5, bl3.5, bl3.5, bl3.5, bl3.6, bl3.7, ch1.8, ch3.2, ch3.6, ch9.8, ch11.1, ci1.5, ci2.5, Dw1.10, Dw1.14, Dw1.15, fi1.1, fi1.2, fi1.3, fi1.3, fi1.3, fi1.4, fi1.4, fi1.5, fi1.6, fi1.7, fi1.8, fi1.9, fi1.10, fi1.13, fi1.14, fi1.15, fi2.3, fi2.6, fi2.10, fi2.10, fi2.11, fi2.12, fi2.14, fi2.16, fi2.17, fi3.1, fi3.3, hi1.7, hi2.1, hi2.7, hi2.16, hi2.17, hi2.17, hi3.1, hi3.13, hi3.13, hi3.14, hi3.15, hi4.7, hi4.12, hi4.14, hi4.15, hi5.7, hi5.12, jo1.2, jo1.3, jo1.5, jo1.15, jo1.17, jo2.1, jo2.1, jo2.2, jo2.3, jo2.3, jo2.5, jo2.6, jo2.8, jo2.9, ku1.1, ku1.2, ku1.3, ku1.5, ku1.11, ku1.12, ku1.13, ku1.15, ku2.1, ku2.3, mu1.2, mu1.3, mu1.4, mu1.8, mu1.10, Sn1.2, Sn1.3, Sn1.4, Sn1.5, Sn1.5, Sn1.7, Sn1.7, Sn1.8, Sn1.9, Sn1.10, Sn1.10, Sn1.12, Sn1.15, Sn1.16, Sn1.17, st1.1, st1.3, st1.3, st1.4, st1.4, st1.5, st1.7, st1.8, st1.10, st1.11, st1.12, st1.13, st2.5, st2.6, st2.7, st2.8, st2.8, st2.10, st2.12, st3.1, tu1.7, tu1.16, tu1.17, tu2.1, tu2.2, tu2.3, tu2.4, tu2.5, tu2.9, tu3.2, tu4.9, tu4.11, tu5.5, tu6.12, tu7.16, tu8.9, tu8.11, tu8.11, tu8.14, tu8.17, tu8.17)

ku'm   then   [kʷum̕   //√kʷum̕//   /and]   (ar1.3, at1.3, bl3.1, bl3.8, ci2.1, Dw1.8, hi3.15, jo2.1, jo2.7, ku1.4, ku1.5, ku1.7, ku1.8, ku1.9, ku1.9, ku1.10, ku1.13, ku1.15, ku2.2, st2.4, st2.11, tu1.6, tu1.8, tu1.8, tu1.9, tu1.18)

ku'n   clearly   [kʷun̕   //kʷun//   intj]   (at8.3, bl1.9, ci1.9, ci1.10, fi2.15, fi3.2, mu1.5, st1.11, st2.2, tu5.3, tu6.9)

kup   you folks   [kʷup   //kʷu-p//   2pnom]   (at1.9, at2.1, at2.4, at7.7, hi5.1, hi5.1, hi6.4, hi6.7, hi7.6, hi7.7, tu1.2, tu1.2, tu6.14)

kupa̲lsshnti   nt   [kʷupálsšənti   //na//   na]   (tu6.4)

kutatsa̲lsunte   nt   [kʷutacálsunte   //na//   na]   (tu5.14)

ku'we̲   you   [kʷuw̕é   //kʷu √ʔengʷet//   2nom /predpron]   (ku1.11)

ku'we̲ngwet   you   [kʷuuw̕éngʷet   //kʷu √ʔengʷet//   2nom /predpron]   (ch1.5)

kw   you   [kʷ   //kʷu//   2nom]   (ar1.6, ch1.2, ch5.7, ch6.1, ch10.4, ch10.4, ch10.6, ch11.3, ch11.3, ch11.6, ch12.3)

kwanta̲qhntm   was captured   [kʷantáx̣ntm   //√kʷin-t=ax̣n-t-m//   /hold-stat=arm-t-nte]   (ci2.8)

kwenchti̲'wasmnlsh   they held it between them   [kʷenčtíw̕asmənlš   //√kʷin=ečt=iw̕es=min-lš//   /hold=hand=between=instr-3pl]   (mu1.9)

kwennu̲nts   s/he received it   [kʷenənúnc   //√kʷin+C2-nun-t-s//   /hold+nctl-succ-t-3erg]   (ar3.8)

kwe'nkwee'nu̲'lst'met   we frequently took it   [kʷen̕kʷeen̕úl̕stm̕et   //√kʷin+CVC-ul-stu-met<ʔ>//   /hold+aug-hab-ct-1perg<emph>]   (ch1.7)

kwi   you are my   [kʷi   //kʷu hn_//   2nom 1g]   (ch1.2, ch1.3)

kwi̲nn   I took it   [kʷínn   //√kʷin-n-t-n//   /hold-d-t-1erg]   (ch5.7, ch11.6)

kwintkhw   you hold it   [kʷintxʷ   //√kʷin-t-xʷ//   /hold-t-2erg]   (ch9.4)

kwi̲ntkhw   you hold it   [kʷíntxʷ   //√kʷin-t-xʷ//   /hold-t-2erg]   (ch1.3)

kwi̲ntm   it was taken   [kʷíntm   //√kʷin-t-m//   /hold-t-nte]   (tu1.6)

kwints   s/he took it   [kʷinc   //√kʷin-t-s//   /take-t-3erg]   (ku1.12, tu1.4)

kwi̲nts   s/he took it   [kʷínc   //√kʷin-t-s//   /take-t-3erg]   (tu2.1)

kwi̲ntslsh   they took it   [kʷínclš   //√kʷin-t-s-lš//   /take-t-3erg-3pl]   (bl3.5)

kwi̲tsm   very early morning   [kʷícm   //√kʷic-m//   /forenoon-mdl]   (ar3.4)

k'uk'u'ni̲'ye'   soon   [k̕ʷk̕ʷn̕íy̕eʔ   //C1√k̕ʷn=iyeʔ<ʔ>//   dim/future=affec<dim>]   (at4.9, at4.11, at5.5, at7.4, at9.4)

k'uk'u'ni̲'ye'   soon   [k̕ʷuk̕ʷn̕íy̕eʔ   //C1√k̕ʷn=iyeʔ<ʔ>//   dim/future=affec<dim>]   (tu7.7)

k'u'l'l   born   [k̕ʷul̕əl̕   //√k̕ʷul̕+C2//   /make+nctl]   (ch3.4)

k'u̲'lntm   they made h/h   [k̕ʷúl̕ntm   //√k̕ʷul̕-n-t-m//   /make-d-t-nte]   (ch2.3)

k'u̲'lnts   s/he fixed it   [k̕ʷúl̕nc   //√k̕ʷul̕-n-t-s//   /make-d-t-3erg]   (ci4.1)

k'u'lntsu̲tn   God   [k̕ʷul̕ncútn   //√k̕ʷul̕-n-t-sut-n//   /make-d-t-rflx-instr]   (ch1.2, ch1.5, ch1.6, ch3.1, ch3.10, ch4.3, ch5.1, ch6.1, ch6.1, ch7.2, ch7.5, ch7.6, ch7.8, ch9.2, ch10.4, ch10.4, ch10.6, ch11.3)

k'u̲'lshitsn   I offend thee   [k̕ʷúl̕šicən   //√k̕ʷul̕-ši-t-sel-n//   /work-b-t-1acc-2erg]   (ch11.6)

k'u'ltsntsu̲t   to cook   [k̕ʷul̕cncút   //√k̕ʷul̕=cin-t-sut//   /make=mouth-t-rflx]   (tu4.9)

k'uni̲ye'   soon   [k̕ʷníyeʔ   //√k̕ʷniyeʔ//   /soon]   (at4.5)

k'wensha̲sq'it   how many days   [k̕ʷenšásq̕it   //√k̕ʷinš=asq̕t//   /howmany=day]   (hi6.11)

k'wensha̲sq't   how many days   [k̕ʷenšásq̕ət   //√k̕ʷinš=asq̕t//   /howmany=day]   (hi4.4)

k'we'y   still   [k̕ʷey̕   //√k̕ʷey̕//   /yet]   (at10.10, bl1.7, ci1.1, fi3.1, ku1.13, st2.6, st2.6, tu4.8)

k'we'y   then   [k̕ʷey̕   //√k̕ʷey̕//   /yet]   (Sn1.16)

k'we'y   yet   [k̕ʷey̕   //√k̕ʷey̕//   /yet]   (at1.1)

k'wne̲'   soon   [k̕ʷneʔ   //√k̕ʷneʔ//   /soon]   (ar1.3, ar2.2, ar2.8, ar3.2, at3.12, bl1.10, ch3.11, ch4.6, ch11.1, ch11.1, ch12.1, ci2.2, ci2.4, hi4.2, tu7.11)

khukhwa'   this   [xʷxʷaʔ   //C1√xʷiʔ//   dk/prox1]   (at3.13)

khukhwi'   this   [xʷxʷiʔ   //C1√xʷiʔ//   dk/prox1]   (jo2.2)

khukhwi'ł   here   [xʷxʷiʔɬ   //C1√xʷiʔ-ɬ//   dk/prox1-conn]   (hi5.3)

khukhwi'y   this   [xʷxʷiy̕   //C1√xʷiʔ//   dk/prox1]   (jo2.3)

khukhwi'ya   this   [xʷxʷiy̕a   //C1√xʷiy̕e//   dk/prox1]   (bl1.2, ci4.1, fi1.15, jo2.13)

khukhwi̲'ya   this   [xʷxʷíy̕a   //C1√xʷiy̕e//   dk/prox1]   (at7.3)

khukhwi'ye   this   [xʷxʷiy̕e   //C1√xʷiy̕e//   dk/prox1]   (at4.1, at7.5, at7.5, at7.8, at7.8, bl1.9, bl3.2, bl3.5, ci1.4, ci1.9, ci2.4, ci2.9, ci3.3, ci3.4, ci3.6, ci3.8, ci3.10, ci3.13, ci3.13, ci5.4, ci5.4, fi1.4, fi1.15, fi2.3, fi2.8, hi2.13, hi3.11, Sn1.11, st2.11)

khukhwi'yepłtse̲tkhw   one who has house   [xʷxʷiy̕epɬcétxʷ   //C1√xʷiʔ√ʔepɬ√cetxʷ//   dk/this/have/house]   (st1.13)

khulkhulstsu̲tn   one who made self live   [xʷəlxʷəlscútn   //√xʷel+CVC-stu-cut-n//   /alive+aug-ct-rflx-instr]   (ch9.6)

khut't'i̲shish   get up in a rush   [xʷət̕ət̕íšiš   //√xʷet̕+C2-iš+VC//   /getup+nctl-dev+nc]   (at6.2)

khu   go   [xʷu   //√xʷuy//   /go]   (hi6.12)

khu   noise of snoring   [xʷu   //xʷu//   noiseofsnoring]   (hi5.11, hi5.11)

khuł   proceed to   [xʷuɬ   //√xʷuɬ//   /proceedto]   (at10.4, ci4.18, Dw1.19, fi2.1, hi2.17, hi3.11, hi6.9, jo1.12, Sn1.5, tu3.3)

khuuł   proceed to   [xʷuˑˑɬ   //√xʷuɬ//   /proceedto]   (bl1.1, hi2.9, hi5.2, jo2.3, st2.3, tu3.1)

khuuuł   proceed to   [xʷuˑˑˑɬ   //√xʷuɬ//   /proceedto]   (hi2.1, jo1.6, jo2.2)

khu̲uy   s/he went   [xʷúˑy   //√xʷuy//   /go]   (hi6.6)

khuy   go   [xʷuy   //√xʷuy//   /go]   (hi7.2)

khuy   s/he went   [xʷuy   //√xʷuy//   /go]   (at7.8, bl1.11, ci1.7, Dw1.18, hi2.7, hi3.9, hi3.11, jo1.6, mu1.1, tu3.9)

khu̲y   go   [xʷúy   //√xʷuy//   /go]   (ar3.2, at1.10, at2.1, at3.11, ci2.1, ci2.2, hi4.2)

khu̲y   s/he went   [xʷúy   //√xʷuy//   /go]   (bl1.3)

khu̲ylsh   they went   [xʷúylš   //√xʷuy-lš//   /go-3pl]   (at7.4, at7.5, at11.7, at11.11, ci1.8, ci2.3, ci3.1, ci3.6, ci3.11, hi3.15)

khu̲ystm   s/he was taken   [xʷúystm   //√xʷuy-stu-m//   /go-ct-nte]   (fi3.3, tu6.12)

khuysh   go   [xʷuyš   //√xʷuy-š//   /go-imp]   (at3.1, at9.2, at9.4, hi1.3, hi2.5, hi3.13)

khu̲yul   (youpl) go   [xʷúyul   //√xʷuy-ul//   /go-plimp]   (hi4.10, hi4.13, hi5.15, tu2.10, tu2.10, tu6.9)

khwa   --   [xʷa   //xʷe//   det1]   (at1.1, at3.4, at3.11, at4.9, at5.1, at5.2, at5.3, at5.5, at6.4, at7.8, at8.3, at8.7, at9.1, at9.1, at10.9, ch2.4, ci1.6, hi2.7, hi2.17, hi7.8, jo2.1, jo2.9, ku1.13, mu1.9, st2.11, tu1.10, tu3.14, tu5.8, tu8.1)

khwa̲rmstm   it was shaken   [xʷármstm   //√xʷar-m-stu-m//   /tremble-sf-ct-nte]   (ar1.13)

khwa'y   ua   [xʷay̕   //√xʷay̕//   ua]   (ar3.8)

khwe   --   [xʷe   //xʷe//   det1]   (ar1.3, ar1.7, ar1.10, ar1.11, ar1.12, ar1.13, ar1.13, ar1.13, ar2.2, ar2.5, ar2.6, ar2.7, ar2.7, ar3.2, ar3.4, ar3.7, at1.6, at2.1, at3.2, at3.4, at3.4, at3.11, at3.11, at3.12, at4.9, at4.11, at5.5, at5.5, at5.5, at5.6, at5.7, at5.7, at5.12, at6.4, at6.6, at6.8, at6.8, at7.1, at7.2, at7.3, at7.6, at7.8, at7.8, at8.3, at8.4, at8.5, at8.6, at9.1, at9.5, at9.5, at9.8, at9.9, at9.10, at9.12, at9.13, at10.1, at10.7, at10.14, at11.2, at11.4, at11.12, at11.12, bl1.6, bl1.10, bl2.1, bl2.1, bl2.4, bl2.9, bl2.14, bl3.3, ch3.2, ch7.13, ci2.2, ci2.4, ci2.6, ci2.8, ci2.9, ci2.10, ci2.11, ci3.1, ci3.2, ci3.7, ci3.10, Dw1.3, Dw1.14, Dw1.15, Dw1.18, Dw1.19, fi1.1, fi1.1, fi1.1, fi1.2, fi1.2, fi1.3, fi1.6, fi1.9, fi2.12, fi3.2, fi3.3, fi3.4, hi1.11, hi2.6, hi2.12, hi3.5, hi3.7, hi3.11, hi3.13, hi4.7, hi5.12, hi5.12, hi5.16, hi5.16, hi6.3, hi6.5, hi6.6, hi6.6, jo2.1, jo2.6, ku1.11, mu1.5, mu1.5, Sn1.1, st2.7, tu3.2, tu3.2, tu3.2, tu4.14, tu4.17, tu5.9, tu5.14, tu6.7, tu6.10, tu6.13, tu7.1, tu8.1, tu8.8, tu8.17)

khwe̲lkhul   debt   [xʷélxʷəl   //√xʷel+CVC//   /live+aug]   (ch2.4)

khwe̲lkhuln   life   [xʷélxʷəln   //√xʷel+CVC-n//   /live+aug-loc]   (ch4.7)

khwe̲lkhulstmlsh   they be given life   [xʷélxʷəlstmlš   //√xʷel+CVC-stu-m-lš//   /live+aug-ct-nte-3pl]   (ch4.6)

khwe̲lkhultet   our debt   [xʷélxʷəltet   //√xʷel+CVC-t-et//   /live+aug-stat-1pg]   (ch2.4)

khweme̲cht   woodpecker   [xʷeméčt   //√xʷemečt//   /woodpecker]   (at1.6)

khwepł   (one) who had   [xʷepɬ   //xʷe √ʔepɬ//   det1 /have]   (hi1.1)

khwe̲t'p   ran away   [xʷét̕p   //√xʷet̕-p//   /hurry-nvol]   (ci4.2)

khwe̲t'p   s/he ran off   [xʷét̕p   //√xʷet̕-p//   /hurry-nvol]   (at3.7, at6.6, at6.6, at6.7, ci3.8, fi1.5, st2.12, tu6.3, tu7.13)

khwe̲t'pntsut   s/he ran off   [xʷét̕pncut   //√xʷet̕-p-n-t-sut//   /hurry-nvol-d-t-rflx]   (tu5.14, tu7.2)

khwe'ya   this   [xʷey̕a   ///xʷiy̕e//   /prox1]   (st1.10)

khwi'   here   [xʷiʔ   //√xʷiʔ//   /prox1]   (bl1.7, bl1.12, bl1.12, fi2.12, hi1.1, hi1.11, hi2.6, hi2.7, hi2.7, hi2.12, hi6.2, hi7.8, ku2.2, Sn1.14)

khwi'   this   [xʷiʔ   //√xʷiʔ//   /prox1]   (ar2.3, ar2.7, at1.6, at1.6, at2.7, at6.1, at6.3, at7.8, at9.1, ci2.2, ci2.7, ci3.4, ci3.10, Dw1.19, fi1.6, fi2.2, fi2.5, fi2.13, fi3.2, fi3.2, hi2.15, hi2.17, hi3.13, hi4.15, jo1.2, ku1.5, Sn1.1, st2.9, tu1.10, tu3.2, tu5.9, tu8.10)

khwi'ł   here   [xʷiʔɬ   //√xʷiʔ-ɬ//   /prox1-conn]   (ci4.11, fi1.2, fi2.2, hi7.2, hi7.3, ku1.13, ku2.1, mu1.9, st1.5, st1.7, st1.8, st2.12, tu4.2, tu4.5, tu4.7, tu4.14, tu6.11, tu7.14, tu8.8)

khwi'ł   this   [xʷiʔɬ   //√xʷiʔ-ɬ//   /prox1-conn]   (fi2.11, fi2.14, tu3.2, tu6.7)

khwi'ł   thus   [xʷiʔɬ   //√xʷiʔ-ɬ//   /prox1-conn]   (ar3.8, hi5.3, tu5.10, tu7.7)

khwi̲khwest   s/he traveled   [xʷíxʷest   //C1V√xʷis-t//   dur/walk-stat]   (at10.4)

khwil   nt   [xʷil   //na//   na]   (tu5.14)

khwi̲'nust   move along   [xʷíʔnust   //√xʷiʔn-ust//   /gohere-move]   (ci4.11, tu4.14)

khwisch'i   oh my   [xʷisč̕i   //xʷisč̕i//   dk]   (ar3.2)

khwi̲st   s/he walked   [xʷíst   //√xʷis-t//   /walk-stat]   (Dw1.10, jo1.4, tu3.5)

khwi̲st   travel   [xʷíst   //√xʷis-t//   /walk-stat]   (tu1.14)

khwi'y   here   [xʷiy̕   //√xʷiʔ//   /prox1]   (ku1.2)

khwi'y   this   [xʷiy̕   //√xʷiʔ//   /prox1]   (at5.8, at5.9, at9.6, at10.6, at10.9, at10.13, bl1.12, ku1.1, ku1.2, st1.9, st3.1)

khwi'ya   this   [xʷiy̕a   ///xʷiy̕e//   /prox1]   (ar2.1, at2.1, at2.7, at2.8, at2.9, at3.6, at4.5, at5.12, at6.2, at7.6, at7.7, at9.1, at9.2, at11.6, ci3.2, Dw1.10, Dw1.16, fi2.18, fi3.3, hi6.6, jo2.3, ku1.9, ku1.11, ku2.3, Sn1.11, st1.11, st2.6, st2.8, st3.1, tu8.15)

khwi'ya   this   [xʷiy̕a   //xʷiy̕e//   /prox1]   (at1.10, tu4.2, tu5.9)

khwi'ye   this   [xʷiy̕e   ///xʷiy̕e//   /prox1]   (ar1.10, ar1.11, ar1.13, ar1.13, ar2.1, ar2.3, ar2.4, ar2.5, ar2.10, ar3.1, ar3.5, ar3.6, ar3.8, at1.7, at1.10, at1.10, at1.10, at2.1, at2.1, at2.9, at2.9, at3.1, at4.4, at5.3, at5.6, at5.6, at5.6, at5.7, at5.10, at5.12, at6.3, at6.4, at6.4, at6.4, at6.4, at7.6, at8.1, at8.1, at8.2, at8.3, at9.1, at10.2, at10.2, at10.3, at10.5, at10.5, at10.10, at10.12, at10.13, at10.14, at11.2, at11.5, at11.6, at11.8, at11.8, at11.11, bl1.2, bl1.8, bl1.12, bl2.1, bl2.2, bl2.3, bl2.5, bl3.5, ch11.1, ci3.4, ci3.12, ci4.1, Dw1.1, Dw1.20, fi1.3, fi2.10, fi2.13, hi1.1, hi1.2, hi1.3, hi1.8, hi2.13, hi6.3, jo1.1, jo1.2, jo1.5, jo2.1, jo2.8, ku1.5, ku1.7, ku2.1, ku2.2, mu1.1, mu1.4, mu1.5, mu1.8, mu1.10, mu1.11, Sn1.15, st1.1, st1.2, st1.3, st1.11, st2.12, tu5.14)

khwi̲'ye   this   [xʷíy̕e   ///xʷiy̕e//   /prox1]   (Dw2.2)

la̲'qhw   morning   [láʔx̣ʷ   //√laʔx̣ʷ//   /morrow]   (ar3.2, at1.7, bl1.5, ci1.10, ci2.2, Dw1.8, tu1.13, tu2.2, tu4.6)

la̲q'ms   what s/he searched for   [láq̕ms   //√laq̕-m-s//   /seek-mdl-3g]   (ar3.8)

la̲q'ntm   they searched for h/h   [láq̕ntm   //√laq̕-n-t-m//   /lookfor-d-t-nte]   (fi2.3)

la̲q'nts   s/he looked for it   [láq̕nc   //√laq̕-n-t-s//   /lookfor-d-t-3erg]   (Dw1.4)

la̲q'untmet   we are able   [láq̕ʷntmet   //√laq̕ʷ-n-t-met//   /able-d-t-1perg]   (ar2.10)

la̲q'wnts   s/he was able to   [láq̕ʷnc   //√laq̕ʷ-n-t-s//   /able-d-t-3erg]   (ar1.2)

le̲jntm   s/he was stabbed   [léǰntm   //√leǰ-n-t-m//   /sting-d-t-nte]   (ku1.13)

le̲kukw   go far   [lékʷkʷ   //√lekʷ+C2//   /far+nctl]   (ci4.4, Dw1.14)

le̲kut   far   [lékʷut   //√lekʷ-ut//   /far-stat]   (at2.1)

le̲kut   far   [lékʷut   //√lekʷ-ut//   /far-stat]   (ci2.10, ci4.12, tu1.18)

le̲khw   hole   [léxʷ   //√lexʷ//   /hole]   (Sn1.11)

[lepwi]   Lapwai   [(lepwi)   //√lepwi//   /lepwi]   (tu2.13)

le̲q'ntsut   use sweathouse   [léq̕ncut   //√leq̕-n-t-sut//   /bury-d-t-rflx]   (tu4.13)

li̲mlmsh   they were glad   [límləmš   //√lim+CVC-š//   /glad+aug-ua]   (at2.5)

limt   s/he was glad   [limt   //√lim-t//   /glad-stat]   (ci5.4)

li̲mtlsh   they were glad   [límtlš   //√lim-t-lš//   /glad-stat-3pl]   (ci4.18)

limtsh   hail   [limtš   //√lim-t-š//   /glad-stat-simp]   (ch1.4, ch1.5)

li̲pust   --   [lípust   //√lipuʔst//   /indeppro]   (ch1.7, ch2.4, ch2.5)

li̲sh   mountain   [líš   //√liš//   /hill]   (ku1.1, ku1.2)

ljpnu̲ntm   s/he was pierced   [ləǰpnúntm   //√leǰ-p-nun-t-m//   /stab-nvol-succ-t-nte]   (at8.6)

ljpnu̲ntslsh   they pierced h/h   [ləǰpnúnclš   //√leǰ-p-nun-t-s-lš//   /stab-nvol-succ-t-3erg-3pl]   (at5.10)

lqa'lschi̲che's   search for his horses   [ləqal̕sčíčeʔs   //√laq̕-l√ʔesčičeʔ-s//   /seek-conn/horse-3g]   (at10.2)

lsaapo̲t   apostle   [ləsaapót   //√lesapot//   /apostle]   (ch3.05)

lu   no   [lu   //√lut//   /neg]   (ar2.1, bl2.7)

lut   no   [lut   // √lut//    /neg]   (hi6.3)

lut   no   [lut   //√lut//   /neg]   (ar1.2, ar1.3, ar1.4, ar1.4, ar1.4, ar1.7, ar1.8, ar2.1, ar2.3, ar2.10, ar3.2, at1.1, at2.9, at3.1, at3.9, at3.10, at3.14, at4.13, at4.13, at7.6, at8.3, at8.9, at8.10, at9.5, at10.6, bl3.3, bl3.8, ch1.3, ch4.7, ch7.5, ch7.6, ch7.10, ch7.14, ch7.16, ch7.18, ch8.1, ch8.3, ch8.5, ch9.2, ch9.4, ch9.6, ch9.8, ch10.4, ch10.6, ch11.1, ch12.1, ci1.1, ci2.2, ci4.4, ci4.6, ci4.12, Dw1.7, fi2.11, fi2.12, fi2.13, hi1.6, hi2.17, hi5.10, hi6.7, hi6.7, hi6.10, hi7.6, jo1.5, jo1.13, jo1.15, jo2.12, ku1.9, ku1.10, mu1.6, mu1.9, st1.4, st1.13, st2.1, st2.11, tu1.9, tu1.10, tu1.18, tu2.4, tu2.8, tu2.13, tu3.2, tu3.18, tu4.11, tu4.17, tu5.12, tu6.1, tu6.5, tu6.11, tu6.12, tu7.5)

lu̲t   no   [lút   //√lut//   /neg]   (ar1.9)

lut'u'l   immodest   [lut̕ul̕   //lut√t̕ul̕//   not/decent]   (fi1.3)

luut   no   [luˑt   //√lut//   /neg]   (at2.8)

'laqhti̲'ws   they were friends   [l̕ax̣tíw̕əs   //√l̕ax̣-t=iw̕es//   /friend-stat=between]   (jo1.1)

'li̲sh   mountain   [ʔəlíš   //ʔec√liš//   cust/mountain]   (hi1.9)

ł   and   [ɬ   //ɬ//   conj]   (ar1.2, ar1.9, ar1.12, ar1.12, ar2.3, ar2.5, ar2.6, ar2.7, ar2.8, ar2.10, ar2.10, ar2.10, ar3.1, ar3.2, ar3.3, ar3.4, ar3.4, ar3.6, ar3.7, ar3.8, at3.1, at5.2, at6.4, at7.8, at8.3, at9.6, at10.9, ch3.2, ch9.6, ch11.1, ci1.2, ci1.7, ci2.4, ci2.7, ci3.1, ci3.5, ci3.8, ci3.10, ci3.10, ci4.1, ci4.6, ci4.16, Dw1.7, Dw1.10, Dw1.16, Dw1.19, fi1.13, hi1.13, hi2.3, tu1.18, tu2.8, tu2.10, tu2.13, tu4.16, tu5.2, tu6.7, tu6.10, tu6.13, tu7.2, tu7.2)

ła   --   [ɬa   //ɬe//   det3]   (ar1.3, at1.1, at1.7, at1.8, at2.3, at8.9, bl1.1, bl1.5, ch1.1, ch3.2, ch4.1, ch5.2, ch5.5, ch5.6, ch5.6, ch5.10, ch5.12, ch5.12, ch7.8, ch7.16, ch8.3, ch9.2, ch9.6, ch9.8, ch9.8, ch10.1, ch10.6, ch12.3, ci1.1, ci1.1, ci1.10, Dw1.8, Dw1.8, Dw2.1, Dw2.2, fi2.10, hi3.13, hi4.9, hi4.12, hi5.5, hi6.12, hi6.12, mu1.3, Sn1.1, Sn1.4, st1.4, tu1.1, tu1.2, tu1.3, tu1.4, tu1.5, tu1.9, tu1.14, tu2.1, tu2.7, tu2.10, tu2.11, tu2.12, tu3.9, tu4.2, tu4.4, tu4.12, tu5.5, tu6.3, tu6.3, tu7.7, tu8.7, tu8.9, tu8.9, tu8.10, tu8.14, tu8.15, tu8.16, tu8.17)

ła̲mqe'   black bear   [ɬámqeʔ   //√hnɬamqeʔ//   /bear]   (fi2.15)

ła̲qhup'lsh   they rush in   [ɬáx̣ʷp̕lš   //√ɬax̣ʷp̕-lš//   /rush-3pl]   (ci2.7)

ła̲qhup'm   s/he rushed out   [ɬáx̣ʷp̕m   //√ɬax̣ʷp̕-m//   /rush-mdl]   (at4.11, mu1.12)

ła̲q'ish   lie on stomach   [ɬáq̕iš   //√ɬaq̕-iš//   /lieonstomach-dev]   (at3.12)

łe   --   [ɬe   //ɬe//   det3]   (ar1.6, ar3.4, at1.2, at1.2, at1.3, at1.3, at1.4, at1.8, at1.9, at3.1, at3.10, at4.7, at4.12, at6.5, at8.3, at9.1, at9.13, at10.2, at10.4, bl1.1, bl1.5, bl2.5, bl2.5, bl2.5, bl2.8, bl2.15, bl3.5, bl3.6, ch1.1, ch1.1, ch1.1, ch1.7, ch2.1, ch2.1, ch2.4, ch2.4, ch2.5, ch3.05, ch3.1, ch3.1, ch3.2, ch3.3, ch3.4, ch3.10, ch3.10, ch3.11, ch3.11, ch4.2, ch4.3, ch4.3, ch4.3, ch4.4, ch4.4, ch4.7, ch5.2, ch5.3, ch5.3, ch5.4, ch5.7, ch5.7, ch5.7, ch5.7, ch5.7, ch5.8, ch5.8, ch5.8, ch5.8, ch5.10, ch5.11, ch5.11, ch5.11, ch5.12, ch6.1, ch6.1, ch6.1, ch6.1, ch7.6, ch7.11, ch7.11, ch7.16, ch8.5, ch9.1, ch9.2, ch9.4, ch9.4, ch9.6, ch9.8, ch10.1, ch10.1, ch10.4, ch10.4, ch10.4, ch10.4, ch10.4, ch10.4, ch10.6, ch10.6, ch10.6, ch11.1, ch11.1, ch11.4, ch11.6, ch12.1, ch12.1, ch12.3, ci1.1, ci1.1, ci1.2, ci1.2, ci1.3, ci1.3, ci1.4, ci1.5, ci1.6, ci1.8, ci1.8, ci1.9, ci1.9, ci1.10, ci2.2, ci2.4, ci3.2, ci3.12, ci3.13, ci4.2, ci4.7, ci5.4, Dw1.5, Dw1.6, Dw1.11, fi1.9, hi1.6, hi1.7, hi1.7, hi1.7, hi1.7, hi1.7, hi1.7, hi1.7, hi1.10, hi1.13, hi2.5, hi2.12, hi2.17, hi2.17, hi3.8, hi3.9, hi3.13, hi4.5, hi4.5, hi4.8, hi4.12, hi4.13, hi4.15, hi5.1, hi5.5, hi6.3, hi6.3, hi6.6, hi6.7, hi6.7, hi6.7, hi6.7, hi6.12, hi6.12, hi6.12, hi6.12, hi7.2, hi7.4, hi7.5, jo1.9, jo1.17, jo2.12, ku1.11, ku1.12, ku1.12, ku1.13, ku1.15, Sn1.3, Sn1.7, Sn1.9, Sn1.16, st1.4, st1.7, st1.8, st1.13, st2.1, st2.2, st2.3, st2.10, tu1.2, tu1.4, tu1.4, tu1.5, tu1.6, tu1.7, tu1.8, tu1.11, tu1.16, tu2.1, tu2.7, tu2.9, tu2.14, tu2.15, tu3.2, tu3.6, tu3.6, tu3.7, tu3.7, tu3.8, tu3.9, tu3.16, tu3.16, tu4.4, tu4.4, tu4.4, tu4.5, tu4.7, tu4.7, tu4.9, tu4.10, tu4.13, tu4.15, tu5.1, tu5.2, tu5.4, tu6.13, tu7.3, tu7.4, tu7.5, tu7.5, tu7.6, tu7.7, tu7.8, tu7.11, tu8.16)

łe̲p'nts   s/he just hit it   [ɬép̕nc   //√ɬep̕-n-t-s//   /makewelt-d-t-3erg]   (bl2.6)

łe̲q'm   have impound   [ɬéq̕m   //√ɬeq̕-m//   /impound-mdl]   (st2.5)

łkhushi̲tm   it was sewed for h/h   [ɬəxʷšítm   //√ɬexʷ-ši-t-m//   /sew-b-t-nte]   (at6.4)

łłe̲khwe'   shirt   [ɬɬéxʷeʔ   //C1√ɬexʷ-eʔ//   dim/puton-thing]   (at6.4, hi6.12)

łłe̲khwe's   h/h shirt   [ɬɬéxʷeʔs   //C1√ɬexʷ-eʔ-s//   dim/puton-thing-3g]   (at6.4, ku1.13)

[łoqw]   also   [(ɬoqʷ)   //√ɬoqʷ//   /also]   (ch1.1, ch1.1)

[łoqw]   likewise   [(ɬoqʷ)   //√ɬoqʷ//   /also]   (ch6.1)

łoqw   also   [ɬoqʷ   //√ɬoqʷ//   /also]   (ch1.5, ch7.5, hi6.6, hi6.6, st2.7)

łoqw   likewise   [ɬoqʷ   //√ɬoqʷ//   /also]   (ch3.11, ch7.11, ch9.8)

łu'   that   [ɬuʔ   //√ɬuʔ//   prox3]   (at10.7, hi5.12, hi5.12, hi5.16)

łu'   there   [ɬuʔ   //√ɬuʔ//   prox3]   (at10.13, ch3.11, hi5.2, hi5.16, tu3.6, tu3.7)

łu'ł   there   [ɬuʔɬ   //ɬuʔ-ɬ//   prox3-conn]   (tu1.11)

łu̲kw   bloodstained   [ɬúkʷ   //√ɬukʷ//   /bloody]   (Dw1.20)

łuuu   over there   [ɬuˑˑˑ   //√ɬuʔ//   /prox3]   (tu7.10)

łu'wa   that   [ɬuw̕a   //√ɬuw̕e//   /prox3]   (at1.1, at4.8, at9.3, hi3.8, hi4.10, hi4.12, jo1.2, jo1.12)

łu'we   that   [ɬuw̕e   //√ɬuw̕e//   /prox3]   (Dw1.18, hi3.1, hi5.2, st1.5, st1.5, st2.4, tu3.4)

maari̲   Mary   [maarí   //√maari//   /mary]   (ch1.4, ch1.5, ch1.6, ch3.4, ch5.2, ch5.10, ch9.8)

ma'l   on   [mal̕   //mel̕//   loc]   (ch3.6)

ma̲łq   collapse   [máɬq   //√maɬq//   /collapse]   (ar1.12)

me̲khumkhwt   they laughed   [méxʷməxʷt   //√mexʷ+CVC-t//   /laugh+aug-stat]   (jo2.14)

mekhwt   laugh   [mexʷt   //√mexʷ-t//   /laugh-stat]   (fi2.16)

me'l   near   [mel̕   //mel̕//   loc]   (at2.1, ci1.7)

me'l   on   [mel̕   //mel̕//   loc]   (fi2.2)

me'ltsi̲'   by that (place)   [mel̕cíʔ   //mel̕√ciʔ//   loc/prox2]   (bl1.2)

me̲'ymi'ym   tell stories   [méy̕miy̕m   //√mey̕+CVC-m//   /report+aug-mdl]   (hi5.1, hi5.1)

me̲(wnt   pull it apart   [méʕʷnt   //√meʕʷ-n-t//   /break-d-t]   (ci5.2)

me̲(wnts   s/he broke it   [méʕʷnc   //√meʕʷ-n-t-s//   /break-d-t-3erg]   (ci5.3)

miipnu̲ntm   it was discovered   [miipnúntm   //√mey-p-nun-t-m//   /know-nvol-succ-t-nte]   (at8.3, fi1.9)

miipnu̲nts   s/he found out   [miipnúnc   //√mey-p-nun-t-s//   /know-nvol-succ-t-3erg]   (at3.12, at10.2, hi3.1, tu3.6)

mishe̲l   Michael   [mišél   //√mišel//   /michael]   (ch5.3, ch5.11)

mi̲t'ch'ede'   blood   [mít̕č̕edeʔ   //√mit̕c̕edeʔ//   /blood]   (bl3.6, hi5.5)

miyeł   too   [miyeɬ   //√miyeɬ//   /too]   (ch5.8, tu4.16)

miye̲ł   too much   [miyéɬ   //√miyeɬ//   /too]   (ar1.9)

miyepmi̲ntsut   make self known   [miyepmíncut   //√miy-ip-min-t-sut//   √know-nvol-rel-t-rflx]   (ch5.1)

mlo̲'lmkhw   earth   [mlól̕mxʷ   //√mol=ul̕mxʷ//   /dirt=earth]   (at8.7)

mosaa'lo̲panchsq't   forty days   [mosaal̕ópančsq̕ət   //√mus-el√ʔupn-č=asq̕t//   /four-junct/ten-ua=day]   (ch9.8)

mu̲lshits   fetch it for h/h   [múlšic   //√mul-ši-t-s//   /dip-b-t-3erg]   (at4.10)

mus   four   [mus   //√mus//   /four]   (ch9.8)

mu̲sntm   it was felt   [músntm   //√mus-n-t-m//   feelabout-d-t-nte]   (fi2.14)

mu̲snts   s/he felt it   [músnc   //√mus-n-t-s//   feelabout-d-t-3erg]   (fi2.12)

'm'me̲'y'mi'y'm   s/he told stories   [m̕m̕éy̕m̕iy̕m̕   //√mey̕+CVC-m<ʔ>//   /report+aug-mdl<emph>]   (hi5.7)

'm'nusti̲'m   property   [m̕n̕ustím̕   //√m̕n̕us√tiʔ-m//   /unidentifieditem/thing-mdl]   (ch11.3)

'm'nusti̲'ms   h/h property   [m̕n̕ustím̕s   //√m̕n̕us√tiʔ-m-s//   /unidentifieditem/thing-mdl-3g]   (ch8.5)

na'   --   [naʔ   //neʔ//   irr]   (at1.5, at3.12, at4.12, at6.3, at7.5, at9.5, at9.10, ch6.1, hi1.5, hi1.7, hi3.15, hi4.15, hi5.1, hi7.7, jo1.2, tu6.9)

na̲k'usq'it   one day   [nák̕ʷsq̕it   //√nek̕ʷ=asq̕t//   /one=day]   (ar1.10, Dw1.6)

na̲q'utselm   I had been stolen from   [náq̕ʷcelm   //√naq̕ʷ-t-sel-m//   /steal-t-1acc-nte]   (bl1.9)

na̲q'w   steal   [náq̕ʷ   //√naq̕ʷ//   /steal]   (ch7.18)

na̲q'wntm   they are stolen   [náq̕ʷntm   //√naq̕ʷ-n-t-m//   /steal-d-t-nte]   (bl1.6)

ne'   --   [neʔ   //neʔ//   irr]   (ar1.3, ar1.7, ar3.2, at1.4, at1.4, at1.5, at1.6, at1.6, at1.7, at1.7, at1.9, at1.10, at2.1, at2.1, at2.1, at2.4, at2.6, at3.1, at3.11, at3.11, at3.12, at3.12, at3.12, at3.13, at5.5, at6.3, at6.4, at6.4, at7.2, at11.9, bl1.4, bl1.7, bl1.10, ch1.8, ch3.11, ch3.11, ch7.11, ch7.13, ch11.1, ci2.1, ci2.2, ci2.4, ci2.4, ci4.8, ci4.8, ci4.8, ci4.8, Dw1.5, Dw1.5, fi1.9, fi1.15, fi3.2, hi1.5, hi1.7, hi2.17, hi3.15, hi3.15, hi4.2, hi4.4, hi4.14, hi4.15, hi4.15, hi5.1, hi5.1, hi5.1, hi6.4, hi6.11, jo1.2, jo1.17, jo2.13, ku1.11, ku1.15, Sn1.12, Sn1.13, tu1.2, tu5.7, tu6.5, tu7.4)

ne'ku̲   s/he thought   [neʔkʷú   //√neʔkʷun-m//   /think-mdl]   (ci2.11, ci4.2, Dw1.5, Dw1.16, fi2.11, hi2.17, jo1.11, jo1.14, tu5.1)

ne'ku̲nm   s/he thought   [neʔkʷúnm   //√neʔkʷun-m//   /think-mdl]   (at2.6, at3.10, jo1.5)

ne'ku̲nmlsh   they thought   [neʔkʷúnmlš   //√neʔkʷun-m-lš//   /think-mdl-3pl]   (at7.5)

ne'ku̲nmn   will   [neʔkʷúnmən   //√neʔkʷun-min//   /think-instr]   (ch2.3)

nee'm'nu̲s   I don't know   [neem̕n̕ús   //neʔ√m̕n̕us//   irr/unidentifieditem]   (at1.6, ci1.1, fi1.15, tu6.10)

ne̲k'we'   one   [nék̕ʷeʔ   //√nek̕ʷeʔ//   /one]   (ch9.4)

ne'li̲   Nelly   [neʔlí   //√neʔli//   /Nelly]   (ar2.4)

ne̲pt   they went in   [népt   //√nept//   /plenter]   (ci3.10, tu3.7)

ne̲puwe'y   Lapwai   [népuwey̕   //√nepuwey̕//   /nepuwey̕]   (tu2.13)

ni   --   [ni   //ni//   Q]   (ar1.3, ar2.8, at4.13, at7.7, at8.9, hi3.11, jo1.5, tu2.8, tu3.2, tu5.9, tu7.5, tu7.11)

ni'   among   [niʔ   //ny̕//   amid]   (at8.2, ci2.7, ci2.7, ci3.10, tu2.5, tu6.2, tu6.3)

ni'a̲tsqe'lsh   they came out from among   [niʔácqeʔlš   //niʔ√ʔacqeʔ-lš//   amid/goout-3pl]   (at11.12)

ni'chskhwe̲t'pnts   s/he ran among them   [niʔčsxʷét̕pnc   //niʔ-čs√xʷet̕-p-n-t-s//   amid-purp/hurry-nvol-d-t-3erg]   (at8.1)

ni'chshi̲pelgwesms   s/he is chasing among   [niʔčšípelgʷesms   //niʔ√čšip=ilgʷes-m-s//   amid/chase=property-mdl-3g]   (at9.5)

ni'pu̲lustus   s/he killed among them   [niʔpúlustus   //niʔ√pulut-st(u)-s//   amid/harm-ct-3erg]   (at8.1)

ni'sha̲rus   boil (food)   [niʔšárus   //niʔ√šar=us//   amid/hang=fire]   (mu1.3)

ni'u̲łkhw   go in among   [niʔúɬxʷ   //niʔ=uɬxʷ//   amid=enter]   (at2.6, at2.7, at2.7)

ni̲ch'łts   s/he cut h/hs   [níč̕ɬc   //√nič̕-ɬ-t-s//   /cut-pra-t-3erg]   (tu3.16, tu4.2)

ni'ne̲ptes   when they went amongst   [niʔnéptes   //niʔ√nep-t-es//   amid/plenter-stat-cond]   (fi1.2)

no̲qhunoqhws   h/h spouse   [nóx̣ʷnox̣ʷs   //√nox̣ʷ+CVC-s//   /spouse+aug-3g]   (ch8.3)

nukwschi̲nt   fellow people   [nukʷsčínt   //nukʷsčint//   fellowpeople]   (ch8.1, ch8.3, ch8.5)

nuk'u̲'lmkhw   one family   [nuk̕ʷúl̕mxʷ   //nuk̕ʷ=ul̕mxʷ//   fellow=earth]   (ci1.6)

nuk'ułi̲ł   once   [nuk̕ʷɬíɬ   //√nuk̕ʷ-ɬ-iɬ//   /one-conn-dir]   (ar1.1)

nuk'ułtse̲tkhw   one house   [nuk̕ʷɬcétxʷ   //√nuk̕ʷ-ɬ√cetxʷ//   /one-conn/house]   (at7.8)

nuk'we'u̲'lmkhw   in one spot   [nuk̕ʷeʔúl̕mxʷ   //√nek̕ʷeʔ=ul̕mxʷ//   /one=land]   (ci1.1)

nuk'wspi̲ntch   one year   [nuk̕ʷspíntč   //√nek̕ʷ s√pintč//   /one nz/always]   (tu7.5)

nu̲khutetkwe'   s/he swam like a frog   [núxʷtetkʷeʔ   //√nuxʷ-t=itkʷeʔ//   /frogswims-stat=water]   (jo1.18)

nu̲ne'   mother   [núneʔ   //√nuneʔ//   /mother]   (at9.1, ch7.11, hi4.8, st2.1)

nu̲ne's   h/hmother   [núneʔs   //√nuneʔ-s//   /mother-3g]   (at5.12, at6.3, at6.4, at6.8, at7.3, at9.1, at9.5, at9.8, ch1.6, ci1.10, ci2.2, ci2.4, st1.4, st1.5)

'nadosa'lqsi̲'wes   trade clothing   [n̕adosal̕qsíw̕es   //√n̕id=us=al̕qs=iw̕es//   /exchange=face=clothes=between]   (ku1.8, ku1.10)

'nułkhw   s/he went inside   [n̕uɬxʷ   //√n̕uɬxʷ//   /sgenter]   (hi5.2)

'nu̲łkhw   enter   [n̕úɬxʷ   //√n̕uɬxʷ//   /sgenter]   (hi4.15)

'nu̲łkhw   s/he went inside   [n̕úɬxʷ   //√n̕uɬxʷ//   /sgenter]   (at3.7)

'nu̲łkhwetkwe'   s/he went in water   [n̕úɬxʷetkʷeʔ   //√n̕uɬxʷ=itkʷeʔ//   /sgenter=water]   (tu3.1)

'o̲qws   s/he drank   [ʔóqʷs   //√ʔoqʷs//   /drink]   (at10.9, bl2.5)

pa̲aaqhpaqhm   tell myths   [páˑˑx̣pax̣əm   //√pax̣+CVC-m//   /wise+aug-mdl]   (hi5.1)

pam   bang   [pam   //pam//   pam]   (st1.10, st1.10, st1.10)

pa'nsła̲q   serviceberry season   [pan̕sɬáq   //pen̕-s√ɬaq//   spouse-nz/serviceberry]   (ci1.7)

paq   Easter   [paq   //√paq//   /Easter]   (ch9.6)

pa̲qhpaqhm   tell myths   [páx̣pax̣əm   //√pax̣+CVC-m//   /wise+aug-mdl]   (hi5.1)

pełtt'wi̲t   boys   [peɬttw̕ít   //peɬ-C1√twit<ʔ>//   young-dim/boy<dim>]   (at1.3, at1.8)

pene'   as far as   [peneʔ   //√peneʔ//   /asfaras]   (bl1.1, ci3.6)

pentsi̲'   until   [pencíʔ   //pen√ciʔ//   asfaras/prox2]   (ci4.8)

pe̲tschle's   its leaf   [pécčleʔs   //√pecčleʔ-s//   /leaf-3g]   (ar1.9)

pi̲   ever   [pí   //√pinč//   /ever]   (at2.9, at4.13)

pi̲łłlsh   they sat down   [píɬəɬəlš   //√piɬ+C2-lš//   /scatter+nctl-3pl]   (fi2.10)

pi̲nch   always   [pínč   //√pinč//   /always]   (ar1.5, ar1.7, ch5.2, ch5.10, ch10.4)

pi̲ntch   always   [píntč   //√pintč//   /always]   (at1.7, at8.9, hi2.16, tu3.18)

pi̲'nche'   when   [pín̕čeʔ   //√pin̕čeʔ//   /when]   (ar1.2)

pi̲pe'   father   [pípeʔ   //√pipeʔ//   /father]   (at3.1, at3.10, at3.12, at6.1, ch1.1, ch3.1, ch3.10, ch5.7, ch6.1, ch7.11, ch11.6, hi3.5, hi4.8, hi6.3, st2.1)

pi̲pe'et   our father   [pípeʔet   //√pipeʔ-et//   /father-1pg]   (ch2.2)

pi̲pe's   h/h father   [pípeʔs   //√pipeʔ-s//   /father-3g]   (at2.1, at4.5, at4.9, at4.11, at4.12, at6.5, at7.5, at7.6, hi2.12, hi3.9, hi3.11, hi4.5, st1.5)

pi̲pe'slsh   their father(s)   [pípeʔslš   //√pipeʔ-s-lš//   /father-3g-3pl]   (at1.9, hi6.6)

pi̲pe'mp   your father   [pípeʔmp   //√pipeʔ-mp//   /father-2pg]   (hi6.7)

piqa̲lasinpo̲lstm   nt   [piqálasɩnpólstəm   //na//   na]   (tu6.4)

piqa̲lasnpulstm   nt   [piqálasənpulstəm   //na//   na]   (tu5.14)

pi̲tse'   root digger   [píceʔ   //√piceʔ//   /diggingstick]   (ci3.4)

pi̲wye'   camas from Nez Perce country   [píwyeʔ   //√piwyeʔ//   /indianpeanut]   (mu1.3)

pne'   as far as   [pəneʔ   //√peneʔ//   /asfaras]   (at6.8, at11.7, fi1.9, jo1.15, tu2.13, tu3.1)

ponspla̲   Pontius Pilate   [ponsplá   //√ponspla//   /pontiuspilate]   (ch3.5)

psa̲chstmn   I play a trick on you   [pəsáčstmən   //√pas=ič-stu-mi-n//   /surprise=hand-ct-2acc-1erg]   (jo1.14)

pu̲lusn   I killed h/h   [púlusn   //√pulut-stu-n//   /kill-ct-1erg]   (at11.2)

pu̲lustm   s/he was killed   [púlustm   //√pulut-stu-m//   /kill-ct-nte]   (at6.1, bl2.11)

pu̲lustm   they were killed   [púlustm   //√pulut-stu-m//   /kill-ct-nte]   (hi4.11, hi6.6)

pu̲lustm   they're beating (h/h)   [púlustm   //√pulut-stu-m//   /kill-ct-nte]   (at5.5)

pu̲lustmes   he kills me   [púlustmes   //√pulut-stu-mel-s//   /injure-ct-1acc-3erg]   (at3.12)

pu̲lustmet   we kill h/h   [púlustmet   //√pulut-stu-met//   /injure-ct-1perg]   (tu6.5)

pulustsu̲tis   h/h killer   [puluscútis   //√pulut-stu-sut-n-s//   /kill-ct-rflx-loc-3g]   (tu5.9)

pupusi̲nch   sad   [pupusínč   //CV/pus=inč//   dur/pest=interior]   (at3.15)

pu̲se'   uncle   [púseʔ   //√puseʔ//   /fabro]   (at10.2, at10.14)

pu̲se's   h/h uncle   [púseʔs   //√puseʔ-s//   /fabro-3g]   (at3.11, at9.1)

pu̲uuse'   uncle   [púˑˑseʔ   //√puseʔ//   /fabro]   (at3.11)

p'a̲'qh   heal   [p̕áʔx̣   //√p̕ax̣<ʔ>//   /heal<inch>]   (at8.11)

p'ert   flooded   [p̕ert   //√p̕er-t//   /flood-stat]   (Sn1.9)

p'ncho̲swipn   nt   [p̕ənčóswɩpən   //na//   na]   (tu2.10)

p't'o'su̲sntm   it was poured into his face   [p̕ət̕oʔsúsntm   //√p̕at̕-uʔs=us-n-t-m//   /mush-spang=face-d-t-nte]   (mu1.11)

p'u̲p'ut'mlsh   edge of woods   [p̕úp̕ut̕mlš   //CV√p̕ut̕-m-lš//   dur/end-mdl-auton]   (ci3.2)

qa̲qaqsm   serenade   [qáqaqsm   //C1V√qaqs-m//   dur/serenade-mdl]   (tu2.5)

qe'lispi̲lem   Kalispelm   [qel̕ispílem   //√qel̕ispilm//   /Kalispel]   (ci1.6, hi1.7, st2.4, st2.8, st3.1)

qe̲m   quiet   [qém   //√qem//   /still]   (at3.8, tu4.17)

qepsi̲'is   you are ugly   [qepsíʔɩs   //ua//   ua]   (mu1.8)

qhaaaast   good   [x̣aˑˑˑst   //√x̣es-t//   /good-stat]   (ar3.2)

qhal   also   [x̣al   //x̣al//   also]   (hi4.8, ku1.15, st1.11, st1.11, st1.13, st2.9)

qhami̲nch   like st   [x̣amínč   //√x̣eminč//   /love]   (ch11.3, ch11.4)

qhasqhasttsi̲nmntm   s/he was blessed   [x̣asx̣astcínməntm   //√x̣es+CVC-t=cin-min-t-m//   /good+aug-stat=mouth-rel-t-nte]   (ch10.1)

qhasqhasttsi̲nmntsit   you are blessed   [x̣asx̣astcínməncit   //√x̣es+CVC-t=cin-min-t-si-t//   /good+aug-stat=mouth-rel-t-2acc-nte]   (ch1.5)

qhasqhastsi̲nmntm   s/he was blessed   [x̣asx̣ascínməntm   //√x̣es+CVC-t=cin-min-t-m//   /good+aug-stat=mouth-rel-t-nte]   (ch1.5)

qhata̲pqntm   s/he was hit on the head   [x̣atápqəntm   //√x̣et=ip=qin-t-m//   /hitwithstthin=aft=head-t-nte]   (ci3.5)

qhatsnu̲'mis   h/h clothes   [x̣acnúm̕is   //√x̣ec=num̕-n-s//   /clothe=body-instr-3g]   (tu5.6)

qha̲'yqhi'yt   big   [x̣áy̕x̣iy̕t   //√x̣iy̕+CVC-t//   /big+aug-stat]   (at2.7, tu2.7)

qha̲'yqhi'yt   great   [x̣áy̕x̣iy̕t   //√x̣iy̕+CVC-t//   /big+aug-stat]   (ch5.8, ch11.6, ch12.3)

qheee   good   [x̣eˑˑ   //√x̣es-t//   /good-stat]   (ar2.4)

qhelp   become clear   [x̣elp   //√x̣el-p//   /clear-nvol]   (at5.8)

qheł   might   [x̣eɬ   //√x̣iɬ//   /might]   (at3.12)

qhemi̲nchs   s/he loves   [x̣emínčs   //√x̣eminč-s//   /love-3g]   (ch2.2)

qhe̲st   be well   [x̣ést   //√x̣es-t//   /good-stat]   (hi4.2)

qhe̲st   good   [x̣ést   //√x̣es-t//   /good-stat]   (at2.9, ch1.3, ch1.5, ch11.1, ch11.3, ch12.1, hi7.7)

qhe̲tntm   s/he was beaten   [x̣étntm   //√x̣et-n-t-m//   /hitwithstthin-d-t-nte]   (Sn1.5, tu1.8)

qhe̲tnts   s/he beat it   [x̣étnc   //√x̣et-n-t-s//   /hitwithstthin-d-t-3erg]   (ci3.4, st1.11)

qhe̲tsmstus   s/he got it ready   [x̣écmstus   //√x̣ec-m-stu-s//   /ready-m-ct-3erg]   (at10.5)

qhe̲yish   revenge   [x̣éyiš   //√x̣ey-iš//   /revenge-dev]   (st1.1)

qhił   maybe   [x̣iɬ   //√x̣iɬ//   /might]   (ar3.2, at9.10, tu8.1)

qhił   might   [x̣iɬ   //√x̣iɬ//   /might]   (at4.12, bl1.7, hi1.5)

qhi̲pe's   h/h father's father   [x̣ípeʔs   //√x̣ipeʔ-s//   /fafa-3g]   (at4.8, at4.12)

qhiye   nt   [x̣iye   //na//   na]   (tu7.7, tu7.7)

qhu   x̣ʷu   [x̣ʷu   //x̣ʷu//   x̣ʷu]   (tu3.13, tu3.13)

qhumu̲t   I suppose   [x̣ʷumút   //x̣ʷmut//   evid]   (at9.5)

qhwantsh   hurry up   [x̣ʷantš   //√x̣ʷen-t-š//   /hurry-stat-imp]   (at6.3)

qhwe̲tsntm   s/he was passed   [x̣ʷécntm   //√x̣ʷec-n-t-m//   /pass-d-t-nte]   (ci4.13)

qi̲khwilsh   fish   [qíxʷlš   //√qixʷlš//   /fish]   (tu1.3, tu1.16, tu2.7, tu2.11, tu8.11)

qiłtsh   wake up   [qiɬtš   //√qiɬ-t-š//   /wake-stat-imp]   (at5.12)

qu'mtsini̲ł   become dim   [qʷəm̕ciníɬ   //√qʷum̕=cin-iɬ//   /gray=mouth-dir]   (ci4.14)

ququ'li̲'t   black pine   [qʷqʷəl̕íʔt   //C1√qʷel̕-iʔt//   dim/dark-source]   (ci4.5)

quqwa̲'qwe'l:   s/he talks   [qʷqʷáʔqʷeʔl̕   //C1√qʷeʔl+CVC<ʔ>//   dim/speak+aug<dim>]   (hi5.10)

qusi̲khw   goose   [qʷusíxʷ   //na//   na]   (st2.7)

qwa̲'qwe'l   talk   [qʷáʔqʷeʔl   //√qʷeʔl+CVC//   /speak+aug]   (tu2.10)

qwa̲'qwe'l   talked   [qʷáʔqʷeʔl   //√qʷeʔl+CVC//   /speak+aug]   (fi1.9)

qwa̲'qwe'lstm   s/he was spoken to   [qʷáʔqʷeʔlstm   //√qʷʔel+CVC-stu-m//   /speak+aug-ct-nte]   (at1.5, st1.5)

qwa̲'qwe'lstmlsh   they were spoken to   [qʷáʔqʷeʔlstmlš   //√qʷʔel+CVC-stu-m-lš//   /speak+aug-ct-nte-3p]   (hi7.4)

qwa̲mqwamt   pleasing   [qʷámqʷamt   //√qʷem+CVC-t//   /pleasant+aug-stat]   (ar3.2)

qwa̲'yqwi'yt   pitiable   [qʷáy̕qʷiy̕t   //√qʷiy̕+CVC-t//   /pity+aug-stat]   (ch1.7)

qwi'   something   [qʷiʔ   //√qʷiʔ//   /dk]   (ci3.2)

q'adq'admu̲l   balker   [q̕adq̕admúl   //√q̕ed+CVC-m-ul//   /balk+aug-mdl-hab]   (ar3.8)

q'aq'a'mi̲'ye'   fishhook   [q̕aq̕am̕íy̕eʔ   //C1√q̕miyeʔ<ʔ>//   dim/fish<dim>]   (jo2.1, jo2.3, jo2.9)

q'asp   be long time   [q̕asp   //√q̕es-p//   /longtime-nvol]   (ci4.6)

q'e̲sp   be long time   [q̕ésp   //√q̕es-p//   /longtime-nvol]   (ch7.13, jo2.12, tu4.16)

q'e̲sp   long ago   [q̕ésp   //√q̕es-p//   /longtime-nvol]   (at1.1, ci1.1)

q'espi̲iii   very long time   [q̕espíˑˑˑ   //√q̕es-p-í//   /longtime-nvol-exag]   (at9.6)

q'e̲t'p   climb   [q̕ét̕p   //√q̕et̕p//   /climb]   (hi1.7)

q'e̲t'p   went up   [q̕ét̕p   //√q̕et̕p//   /climb]   (ku1.2)

q'e̲'wpshn   break leg   [q̕éw̕pšən   //√q̕ew̕-p=šin//   /break-nvol=foot]   (ci3.9)

q'o̲mqis   h/h head   [q̕ʷómqis   //√q̕ʷum=qin-s//   /ua=head-3g]   (fi2.10)

q'o̲mqn   head   [q̕ʷómqən   //√q̕ʷum=qin//   /ua=head]   (hi4.1)

q'q'admu̲'l   little stubborn one   [q̕əq̕admúl̕   //C1√q̕ed-m-ul<ʔ>//   dim/balk-mdl-hab<dim>]   (at3.13)

q'up't   rain   [q̕ʷup̕t   //√q̕ʷup̕-t//   /rain-stat]   (Sn1.8)

q'welt   cooked   [q̕ʷelt   //√q̕ʷel-t//   /burn-stat]   (tu4.10)

q'we̲np   sunset   [q̕ʷénp   //√q̕ʷenp̕//   /sunset]   (at4.1)

q'we̲np'   sunset   [q̕ʷénp̕   //√q̕ʷenp̕//   /sunset]   (at2.1, ci4.16, st2.6)

q'we̲'ymntsut   s/he danced   [q̕ʷéy̕mncut   //√q̕ʷey̕-min-t-sut//   /bounce-rel-t-rflx]   (tu8.13)

q'wi̲'ł   move camp   [q̕ʷíʔɬ   //√q̕ʷiɬ<ʔ>//   /movecamp<inch>]   (bl1.1, hi4.4, hi4.5)

q'wi̲'łlsh   they move camp   [q̕ʷíʔɬlš   //√q̕ʷiɬ<ʔ>-lš//   /movecamp<inch>-3p]   (hi3.15)

saanspa̲qhpaqht   Holy Ghost   [saanspáx̣pax̣t   //√san-s√pax̣+CVC-t//   /holy-nz/wise+aug-stat]   (ch1.1)

san   holy   [san   //√sant//   /holy]   (ch5.12)

sanpiye̲r   St Peter   [sanpiyér   //√san√piyer//   /holy/peter]   (ch5.6, ch5.12)

sanpo̲l   St Paul   [sanpól   //√san√pol//   /holy/paul]   (ch5.6, ch5.12)

sanspa̲qhpaqht   Holy Ghost   [sanspáx̣pax̣t   //√san-s√pax̣+CVC-t//   /holy-nz/wise+aug-stat]   (ch3.4, ch4.1)

sant   holy   [sant   //√sant//   /holy]   (ch1.6)

santigli̲s   Holy Church   [santiglís   //√sant√iglis//   /holy/church]   (ch4.2)

sa̲q'tsnm   h/h mouth was agape   [sáq̕cənm   //√saq̕=cin-m//   /splitintwo=mouth-mdl]   (mu1.10)

sa̲q'unts   he split it   [sáq̕ʷənc   //√saq̕-n-t-s//   /splitintwo-d-t-3erg]   (fi1.4)

sa̲rkws   pine squirrel   [sárkʷs   //√sarkʷs//   /squirrel]   (ci4.7)

scha'ła̲sq'ts   h/h three days   [sčaʔɬásq̕əts   //s√čiʔɬes=asq̕t-s//   nz/three=day-3g]   (ch3.7, ch9.8)

sche̲shm   accompany   [sčéšm   //s√češ-m//   nz/accompany-mdl]   (hi1.7)

schi'chskhu̲ym   one whom so is coming to   [sčiʔčsxʷúym   //s-čic-čs√xʷuy-m//   nz-cisl-purp/go-m]   (hi3.11)

schi̲che'   horse   [sčíčeʔ   //√sčíčeʔ//   /horse]   (bl2.12)

schi̲che'emsh   Coeur d'Alene   [sčíčeʔemš   //s/čiceʔ=mš//   nz/coeurd'alene=tribe]   (bl2.9, bl2.14, bl2.15, bl3.2)

schichskhu̲ym   come to see h/h   [sčičsxʷúym   //s-čic-čs√xʷuy-m//   nz-cisl-purp/go-m]   (hi3.7)

schichskhu̲yms   s/he come to see   [sčičsxʷúyms   //s-čic-čs√xʷuy-m-s//   nz-cisl-purp/go-m-3g]   (hi3.9)

schiine̲pt   coming in   [sčiinépt   //s-čic√nep-t//   nz-cisl/plenter-stat]   (hi7.2)

schile̲kukws   its being far   [sčilékʷəkʷs   //s-čic√lekʷ+C2-s//   nz-cisl/far+nctl-3g]   (tu2.4)

schi̲łshesh   (you) give us   [sčíɬšeš   //s√čiɬ-šeš//   nz/give-1pobj]   (ch2.4)

schi̲łtm   giving   [sčíɬtm   //s√čiɬ-t-m//   nz/give-t-m]   (ch1.2, ch1.3)

schint   people   [sčint   //s√čint//   nz/person]   (at3.4, at5.6, at11.6, at11.11, bl2.1, ch2.2, ch11.4, ci1.2, ci1.5, fi1.9, fi2.3, fi2.8, hi1.2, hi1.13, hi2.13, tu1.1, tu1.5, tu1.7, tu2.15, tu3.7, tu3.8, tu4.7, tu5.4, tu7.3, tu7.6, tu7.8, tu7.11, tu8.1, tu8.5, tu8.16)

schint   person   [sčint   //s√čint//   nz/person]   (Dw1.1, fi2.11, fi2.12, fi2.13, jo2.8)

schi'n(eyeyi̲lgwes   one who is to be angry   [sčiʔnʕeyeyílgʷes   //s-čic-y̕c-hn√ʕey+C2=ilgʷes//   nom-cisl-cont-loc√angry+nctl=heart]   (st2.1)

schite'entsi's   s/he was there   [sčiteʔenciʔs   //s-čic-te-ʔen√ciʔ-s//   nz-cisl-seq-loc/prox2-3g]   (at6.8)

schitegwi̲chtm   h/h being seen   [sčitegʷíčtm   //s-čic-te√gʷič-t-m//   nz-cisl-seq/see-t-nte]   (ci4.18)

schituuschskhu̲yms   going to fetch h/hs   [sčituusčsxʷúyms   //s-čic-tew-s-čs√xʷuy-m-s//   nz-cisl-mut-nz-aft/go-mdl-3g]   (ci3.8)

schituuskwi̲nm   going to get st   [sčituuskʷínm   //s-čic-tuʔ-s√kʷin-m//   nz-cisl-mut-nz/take-mdl]   (jo1.5)

schit'a̲t'apłts'e'   while shooting   [sčit̕át̕apɬc̕eʔ   //s-čic-CV√t̕ap=iɬc̕eʔ//   nz-cisl-dur/shoot=flesh]   (bl2.13)

schi̲tse'emsh   Coeur d'Alene   [sčíceʔemš   //s/čiceʔ=mš//   nz/coeurd'alene=tribe]   (bl2.1)

schi̲tse'emsh   Coeur d'Alene   [sčíceʔemš   //s√čiceʔ=mš//   nz/coeurd'alene=tribe]   (ci1.3)

schi̲tse'umsh   Coeur d'Alene   [sčíceʔumš   //s√čicew̕=mš//   nz/coeurd'alene=tribe]   (ci1.1, ci3.7, ci3.10)

schi̲tse'msh   Coeur d'Alene   [sčíceʔəmš   //s/čiceʔ=mš//   nz/coeurd'alene=tribe]   (hi1.3)

schitskhu̲y   come to   [sčicxʷúy   //s-čic√xʷuy//   nz-cisl/go]   (hi2.12)

schitskhu̲yn   one's route   [sčicxʷúyn   //s-čic√xʷuy-n//   nom-cisl/go-loc]   (Dw1.5)

schłe̲mt   dew   [sčɬémt   //s-č√ɬem-t//   nz-loc/dew-stat]   (ar3.4)

schłi̲p   hunt   [sčɬíp   //s√čɬip//   nz/hunt]   (hi3.15)

schsłu̲smis   h/h eye   [sčsɬúsmis   //s-č√ɬus=min-s//   nom-loc/eye=instr-3g]   (fi2.13)

schsq'emi̲ln   hunger   [sčsq̕emíln   //s-čs√q̕em=iln//   nz-purp/swallow=food]   (ch9.8)

sch'ch'e̲'ne's   s/he is small   [sč̕č̕én̕eʔs   //s-C1√č̕eneʔ-s<ʔ>//   nz-dim/small-3g<dim>]   (at4.7)

sch'e̲'mch''mpus   stunned   [sč̕ém̕č̕əm̕pus   //s√č̕em̕+CVC-p=us//   nz/dark+aug-nvol=eye]   (at11.9)

sch'e̲st   evil   [sč̕ést   //s√č̕es-t//   nz/bad-stat]   (ch5.8, ch5.8, ch5.8)

sch'nshi̲sh   (you) help us   [sčən̕šíš   //s√čn̕(šit)-šiš//   nz/help-1p obj]   (ch2.5)

se̲gwet   who   [ségʷet   //√segʷ-et//   /who-dk]   (at2.6, ci5.1, hi3.5)

se̲'lpmntsut   s/he whirled about   [sél̕pməncut   //√sel̕-p-min-t-sut//   /obscure-nvol-rel-t-rflx]   (ci3.4)

sent   holy   [sent   //√sant//   /holy]   (ch5.7, ch6.1)

sentigli̲s   Holy Church   [sentiglís   //√sant√iglis//   /holy/church]   (ch9.1, ch10.4)

sentse'i̲lgwes   family of brothers   [senceʔílgʷes   //√sinceʔ=ilgʷes//   /man'syoungerbro=heart]   (hi2.13)

seqhwt   sound of cracking   [sex̣ʷt   //√sex̣ʷ-t//   /split-stat]   (ar1.12)

sgwelp   fire   [sgʷelp   //s√gʷel-p//   nz/burn-nvol]   (fi1.3)

sgwi̲ch   seen   [sgʷíč   //s√gʷič//   nz/see]   (ci2.2)

sgwi̲chts   h/h seeing st   [sgʷíčc   //s√gʷič-t-s//   nz/see-t-3erg]   (at2.7)

sgwułche̲sts   (they were a) bad lot   [sgʷuɬčésts   //s-gʷuɬ√čes-t-s//   nz-pl/bad-stat-3g]   (hi7.5)

sgwułch'e̲stmp   you are a bad lot   [sgʷuɬč̕éstmp   //s-gʷuɬ√čes-t-mp//   nz-pl/bad-stat-2pg]   (hi7.6)

si̲distm   night camp   [sídistm   //√sidist-m//   /overnight-mdl]   (at1.4, at1.9, at2.1, at2.4)

si̲distmsh   night camp   [sídistmš   //√sidist-mš//   /overnight-ua]   (at6.4)

si̲distmsh   one night camp   [sídistmš   //√sidist-mš//   /overnight-ua]   (at1.7, at5.1)

siisiyu̲s   wisely   [siisiyús   //√siyus+CVC//   /smart+aug]   (ch12.3)

si̲kwe'   water   [síkʷeʔ   //√sikʷeʔ//   /water]   (at6.8, at10.4, bl2.8, Dw1.19, hi1.7, hi1.10, jo1.15, Sn1.9, tu2.8, tu3.1, tu3.2, tu3.2, tu6.13, tu7.1)

si̲ntse's   his younger brother   [sínceʔs   //√sinceʔ-s//   /man'syoungerbro-3g]   (hi4.5, ku1.15, ku2.2)

sits   at length   [sic   //√sic//   /new]   (ar1.12, ci4.8, jo2.13, tu8.11)

si̲ts'm   blanket   [síc̕m   //√sic̕-m//   /blanket-mdl]   (hi6.12, tu1.6, tu1.11, tu1.12)

si̲ts'ms   h/hblanket   [síc̕ms   //√sic̕-m-s//   /cover-mdl-3g]   (tu1.4, tu2.1, tu4.4, tu5.2)

siysiyu̲s   lucky   [siysiyús   //√siyus+CVC//   /smart+aug]   (at1.3)

siysiyu̲ss   he is clever   [siysiyúsəs   //√siyus+CVC-s//   /smart+aug-3g]   (at1.7)

sji'yeschi̲nt   Ugly People   [sǰiy̕esčínt   //s√ǰey̕-he-s√čin-t//   nz/ugly-spec-nz/people-stat]   (hi2.14)

skwi̲nn   I take it   [skʷínn   //s√kʷin-n-t-n//   nz/hold-d-t-1erg]   (ch12.1)

skwi̲ntkhw   you take it   [skʷíntxʷ   //s√kʷin-t-xʷ//   nz/grab-t-2erg]   (ch7.16)

skwi̲st   name   [skʷíst   //s√kʷis-t//   nz/name-stat]   (ch2.2)

skwi̲sts   h/h name   [skʷísts   //s√kʷis-t-s//   nz/name-stat-3g]   (ar1.1, ar2.4, ch1.1, ch3.3, ch7.6)

sk'u'lłqhe̲st   take for good   [sk̕ʷul̕ɬx̣ést   //s√k̕ʷul̕-ɬ-√x̣es-t//   nz/make-conn/good-stat]   (ch7.8)

sk'u̲'lłtm   be prepared for h/h   [sk̕ʷúl̕ɬtm   //s√k̕ʷul̕-ɬ-t-m//   nz/make-pra-t-nte]   (ch12.3, tu5.6)

sk'u'ltsntsu̲tet   what we have cooked   [sk̕ʷul̕cəncútet   //s√k̕ʷul̕=cin-t-sut-et//   nz/make=mouth-t-rflx-1pg]   (tu4.17)

sk'wa̲t't'met   might be plain   [sk̕ʷát̕ət̕met   //s√k̕ʷet̕+C2-m-et//   nz/expose+nctl-mdl-dub]   (at2.2)

sk'wat'u̲   Cataldo   [sk̕ʷat̕ú   //s√k̕ʷet̕=ul̕mxʷ//   nz/expose=earth]   (at1.1, at1.8, at5.7, at7.8, ci1.7, ci1.8, st1.1)

skhu̲y   going   [sxʷúy   //s√xʷuy//   nz/go]   (at3.1, at3.10, at3.14)

skhu̲yntm   they were to be approached   [sxʷúyntm   //s√xʷuy-n-t-m//   nz/go-d-t-nte]   (st3.1)

skhwe(w   bear intestine   [sxʷeʕʷ   //s√xʷeʕʷ//   nz/bearintestine]   (st2.11)

skhwskhwschi̲ntes   if she got acquainted   [səxʷsəxʷsčíntes   //√suxʷ+CVC-sčint-es//   /know+aug-people-cond]   (hi2.17)

sla̲q'mlsh   their looking for   [sláq̕mlš   //s√laq̕-m-lš//   nz/seek-mdl-3pl]   (ar2.2)

sli̲mts   s/he was glad   [slímts   //s√lim-t-s//   nz/glad-stat-3g]   (at4.10)

slip'   stick   [slip̕   //s√lip̕//   nz/wood]   (tu1.8, tu6.10)

s'laqh'la̲qhts   h/h friend   [sl̕ax̣l̕áx̣ts   //s√l̕ax̣+CVC-t-s//   nz-aug/friend-stat-3g]   (ar1.3)

s'ls'lełtse̲gwet   uncertain one   [səl̕səl̕eɬcégʷet   //√sel̕+CVC-ɬ√cegʷt//   /obscure+aug-conn/nature]   (ar3.8)

sła̲q   serviceberry   [sɬáq   //s√ɬaq//   nz/serviceberry]   (ci2.2, st1.3)

słaq'i̲tkwe'   wide river   [sɬaq̕ítkʷeʔ   //s√ɬaq̕=itkʷeʔ//   nom/wide=water]   (bl2.1)

smaqhi̲'ch'n   grizzly bear   [smax̣íʔčn̕   //s√max̣iʔčn̕//   nz/grizzlybear]   (at8.1, ci3.10)

sma̲tus   mush   [smátus   //s√matus//   nz/mush]   (mu1.3, mu1.4, mu1.11)

smi̲'te'wess   half in   [smíʔtew̕ess   //s√miʔ-t=iw̕es-s//   nz/center-stat=between-3g]   (ar3.7)

smi̲'yem   wife   [smíy̕em   //s√miy̕em//   nz/woman]   (tu4.7)

smi̲'yem   woman   [smíy̕em   //s√miy̕em//   nz/woman]   (at2.9, at3.1, ci2.8, ci2.9, ci3.2, ci3.4, ci3.6, ci3.12, ci3.13, ci4.2, ci5.4, Dw1.11, Dw1.15, Dw1.20, Dw2.2, fi1.14, fi2.10, fi2.13, jo1.9, mu1.5, tu4.9, tu4.15, tu5.1)

smi̲'yems   his wife   [smíy̕ems   //s√miy̕-m-s//   nz/woman-m-3g]   (ci3.8, tu4.17)

smi̲'yme'yem   women   [smíy̕mey̕em   //s-√miy̕em+CVC//   nom/woman+aug]   (ch1.5, ci1.7, mu1.1)

smu̲sm   feel about   [smúsm   //s√mus-m//   nz/feelabout-mdl]   (fi2.11)

snche'ni̲ch'n   be bullets   [snčen̕íčn̕   //s-hn√čen̕=ičn̕//   nz-loc/rdobjlies=back]   (at5.5)

snch'a̲'mch'm:pus   stunned   [snč̕ám̕č̕əm̕pus   //s-hn√č̕em̕+CVC-p=us//   nz-loc/dark+aug-nvol=eye]   (at7.5)

sngwi̲gwepmsh   back up   [sngʷígʷepmš   //s-hn-C1V√gʷip-mš//   int-loc-ua/stepback-intens]   (at2.8)

sngwnni̲khwene'mntmet   what we believe   [sngʷənəníxʷeneʔməntmet   //s-hn√gʷnixʷ+C2=ineʔ-min-t-met//   nz-loc/true+nctl=ear-rel-t-1perg]   (ch10.4)

sngwnni̲khwne'   to believe   [sngʷənníxʷəneʔ   //s-hn√gʷnixʷ+C2=ineʔ//   nom-loc/true+nctl=ear]   (at7.7)

sni'sha̲rus   boiling pot   [sniʔšárus   //s-niʔ√šar=us//   nz-amid/hang=fire]   (mu1.9)

sni'shi̲'tmsh   oldest   [sniʔšíʔtmš   //s-niʔ√šiʔ-t=mš//   nom-between/revere-stat=people]   (at4.4)

sni't'i̲k'wt   oldest one   [sniʔt̕ík̕ʷt   //s-niʔ√t̕ik̕ʷ-t//   nz-amid/old-stat]   (ar2.7, ar2.10, at5.10)

sni'tsi̲'s   among them   [sniʔcíʔs   //s-niʔ√ciʔ-s//   nom-amid/there-3g]   (at3.9)

sni̲chm   driving away   [sníčm   //s√nič-m//   nz/goad-mdl]   (ch2.5)

sni̲k'welumkhws   h/h tribesmen   [sník̕ʷəlmxʷs   //s√nik̕ʷ=ilmxʷ-s//   nz/tribe=people-3g]   (at11.1)

sni'wt   wind   [sniw̕t   //s√niw̕-t//   nz/wind-stat]   (fi1.3)

snkusmi̲'yems   her fellow-woman   [snəkʷsmíy̕ems   //s-nukʷ-s√miy̕m-s//   nz-fellow-nz/woman-3g]   (mu1.8)

snkwi̲'ts   becoming night   [snkʷíʔc   //s-hn√kʷic<ʔ>//   nom-loc/dusk<inch>]   (tu2.13)

snkhu̲ymnm   following so   [snxʷúymənm   //s-hn√xʷuy-min-m//   nz-loc/go-rel-m]   (jo1.11)

snle̲q'ntsut   go sweating   [snléq̕ncut   //s-hnléq̕ncut//   nz-loc/bury-d-t-rflx]   (tu4.7)

snma'ltsi̲'   had homes   [snmal̕cíʔ   //s-hn√mel̕√ciʔ//   nz-loc/from/prox2]   (ci1.1)

snme'ltsi̲'slsh   their homes   [snmel̕cíʔslš   //s-hn-mel̕√ciʔ-s-lš//   nz-loc-from/there-3g-3pl]   (ci3.12)

snme'ltsi̲'net   our home   [snmel̕cíʔnet   //s-hn-mel̕√ciʔ-n-et//   nz-loc-from/there-loc-1pg]   (ar2.2, ar2.3)

snmiyemi̲ntsut   confession   [snmiyemíncut   //hn√miy-ip-min-t-sut//   loc√know-nvol-rel-t-rflx]   (ch9.4)

snqhepi̲'wes   soul   [snx̣epíw̕es   //s-hn√x̣ep=iw̕es//   nom-loc/pileflatobjs=between]   (ch1.2)

snsi̲kwe'msh   Water People   [snsíkʷeʔmš   //s-hn√sikʷeʔ=mš//   nz-loc/water=people]   (tu1.2)

snshe̲sptsn   doubtful   [snšéspcən   //s-hn√šes-p=cin//   nz-loc/ignorantof-nvol=mouth]   (ch10.4, ch10.6)

sntche̲(umn   church   [sntčéʕʷmən   //s-hn-t√č̕eʕʷ=min//   nom-loc-loc/pray=instr]   (ci1.8)

sntch'e̲(wmn   church   [sntč̕éʕʷmn   //s-hn-t√č̕eʕʷ=min//   nom-loc-loc/pray=instr]   (at1.1)

snukweschi̲che's   his fellow horses   [snukʷesčíčeʔs   //s-nukʷ√ʔesčičeʔ-s//   nz-fellow/horse-3g]   (at9.5)

snukwni'ya̲(   assemblage of fellows   [snukʷniʔyáʕ   //s√nukʷ-niʔ√yaʕ//   nz/fellow-amid/all]   (ch4.3)

snukwtswi̲shs   h/hs mate   [snukʷcwíšs   //s-nukʷ_c√wiš-s//   nom-fellow-loc/dwell-3g]   (ci5.4)

spi̲ntch   year   [spíntč   // s√pintč//    nz/year]   (ch9.4)

spi̲ntch   year   [spíntč   //s√pintč//   nz/year]   (ci1.1)

spuke̲n   Spokane   [spukén   //√spuuken//   /spokan]   (tu2.10)

spu̲lustmet   our killing (you)   [spúlustmet   //s√pulut-stu-met//   nz/kill-ct-1perg]   (bl3.8)

spu̲lustmit   your being killed   [spúlustmit   //s√pulut-stu-mi-t//   nz/kill-ct-2acc-nte]   (hi6.7)

spu̲lustp   you (pl) kill them   [spúlustp   //s√pulut-stu-p//   nz/kill-ct-2perg]   (hi6.3)

spu̲lustuslsh   the killing of them   [spúlustuslš   //s√pulut-stu-s-lš//   nz/injure-ct-3abs-3pl]   (at5.7)

spu̲lutm   kill   [spúlutm   //s√pul-ut-m//   nz/kill-ua-mdl]   (hi4.10)

spu̲lutmp   your killing h/h   [spúlutmp   //s√pulut-mp//   nz/kill-2pg]   (hi6.3)

spu̲mlsh   their fur   [spúmlš   //s√pum-lš//   nz/fur-3g]   (ar1.13)

spu̲te'n   to honor   [spúteʔn   //s√puteʔ-n//   nz/honor-intr]   (ch9.2)

sp'a̲rk'walqs   turtle   [sp̕árk̕ʷalqs   //s√p̕ark̕ʷ=alqs//   ua]   (tu1.1, tu1.2, tu1.4, tu1.14, tu2.1, tu2.10, tu2.12, tu3.9, tu3.11, tu3.14, tu4.5, tu5.8, tu5.14, tu6.3, tu7.7, tu7.13, tu8.1, tu8.7, tu8.14)

sp'i̲'khw   light   [sp̕íʔxʷ   //s√p̕ixʷ<ʔ>//   nz/light<inch>]   (at2.9)

sqa̲'lqa'ltmkhw   men   [sqál̕qal̕tmxʷ   //s√qil̕tmxʷ+CVC̕//   nom/man+aug]   (ar3.4, fi1.15, jo1.1)

sqe̲'likhw   man   [sqél̕ɩxʷ   //na//   na]   (st2.7, st2.7)

sqe'lsi̲   Kutenai   [sqel̕sí   //s√qel̕siwɬkʷ=mš//   nz/kutenai=tribe]   (ku1.9, ku1.11, ku1.13, ku2.3)

sqe'lsi̲włkwmsh   Kutenai   [sqel̕síwɬkʷmš   //s√qel̕siwɬkʷ=mš//   nz/kutenai=tribe]   (ku1.3)

sqe̲łntm   thing overcome   [sqéɬntm   //s√qeɬ-n-t-m//   nz/overcome-d-t-nte]   (tu6.12)

sqha̲tsut   companion   [sx̣ácut   //s√x̣ecut//   nz/companion]   (hi2.10)

sqha̲'wultqhwe'   raw camas   [sx̣áw̕ulətx̣ʷeʔ   //s√x̣iw̕-l√ʔetx̣ʷeʔ//   nz/raw-conn/camas]   (Sn1.1)

sqha̲yish   going to take revenge   [sx̣áyiš   //s√x̣ey-iš//   nz/revenge-dev]   (st1.11)

sqha̲yyish   going to take revenge   [sx̣áyyiš   //s√x̣ey+C2-iš//   nz/revenge-nctl-dev]   (tu1.14)

sqhe'yi̲lnmp   your left-over food   [sx̣ey̕ílnmp   //s√x̣ey̕=iln-mp//   nz/leftover=food-2pg]   (hi5.5)

sqhi̲t'mshn   pants   [sx̣ít̕mšn   //s√x̣it̕-m=šin//   nz/pants-m=leg]   (hi6.12)

sqhu̲dent   ice   [sx̣ʷúdent   //s√xʷudent//   nz/ice]   (Dw1.12)

sqhweni̲tkwe'   rapids   [sx̣ʷenítkʷeʔ   //s√x̣ʷen-it=kʷeʔ//   nz/hurry-conn=water]   (st2.6)

sqiltch   body   [sqiltč   //s√qiltč//   nz/meat]   (ch1.2, tu8.9)

sqiltch   meat   [sqiltč   //s√qiltč//   nz/meat]   (ch9.8, st1.4)

sqi̲ltchet   our bodies   [sqíltčet   //s√qiltč-et//   nz/meat-1pg]   (ch4.6)

sqi̲ltchs   h/h body   [sqíltčs   //s√qiltč-s//   nz/body-3g]   (at2.8)

sqi̲'ltmkhw   man   [sqíl̕tmxʷ   //s√qil̕tmxʷ//   nz/man]   (Dw1.16)

sqi̲'ltumkhw   man   [sqíl̕tumxʷ   //s√qil̕tmxʷ//   nz/man]   (Dw1.14, Dw2.1, fi2.18, fi3.3, hi3.13, hi4.10, hi4.14)

sqi̲łstm   so wakens h/h   [sqíɬstm   //s√qiɬ-stu-m//   nz/wake-ct-nte]   (tu4.11)

squqwe̲se'   boy   [sqʷqʷéseʔ   //s-C1√qʷeseʔ//   nz-dim/malechild]   (ar3.4, at1.1, at1.10, at2.7, at3.6, at4.1, at4.5, at6.2, at7.3, at7.6, at7.7, at9.1, at9.3)

squqwe̲se's   h/h boy   [sqʷqʷéseʔs   //s-C1√qʷeseʔ-s//   nz-dim/malechild-3g]   (at9.2)

squsqwe̲se'   boy   [sqʷəsqʷéseʔ   //s√qʷeseʔ+CVC//   nz/malechild+aug]   (at5.12)

sqwa̲'qwe'l   speaking   [sqʷáʔqʷeʔl   //s√qʷeʔl+CVC//   nz/speak+aug]   (at9.1)

sqwa̲sqwese'   son   [sqʷásqʷeseʔ   //s√qʷeseʔ+CVC//   nz/malechild+aug]   (ch1.1, ch1.5)

sqwa̲sqwese's   h/h son   [sqʷásqʷeseʔs   //s-CVC√qʷeseʔ-s//   nz-aug/malechild-3g]   (ch3.3)

sq'e̲sps   long time   [sq̕ésps   //s√q̕es-p-s//   nz/longtime-nvol-3g]   (at10.6)

sq'e̲'yits'e'   striped blanket   [sq̕éy̕ic̕eʔ   // s√q̕ey̕=ic̕eʔ//    nz/write=cover]   (tu1.12)

sq'i̲'shn   shoe   [sq̕íʔšən   //s√q̕iʔ=šin//   nz/shoe=foot]   (hi6.12)

sq'i'ts'u̲'lmkhw   grass   [sq̕iʔc̕úl̕mxʷ   //s√q̕iʔc̕=ul̕mxʷ//   nz/vegetationgrows=earth]   (ar1.9)

sq'q'i̲khwe'stkhw   you make it few   [sq̕q̕íxʷeʔstxʷ   //s-C1√q̕ixʷeʔ-stu-xʷ//   nz-dim/few-ct-2erg]   (ch9.4, ch9.6)

sq'we̲np'   sunset   [sq̕ʷénp̕   //s√q̕ʷenp̕//   nz/sunset]   (hi4.9)

sq'we̲np'n   west   [sq̕ʷénp̕n   //s√q̕ʷenp̕-n//   nz/sunset-loc]   (hi1.7, hi1.11)

ssi̲''mp   your maternal uncle   [səsíʔm̕p   //√ssiʔ-mp//   /mobro-2pg]   (hi6.4)

ssi̲''mp   your mother's brother   [səsíʔm̕p   //√ssiʔ-mp//   /mobro-2pg]   (hi6.7)

ssi'ysi'yu̲s   little one is smart   [səsiy̕siy̕ús   //C1√siy+CVC=us<ʔ>//   dim/smart+aug=face<dim>]   (at4.7)

sso̲'ltes   little soldiers   [ssól̕tes   //C1√sol̕tes//   dim/soldiers]   (ar2.2, ar2.3)

sshe̲nn   work   [sšénn   //s√šen+C2//   nz/work-nctl]   (ch7.10, ch9.2)

sshi̲'tmsh   eldest son or daughter   [sšíʔtmš   //s√šiʔt=mš//   nz/first=tribe]   (hi5.12, hi5.16)

ssh'le̲'l'lch'ms   hour   [sšəl̕él̕əl̕čəm̕s   //s-C1√šelč+C2-m-s<ʔ>//   nz-dim/circle+nctl-mdl-3g<dim>]   (ar2.3)

ssht'u̲łkhw   stone house   [sšət̕úɬxʷ   //s√šet̕-ut=iɬxʷ//   nz/objprojects-stat=house]   (ar2.3)

staqhmi̲nchm   what is loved in turn   [stax̣əmínčəm   //s-te√x̣eminč-m//   nz-seq/love-m]   (ch12.3)

staqhoqhwnu̲ntkhw   you kill it   [stax̣ʷəx̣ʷnúntxʷ   //s√tex̣ʷ+C2-nun-t-xʷ//   int/stop+nctl-succ-t-2erg]   (ch7.14)

sta̲qhwmntsuts   s/he stops   [stáx̣ʷməncuts   //s/tax̣ʷ-min-t-sut-s//   nz/stop-rel-tr-rflx-3g]   (jo2.9)

stche̲'nmsh   take hold   [stčén̕mš   //s-t-√čen̕-mš//   nz-loc/hold-intr]   (tu1.9, tu1.10)

stch'emu̲t'wesn   mount   [stč̕emútəw̕esn   //s-t-č√ʔem-ut=iw̕es-n//   nom-loc-loc/sit-stat=between-loc]   (bl1.8)

stch'i̲hachts   its right hand   [stč̕íhačts   //s-t√č̕ih=ičt-s//   nom-loc/right=hand-3g]   (ch3.10)

stch'mu̲te'wess   h/h saddle   [stč̕əmútew̕esəs   //s-t-č√ʔem-ut=iw̕es-s//   nom-loc-loc/sit-stat=between-3g]   (ci3.13)

ste'eku̲n   s/he answered   [steʔekʷún   //s-te√ʔekʷun//   nz-seq/say]   (ar2.9)

ste'ekwn   s/he answered   [steʔekʷn   //s-te√ʔekʷun//   nom-seq/say]   (Dw2.2)

steekwi̲nm   to receive   [steekʷínm   //s-te√kʷin-m//   nz-seq/hold-mdl]   (ch9.6)

sti̲'   thing   [stíʔ   //s√tiʔ//   nz/thing]   (jo1.5)

sti̲'m   what   [stím̕   //s√tiʔ-m//   nz/thing-mdl]   (at1.6, at4.12, Dw1.16, hi1.5, hi6.12, tu5.7, tu6.5)

stqwi̲lkup   fireplace   [stqʷíl̕kʷup   //s-t√qʷil̕=kʷup//   nom-loc/kindle=fire]   (hi5.3, tu6.2, tu6.3)

stqwi̲lkups   h/h fire   [stqʷíl̕kʷups   //s-t√qʷil̕=kʷup-s//   nom-loc/kindle=fire-3g]   (at5.2, at5.3)

stq'e'i̲lgwesmntsit   so cares for you   [stq̕eʔílgʷesməncit   //s-t√q̕iʔ=ilgʷes-min-t-si-it//   nz-loc/grasp=heart-rel-t-2acc-nte]   (ar1.7)

stq'wi̲   Blackfoot   [stq̕ʷí   //s-t√qʷih=šin=mš//   nz-loc/black=foot=tribe]   (bl1.1, bl1.3, bl2.3, bl3.5)

stq'wi̲hshnmsh   Blackfoot   [stq̕ʷíhšnmš   //s-t√qʷih=šin=mš//   nz-loc/black=foot=tribe]   (hi1.7)

sttsakwqn   scalp   [stcákʷqən   //s-t√cekʷ=qin//   nz-loc/drag=head]   (tu8.4, tu8.15)

stuusla̲q'met   we search for h/h   [stuusláq̕met   //s-tew-s√laq̕-m-et//   nz-mut-nz/seek-m-1pg]   (fi1.14)

st'a̲pm   shooting at st   [st̕ápm   //s√t̕ap-m//   nz/shoot-mdl]   (bl2.15)

st'a̲pms   h/h killing so   [st̕ápms   //s√t̕ap-m-s//   nz/shoot-mdl-3g]   (hi6.4)

st'a̲pntm   s/he was shot   [st̕ápntm   //s√t̕ap-n-t-m//   nz/shoot-d-t-nte]   (fi1.2)

st'art'ari̲'m   thunder   [st̕art̕aríʔm   //s√t̕ariʔ+CVC-m//   nz/thunder+aug-m]   (at8.9)

st'e̲de'   grass   [st̕édeʔ   //s√t̕edeʔ//   nz/grass]   (Sn1.3)

st'iich'mi̲sh   virgin   [st̕iič̕míš   //s√t̕iič̕əmiš//   nz/virgin]   (ch5.10)

st'iich'mi̲sh   virgin   [st̕iič̕əmíš   //s√t̕iič̕əmiš//   nz/virgin]   (ch3.4, ch5.2)

st'i̲mche's   his daughter   [st̕ímčeʔs   //s√t̕imčeʔ-s//   nz/daughter-3g]   (at8.6)

st''ma̲   cow   [st̕əm̕á   //s√t̕am̕=ilt=mš//   nz/lick=child=tribe]   (ar2.4)

st'u'wents   below h/hs   [st̕uw̕ents   //s-tew√gʷen-t-s//   nz-goto/low-stat-3g]   (ci1.8)

stsanch'mch'ma̲qhis   under h/h arms   [scanč̕əmč̕əmáx̣is   //s-cen√č̕em+CVC=ax̣n-s//   nz-under/surface+aug=arm-3g]   (tu8.10)

stsanqhi̲łm   destroy   [scanx̣íɬəm   //s-cen√x̣iɬ-m//   nz-under/abandon-mdl]   (ch2.4)

stsanshara̲qhn   bandolier   [scanšaráx̣n   //s-cen√šar=ax̣n//   nz-under/hang=arm]   (Dw1.2)

stsanta̲rpench   cinch   [scantárpenč   //s-cen√tar-p=inč//   nz-under/loose-nvol=belly]   (ci4.1)

stsi̲gwtmsh   youngest   [scígʷtəmš   //s√cigʷ-t=mš//   nz/youngestchild-stat=person]   (ku1.7)

stsi̲lchts   five hours   [scílčts   //s√čil=ečt-s//   nz/five=hand-3g]   (ar2.3)

ststsi̲'wtmsh   youngest child   [sccíw̕təmš   //s-C1√ciw̕-t=mš<ʔ>//   nz-dim/young-stat=tribe<dim>]   (hi5.16)

ststsi̲'wt'msh   youngest child   [sccíw̕tm̕š   //s-C1√ciw̕-t=mš<ʔ>//   nz-dim/young-stat=tribe<dim>]   (hi5.12)

ststs'mi̲'lt   children   [sccm̕íl̕t   //s-C1√cem=ilt<ʔ>//   nz-dim/small=child<dim>]   (at1.2)

ststs'mi̲'lte'lt   children   [sccm̕íl̕tel̕t   //s-C1√cem=ilt=ilt<ʔ>//   nz-dim/small=child=child<dim>]   (tu2.9)

ststs'mi̲'lte'lts   h/h children   [sccm̕íl̕tel̕ts   //s-C1√cem=ilt=ilt-s<ʔ>//   nz-dim/dk=child=child-3g<dim>]   (ch4.3, hi6.3)

stsułumi̲pelschn   buffalo horn   [scuɬumípelsčən   //s√cuɬum=ípleʔ=isčn//   nz/buffalo=attach=horn]   (Dw1.2)

sts'a̲'m   bone   [sc̕ám̕   //s√c̕am̕//   nz/bone]   (bl1.7)

su̲khuschent   s/he recognized a person   [súxʷsčent   //√suxʷ-s√čint//   /know-nz/person]   (jo2.13)

su̲khwtm   be recognized   [súxʷtm   //√suxʷ-t-m//   /know-t-nte]   (jo2.10)

sukhwts   s/he knew it   [suxʷc   //√suxʷ-t-s//   /know-t-3erg]   (hi5.12)

su̲lt   be cold   [súlt   //√sul-t//   /cold-stat]   (hi5.4)

suuya̲   white folks   [suuyá   //s√wiyep=mš//   nz/whitefolk=tribe]   (at1.1)

suuye̲   white folks   [suuyé   //s√wiyep=mš//   nz/whitefolk=tribe]   (bl1.2)

suuye̲pmsh   white folks   [suuyépmš   //s√wiyep=mš//   nz/whitefolk=tribe]   (bl1.1)

swlwlemi̲nch   gun   [swəlwəlemínč   //s√wl+CVC-m=inč<ʔ>//   nz/metal+aug-m=hollow<dk>]   (bl2.15)

s'w'l'w'le'mi̲'nch   gun   [sw̕l̕w̕l̕em̕ín̕č   //s√wlim+aug=inč<ʔ>//   nz/metal+aug=hollow<emph>]   (jo1.2, jo1.5)

s'w'l'w'l'mi̲'nchs   h/h gun   [sw̕l̕w̕l̕əm̕ín̕čs   //s√wlim+CVC=inč-s<ʔ>//   nz/metal+aug=interior-3g<dim>]   (at10.5)

syeme̲'ymi'ym   reporter   [syeméy̕miy̕m   //sye√mey̕+CVC-m//   prof/report+aug-mdl]   (at9.13)

syeq'we̲'ymntsut]   dancers   [syeq̕ʷéy̕mncut)   //sye√q̕ʷey̕-min-t-sut//   prof/bounce-rel-t-rflx]   (tu8.13)

shch'i̲ne'   s/he heard   [šəč̕íneʔ   //√šeč̕=ineʔ//   /hear=ear]   (at9.1)

shch'mi̲ntm   it was heard   [šəč̕míntm   //√šeč̕-min-t-m//   /hear-rel-t-nte]   (Sn1.2)

shch'mi̲nts   s/he heard it   [šəč̕mínc   //√šeč̕-min-t-s//   /hear-rel-t-3erg]   (ci4.10)

she̲me'n   enemy   [šémen̕   // √šemn̕//    /enemy]   (at5.12)

she̲me'n   enemy   [šémen̕   //√šemn̕//   /enemy]   (at3.4, at5.5, at5.6, at5.7, at6.6, at7.2, at7.8, at7.8, at8.1, at8.1, at8.2, at8.4, at9.10, at10.1, at10.12, at10.13, at11.2, at11.5, at11.8, ci1.3, ci1.4, ci1.9, ci2.6, ci2.11, ci3.3, ci3.4, ci3.10, ci4.1, ci5.2, mu1.5, mu1.10, st2.7)

she̲'me'n   enemy   [šém̕en̕   //√šemn̕//   /enemy]   (at5.5, at8.3, at10.3)

she̲t'   tree   [šét̕   //√šet̕//   /project]   (at10.5)

she̲t'ut   rock   [šét̕ut   //√šet̕-ut//   /objprojects-stat]   (at5.5, at5.6, tu5.13, tu5.14)

shił   just   [šiɬ   //√šiɬ//   /exact]   (ar2.3, ar3.7, at1.2, at1.3, at1.8, at2.1, at3.4, at5.2, at6.6, bl1.1, bl1.7, ch3.5, ch3.7, ci1.2, ci1.6, hi4.9, tu6.13)

shits   at last   [šic   //ua//   ua]   (hi4.2)

shi̲'wshe'wtm   girls   [šíw̕šew̕tm   //√šiw̕+CVC-t-m//   /girl+aug-stat-mdl]   (ar3.4)

shi̲'wt   rat   [šíw̕t   //√šiw̕-t//   /rat-stat]   (ar1.10, ar1.13, ar2.5, ar3.6)

shi'wtmes   when a young woman   [šiw̕təmes   //√šiw̕-t-m-es//   /youngwoman-stat-mdl-cond]   (Sn1.16)

shntaqhoqhwnmi̲nts   cause h/h to die   [shntəx̣ʷəx̣ʷnmínc   //s-hn√tex̣ʷ+C2-n-min-t-s//   nz-loc/stop+nctl-ua-rel-t-3erg]   (tu6.1)

shshi̲'wt   little rat   [ššíw̕t   //C1√šiw̕-t//   dim/rat-stat]   (ar1.1)

shshi̲'wtm   daughter   [ššíw̕tm   //C1√šiw̕-t-m<ʔ>//   dim/girl-stat-mdl<dim>]   (hi1.8)

shshi̲'wtm   girl   [ššíw̕tm   //C1√šiw̕-t-m<ʔ>//   dim/girl-stat-mdl<dim>]   (hi2.10)

shshi̲'wtms   h/h daughter   [ššíw̕tms   //C1√šiw̕-t-m-s<ʔ>//   dim/girl-stat-mdl-3g<dim>]   (hi1.3)

shshi̲'wt'm   daughters   [ššíw̕tm̕   //C1√šiw̕-t-m<ʔ>//   dim/girl-stat-mdl<dim>]   (hi1.1)

shshi̲'wt'm   little girl   [ššíw̕tm̕   //C1√šiw̕-t-m<ʔ>//   dim/girl-stat-mdl<dim>]   (ci1.9, ci2.4)

shshi̲'wt'me'lt   little girl child   [ššíw̕tm̕el̕t   //C1√šiw̕-t-m=ilt<ʔ>//   dim/girl-stat-mdl=child<dim>]   (hi3.1)

shsh'lu̲s   Chop-face   [ššl̕ús   //C1√šel=us<ʔ>//   dim/chop=face<dim>]   (at3.4)

shsh'lu̲s   enemy   [ššl̕ús   //C1√šel=us<ʔ>//   dim/chop=face<dim>]   (at3.2)

shsht'u̲t   cliff   [šəšət̕út   //C1V√šet̕-ut//   dur/rock-stat]   (Sn1.1)

sht'u̲t'lsh   become a rock   [šət̕útəl̕š   //√šet̕-ut-il̕š//   /objprojects-stat-auton]   (at3.12, at3.13)

shts'mi̲nts   s/he heard it   [šəc̕mínc   //√šeč̕-min-t-s//   /hear-rel-t-3erg]   (ci4.15)

tach   to   [tač   //√teč//   /to]   (fi2.10, tu6.2)

ta'l   from   [tal̕   //tel̕//   from]   (at10.14, ch1.5, ch11.3)

tam   no   [tam   //na//   na]   (st2.7, st2.7)

tani't'a̲t'ap'nts   s/he in turn shot among them   [taniʔt̕át̕apn̕c   //te-niʔ-CV√t̕ap-n-t-s<ʔ>//   seq-amid-dur/shoot-d-t-3erg<emph>]   (at8.1)

tap'na̲ts'qhpntslsh   s/he watched them on their way   [tapn̕ác̕x̣pnclš   //tep-hn√ʔac̕x̣-p-n-t-s-lš//   ontheway-dir/lookat-nvol-d-t-3erg-3pl]   (ar3.1)

ta̲qhoqhw   die   [táx̣ʷəx̣ʷ   //√tax̣ʷ+C2//   /stop+nctl]   (jo1.2)

ta̲qhoqhw   s/he died   [táx̣ʷəx̣ʷ   //√tax̣ʷ+C2//   /stop+nctl]   (at2.8, at7.5, at8.2, ch3.6, ci3.5, fi2.5, mu1.12, tu3.17, tu5.3, tu6.9, tu7.3)

ta̲qhumntsut   s/he stopped   [táx̣ʷmncut   //√tax̣ʷ-min-t-sut//   /stop-rel-t-rflx]   (hi4.15)

ta̲qhumntsut   s/he waited   [táx̣ʷməncut   //√tax̣ʷ-min-t-sut//   /stop-rel-t-rflx]   (at10.5)

ta̲qhumntsutsh   stay at home   [táx̣ʷmncutš   //√tex̣ʷ-m-n-t-sut-š//   /stop-m-dir-t-rflx-imp]   (ar2.8)

ta̲qhw   quiet   [táx̣ʷ   //√tax̣ʷ//   /stop]   (ci4.8)

ta̲qntm   s/he was touched   [táqntm   //√taq-n-t-m//   /touch-d-t-nte]   (ci4.7)

ta'w'nsh   would that   [taw̕ən̕š   //√čaw̕-n-š<ʔ>//   /become-loc-imp<emph>]   (ch4.8)

tche̲'mlsh   they picked (berries)   [tčém̕lš   //t√čem̕-lš//   loc/takepl-3pl]   (ci2.3, ci2.5, ci2.6)

tche̲'mm   pick berries   [tčém̕m   //t√čem̕-m//   loc/takepl-mdl]   (ci2.4)

tche̲'nm   take hold of   [tčén̕m   //t√čen̕-m//   loc/hold-mdl]   (tu1.7)

tchi̲'łes   three people   [tčíʔɬes   //t√čiʔɬes//   cls/three]   (at1.10, hi6.3, st1.1, st2.9)

tchne̲k'we'   one of them   [tčnék̕ʷeʔ   //t-č√nek̕ʷeʔ//   cls-loc/one]   (ar3.6, at1.10, at7.8, at8.3, at8.3, bl1.3, bl2.5, bl2.14, bl3.2, bl3.4, ch7.5, ci2.8, ci3.10, fi1.6, jo1.2, ku1.15, tu5.13, tu6.6)

tchne̲k'we'   one of them   [tčnék̕ʷeʔ   //t-č√nek̕ʷeʔ//   t-loc/one]   (at1.10)

tch'ama̲sq't   heaven   [tč̕amásq̕ət   //t√č̕em=asq̕t//   loc/surface=sky]   (ch2.2, ch2.3, ch3.9)

tch'a(w   many   [tčʔaʕʷ   //tč√ʔaʕʷ//   loc/many]   (ci1.7)

tch'ch'e̲'ne'   to the small one   [tč̕č̕én̕eʔ   //t-C1√č̕eneʔ<ʔ>//   loc-dim/small<dim>]   (at2.1)

tch'e̲sel   two people   [tč̕ésel   //t-č√ʔesil//   person-loc/two]   (bl2.1, hi4.7, jo1.1, ku1.3, mu1.1, st1.1)

tch'e̲(usheshsh   (you) pray for us   [tč̕éʕʷšešš   //t√č̕eʕʷ-šeš-š//   loc/pray-1pobj-simp]   (ch1.6)

tch'e̲(ushitsekhw   you pray for me   [tč̕éʕʷšicexʷ   //t√č̕eʕʷ-ši-t-sel-xʷ//   dir/pray-b-t-1acc-2erg]   (ch6.1)

tch'i̲gwl   s/he climbed   [tč̕ígʷl   //t√č̕igʷl//   loc/climb]   (at10.5)

tch'ma̲sq'it   heaven   [tč̕əmásq̕ət   //t√č̕em=asq̕t//   loc/surface=sky]   (ch3.2)

tch'si̲'llsh   there were two   [tčʔəsíl̕əlš   //t-č√ʔesil-lš<ʔ>//   person-loc/two-3pl<dim>]   (st2.9)

tch'u̲pn   ten persons   [tčʔúpn   //t-č√ʔupn//   cls-loc/ten]   (ar2.3)

te   in turn   [te   //te-//   seq]   (hi7.6)

te'e̲kwn   s/he answered   [teʔékʷn   //te√ʔekʷun//   seq/say]   (at7.7)

te'ekhu̲sntm   then s/he was looked for   [teʔexʷúsntm   //te√ʔexʷus-n-t-m//   seq/lookfor-d-t-nte]   (fi1.11)

te'ts'e̲kwn   s/he would say   [teʔcʔékʷn   //te-ʔec√ʔekʷn//   seq-cust/say]   (ar1.3)

[tech]   to   [(teč)   //√teč//   /to]   (ch5.7)

tech   to   [teč   //√teč//   /to]   (ar1.10, ar1.12, at1.10, at2.1, at3.7, at3.11, at7.4, at7.8, at9.1, at9.8, at11.12, bl1.12, bl1.12, bl2.1, bl2.12, ch3.7, ch3.9, ci1.7, ci2.2, ci2.10, ci2.10, ci3.1, ci3.10, fi2.12, fi3.3, hi1.3, hi1.6, hi1.7, hi1.11, hi2.5, hi2.7, hi2.12, hi3.13, hi4.12, hi4.12, hi6.2, jo1.10, mu1.2, Sn1.1, tu1.14, tu2.15, tu3.7, tu3.7, tu7.5)

tech   towards   [teč   //√teč//   /to]   (ci3.10, ci3.12, Dw1.18, fi1.1, hi1.7, hi1.7, hi1.7, hi2.1, ku1.1, mu1.5, tu3.11, tu7.7, tu7.10)

techi̲che'   where   [tečíčeʔ   //teč √hičeʔ//   to √where]   (ci2.9)

techi̲tsnts   s/he met them   [tečícnc   //te√čic-n-t-s//   seq/arrive-d-t-3erg]   (at11.1)

tegwi̲chtm   they were seen   [tegʷíčtm   //te√gʷič-t-m//   seq/see-t-nte]   (Sn1.3, st2.7)

tegwi̲chts   then s/he saw it   [tegʷíčc   //te√gʷič-t-s//   seq/see-t-3erg]   (jo2.5)

tegwi̲chtslsh   they saw it   [tegʷíčtslš   //te√gʷič-t-s-lš//   seq/see-t-3erg-3pl]   (bl2.2)

te'l   from   [tel̕   //tel̕//   from]   (ar1.9, ar2.5, ar3.7, at6.4, at9.13, at10.12, at11.2, bl2.12, ch1.5, ch2.5, ch2.5, ch3.4, ch3.4, ch3.8, ch3.11, ch7.4, ci2.4, ci3.6, ku1.5, st1.1, st2.2, st2.4)

te'ltsi'   from there   [tel̕ciʔ   //tel̕√ciʔ//   from/prox2]   (ch11.1, hi5.10, mu1.10, tu2.3)

tent'e̲dish   like a fish   [tent̕édiš   //ten√ted-iš//   ua/creep-dev]   (jo2.2)

tgwa'l   because   [tgʷal̕   //t√gʷel̕//   loc/with]   (hi5.6)

tgwe̲khwnts   he had hung them   [tgʷéxʷnc   //t√gʷexʷ-n-t-s//   loc/plhang-d-t-3erg]   (Dw1.9)

tgwe'l   because   [tgʷel̕   //t√gʷel̕//   loc/with]   (at4.12, at9.5, ch1.1, ch5.9, ch10.1, ch10.6, ch11.4, ch11.6, Dw1.16, fi2.4, hi7.5, hi7.5)

ti̲kwe's   h/h aunt   [tíkʷeʔs   //√tikʷeʔ-s//   /fasi-3g]   (ar1.6)

ti'yti̲'yeqwt   they fought   [tiy̕tíy̕eqʷt   //√tiy̕eqʷ+CVC-t//   /fight+aug-stat]   (ku2.2)

tku'lku'li̲'lkhw   calf   [tkʷəl̕kʷəl̕íl̕xʷ   //t-CVC√kʷil=ilxʷ<ʔ>//   loc-aug/red=hide<dim>]   (ar2.4)

tkupshnmi̲ntelit   we were attacked   [tkʷupšənmíntelit   //t√kʷup=šin-min-t-eli-t//   loc√attack=foot-rel-t-1pacc-nte]   (ci1.10)

tkupshnmi̲ntm   they were attacked on foot   [tkʷupšənmíntm   //t√kʷup=šin-min-t-m//   loc√attack=foot-rel-t-nte]   (ci1.6)

tkupshnmi̲ntmlsh   they were surrounded   [tkʷupšənmíntmlš   //t√kʷup=šin-min-t-m-lš//   loc√attack=foot-rel-t-nte-3pl]   (ci1.9)

tkwelni'ts'elu̲uuułkhw   s/he stood about in street   [tkʷelniʔc̕elúˑˑˑɬxʷ   //t-kʷel-niʔ√c̕el=uɬxʷ//   loc-about-amid/upright=enter]   (tu3.5)

tkwe'lsqu'ł   goes about in dust   [tkʷel̕sqʷuʔɬ   //t-kʷel-s√qʷuɬ<ʔ>//   loc-about-nz/dust<emph>]   (at8.9)

tkwełku̲lset   (he) hired runners   [tkʷeɬkʷúlset   //t-kʷeɬ√kʷulset//   loc-about/hire]   (at9.13)

tkwełme̲'ymi'ym   reported   [tkʷeɬméy̕miy̕m   //t-kʷeɬ√mey̕+CVC-m//   loc-about/report+aug-mdl]   (at9.11)

tkweł(i̲pilshlsh   they hid about   [tkʷeɬʕípilšlš   //t-kʷeɬ-√ʕip-ilš-lš//   loc-about/hide=auton-3pl]   (at7.1)

tk'we̲t'stkhw   you suspect them   [tk̕ʷét̕stxʷ   //t√k̕ʷet̕-stu-xʷ//   loc/expose-ct-2erg]   (ch8.1)

tk'winsh   how many   [tk̕ʷinš   //t√k̕ʷinš//   ua/howmany]   (fi1.15)

tmi̲khu'lmkhw   earth   [tmíxʷəl̕mxʷ   //t√mixʷ=ul̕mxʷ//   loc/hang=earth]   (ch2.3, ch3.2, ch7.13, ch11.1)

tmi̲khu'lmkhws   their land   [tmíxʷəl̕mxʷs   //t√mixʷ=ul̕mxʷ-s//   loc/hang=earth-3g]   (ch7.4, tu3.2, tu7.1, tu7.4)

tmi̲khwask'u̲lchtmist   nt   [tmíxʷask̕ʷúlčtəmɩst   //na//   na]   (tu8.6)

tmus   four people   [tmus   //t√mus//   person/four]   (bl1.12, bl2.1)

tmu̲slsh   four people   [tmúslš   //t√mus-lš//   person/four-3p]   (ku1.4)

tpe̲qts'e'   white people   [tpéqc̕eʔ   //t√peq=c̕eʔ//   cls/white=flesh]   (ci1.1)

tpe̲'rpe'rkwalqwntm   s/he was crucified   [tpér̕per̕kʷalqʷntm   //t-CVC√per̕kʷ=alqʷ-n-t-m//   loc-aug/nail=tree-d-t-nte]   (ch3.6)

tqhi̲łmlsh   they leave off   [tx̣íɬmlš   //t√x̣iɬ-m-lš//   loc/abandon-mdl-3pl]   (at7.2)

tqhi̲łtmlsh   they leave off   [tx̣íɬtmlš   //t√x̣iɬ-m-lš//   loc/abandon-mdl-3pl]   (at7.8)

tqhwe̲tsntm   s/he was passed   [tx̣ʷécntm   //t√x̣ʷec-n-t-m//   dir/pass-d-t-nte]   (ci4.11)

tqhwe̲tst   passed   [tx̣ʷéct   //t√x̣ʷec-t//   dir/pass-stat]   (ci4.12)

tqhwe̲tst   s/he passed   [tx̣ʷéct   //t√x̣ʷec-t//   dir/pass-stat]   (Dw1.18, tu4.7)

tqwa'qwe'li̲ple'nts   s/he judges it   [tqʷaʔqʷeʔlípleʔnc   //t-CVC√q̕ʷeʔl=ipleʔ-n-t-s//   loc-aug/talk=attach-d-t-3erg]   (ch3.11)

tqwi̲'lkup   build a fire   [tqʷíl̕kʷup   //t√qʷil̕=kʷup//   loc/enkindle=fire]   (at2.1)

tqwi̲'lkupslsh   their fire   [tqʷíl̕kʷupslš   //t√qʷil̕=kʷup-s-lš//   loc/enkindle=fire-3g-3pl]   (at2.2)

tq'q'i'khwe'   few   [tq̕əq̕iʔxʷeʔ   //t-C1√q̕iʔxʷeʔ//   loc-dim/few]   (ci3.7)

ttaqhoqhwi̲iii   small one lay dead   [ttəx̣ʷəx̣ʷíˑˑˑ   //t√tex̣ʷ+C2=í//   dim/stop+nctl=exag]   (ar3.7)

tt'mi̲khw   animal   [ttm̕íxʷ   //C1√tmixʷ<ʔ>//   dim/animal<dim>]   (at1.5, fi1.2)

tt'wi̲t   boy   [ttw̕ít   //C1√twit<ʔ>//   dim/boy<dim>]   (bl1.7, st1.1, st1.2, st1.3, st1.7, st1.8, st1.11, st2.1, st2.7, st2.9, st2.11, st2.12)

ttsaqi̲ne'lsh   they heard   [tcaqíneʔlš   //t√caq=ineʔ-lš//   loc/hear=ear-3pl]   (ar1.10)

ttsaqtsaqi̲lchtm   s/he cupped h/h hands   [tcaqcaqílčtəm   //t√caq+CVC-il=ičt-m//   loc/placevessel+aug-dk=hand-mdl]   (bl2.15)

ttse̲shtseshqn   long hair   [tcéšcešqən   //t√ceš+CVC=qin//   loc/longvertical+aug=head]   (bl3.5)

ttsmtsmpi̲lgwes   they were surfeited with grease   [tcəmcəmpílgʷes   //t√cum+CVC-p=ilgʷes//   loc/surfeitwithfat+aug-nvol=heart]   (st2.10)

tts'lts'llmi̲ts'e'   set up on end all over their hides   [tc̕əlc̕ələlmíc̕eʔ   //t√c̕el+CVC+C2-m=ic̕eʔ//   loc/upright+aug+nctl-m=cover]   (ar1.13)

tu̲nsh   nephew   [túnš   //√tunš//   /siso]   (hi6.3)

tuuschi̲tsntm   it was reached   [tuusčícəntəm   //tew-s√čic-n-t-m//   goto-nz/arrive-d-t-nte]   (at7.8)

tuusde̲st   went to camp   [tuusdést   //tew-s√des-t//   goto-nz/camp-stat]   (ci1.7)

tuusnchchmi̲nkwe'ntul   run h/h into the water   [tuusnččmínkʷeʔntul   //tew-s-hn√ččmin=kʷeʔ-n-t-ul//   goto-int-loc/gallop=water-d-t-plimp]   (tu6.6)

tuust'e̲khuntul   go to kill them   [tuust̕éxʷntul   //tew-s√t̕exʷ-n-t-ul//   goto-nz/kill-d-t-2pimp]   (hi4.13)

tuusts'ts'e̲k'u'nts   he went so far as to poke him   [tuusc̕c̕ék̕ʷn̕c   //tuw-s-C1√c̕ek̕ʷ-n-t-s<ʔ>//   mut-int-dim/stab-d-t-3erg<dim>]   (ci3.3)

tuu'ya̲ts'qhnt   go look after them   [tuuy̕ác̕x̣nt   //tuʔ-s√ʔac̕x̣-n-t//   mut-int/lookat-d-t]   (at9.4)

tuu'ya̲ts'qhntkhw   you go look at it   [tuuy̕ác̕x̣ntxʷ   //tuʔ-s√ʔac̕x̣-n-t-xʷ//   mut-int/lookat-d-t-2erg]   (at9.2)

twe   with   [twe   //twe//   with]   (at7.2, at7.3, at9.1, ch5.6, ch5.12, hi4.8)

twi'   `poor thing'   [twiʔ   //√twiʔ//   /alas]   (ci2.9, hi6.1)

t(u̲ynts   he urged him   [tʕʷúync   //t√ʕʷuy-n-t-s//   loc/urge-d-t-3erg]   (at5.1)

t'a̲pemislsh   their bows and arrows   [t̕ápemislš   //√t̕ap=min-s-lš//   /shoot=instr-3g-3p]   (hi6.6)

t'a̲pemn   arrow   [t̕ápmn   //√t̕ap=min//   /shoot=instr]   (ci3.3)

t'a̲pm   shooting   [t̕ápm   //√t̕ap-m//   /shoot-mdl]   (fi1.3, fi1.4)

t'a̲pn   I shot it   [t̕ápn   //√t̕ap-n-t-n//   /shoot-d-t-1erg]   (at11.2)

t'a̲pntwesh   they fought   [t̕ápəntweš   //√t̕ap-n-t-wiš//   /shoot-d-t-recip]   (ci3.7)

t'a̲pntslsh   they shot h/h   [t̕ápnclš   //√t̕ap-n-t-s-lš//   /shoot-d-t-3erg-3pl]   (at5.9, hi6.6)

t'aqhi̲tkwe'   the stream runs swiftly   [t̕ax̣ítkʷeʔ   //√t̕ax̣=itkʷeʔ//   /swift=water]   (jo2.1)

t'aqht   fast   [t̕ax̣t   //√t̕ax̣-t//   /swift-stat]   (fi1.3)

t'a̲qhup   pl die   [t̕áx̣ʷup   //√t̕exʷ-p//   /pldie-nvol]   (ch3.8)

t'at'a̲pntm   he was shot at   [t̕at̕ápntm   //CV√t̕ap-n-t-m//   dur/shoot-d-t-nte]   (at8.1, at8.3)

t'ch'i̲lchs   h/h master   [t̕č̕ílčs   //√t̕č̕ilč-s//   /master-3g]   (ch2.2)

t'e̲de'   canoe   [t̕édeʔ   //√t̕edeʔ//   /canoe]   (at7.1)

t'e̲de's   h/h canoe   [t̕édeʔs   //√t̕edeʔ-s//   /canoe-3g]   (st2.6)

t'e̲k'uk'w   s/he fell down   [t̕ék̕ʷk̕ʷ   //√t̕ek̕ʷ+C2//   /onelay+nctl]   (at5.11, at6.7)

t'e̲k'uk'w   s/he fell down   [t̕ék̕ʷək̕ʷ   //√t̕ek̕ʷ+C2//   /onelay+nctl]   (ci3.8)

t'e_k'wntsut   he lay down   [t̕ék̕ʷncut   //√t̕ek̕ʷ-n-t-sut//   /onelay-d-t-rflx]   (tu3.10)

t'e̲khułtsit   we kill yours   [t̕éxʷɬcit   //√t̕exʷ-ɬ-t-si-t//   /stop-pra-t-2acc-1perg]   (hi6.10)

t'e̲khuntmet   we kill them   [t̕éxʷntmet   //√t̕exʷ-n-t-met//   /die-d-t-1perg]   (ku1.6)

t'e̲khwntm   they were killed   [t̕éxʷntm   //√t̕exʷ-n-t-m//   /die-d-t-nte]   (hi6.1, st3.1)

t'e̲khwntmlsh   they were killed   [t̕éxʷntmlš   //√t̕exʷ-n-t-m-lš//   /die-d-t-nte-3p]   (hi7.5)

t'e̲khwntslsh   they killed h/h   [t̕éxʷnclš   //√t̕exʷ-n-t-s-lš//   /die-d-t-3erg-3pl]   (ku2.3)

t'e̲khwp   pl die   [t̕éxʷp   //√t̕exʷ-p//   /pldie-nvol]   (ch3.11, Sn1.13, Sn1.15)

t'e̲plish   they stood up   [t̕épəliš   //√t̕ep-l-iš//   /plstand-dk-dev]   (fi2.17)

t'i'   already   [t̕iʔ   //√t̕iʔ//   /perfect]   (ar1.11, ar2.1, at3.2, at3.14, at4.2, at4.4, at4.12, at5.12, at6.1, at6.8, bl3.2, Dw1.12, Dw1.14, fi2.5, fi2.6, hi5.9, hi5.15, jo1.5, ku1.12, ku2.2, mu1.1, mu1.5, st2.5, tu2.9, tu2.17, tu4.17, tu5.3, tu7.10)

t'i'   really   [t̕iʔ   //√t̕iʔ//   /perfect]   (ch12.1, hi2.17, hi5.9)

t'i'   surely   [t̕iʔ   //√t̕iʔ//   /perfect]   (ku1.7, ku1.10, mu1.6)

t'i̲chtlsh   they paddled   [t̕íčtlš   //√t̕ič-t-lš//   /protrude-3pl]   (at7.1)

t'i̲k'ut'k'wmp   your parents   [t̕ík̕ʷt̕ək̕ʷmp   //√t̕ik̕ʷ+CVC-mp//   /old+aug-2pg]   (hi7.5)

t'i̲k'ut'k'wt   elder   [t̕ík̕ʷt̕k̕ʷt   //√t̕ik̕ʷ+CVC-t//   /old+aug-stat]   (st1.1)

t'i̲k'wt'k'ut   elder   [t̕ík̕ʷt̕ək̕ʷt   //√t̕ik̕ʷ+CVC-t//   /old+aug-stat]   (hi4.14, hi5.1, hi5.2, mu1.1, tu6.13, tu7.4)

t'i̲khwlm   it's different   [t̕íxʷlm   //√t̕ixʷl-m//   /differ-mdl]   (ci2.10)

t'i̲nt'ine'   ears   [t̕ínt̕ineʔ   //√t̕ineʔ+CVC//   /ear+aug]   (fi2.12)

t't'k'uk'wi̲'lup   made a little camp   [t̕t̕ək̕ʷk̕ʷíl̕up   //C1√t̕uk̕ʷ+C2=ilup//   dim/begin+nctl=foundation<dim>]   (bl1.1, mu1.2)

t'u'   well   [t̕uʔ   //t̕uʔ//   intj]   (Dw2.2, fi1.15, hi3.6)

t'u̲khwlsh   they jumped   [t̕úxʷlš   //√t̕uxʷ-lš//   /jump-3pl]   (at2.5)

t'u'lu'lschi̲ntm   become a person   [t̕ul̕ul̕sčíntm   //√t̕ul̕+C2-s√čint-m//   /decent+nctl-nz/person-mdl]   (ch3.7)

tsanch'amch'ama̲qhis   came up to his arms   [canč̕amč̕amáx̣is   //cen√č̕em+CVC=ax̣n-s//   under/surface+aug=arm-3g]   (bl2.8)

tsando̲ldolq'wech   seem strong   [candóldolq̕ʷeč   //cen√dolq̕ʷ+CVC-ič//   under/strong+aug-seem]   (Sn1.6)

tsanqhi̲łłs   h/h forgiveness   [canx̣íɬəɬs   //cen√x̣iɬ+C2-s//   under/destroy+nctl-3g]   (ch4.4)

tsanq'e̲młtkhw   you desire h/hs   [canq̕émɬtxʷ   //cen√q̕em-ɬ-t-xʷ//   under/desire-pra-t-2erg]   (ch8.3, ch8.5)

tsants''lqhumi̲nn   joists   [canc̕əl̕x̣ʷmínn   //cen√c̕el̕x̣ʷ-min-n//   under/joist-instr-loc]   (ar1.12)

tsa'n'kuku̲'ne'm'n   temptation   [can̕əʔkʷəkʷún̕em̕ən̕   //cen√neʔkʷun+C2-min<ʔ>//   under/think+nctl-instr<emph>]   (ch2.5)

tsaqi̲pntm   it was followed   [caqípntm   //√caqip-n-t-m//   /follow-d-t-nte]   (at10.13)

tsaqtsaqene'u̲l   they are obedient   [caqcaqeneʔúl   //√caq+CVC=ineʔ-ul//   /hear+aug=ear-hab]   (at1.2)

tse'   that   [ceʔ   //ceʔ//   /prox2]   (ku1.15)

tse'   there it is   [ceʔ   //ceʔ//   /prox2]   (hi2.15)

tsee'ni̲metsntsit   we wait for you   [ceen̕ímetsncit   //cen√ʔimet-s-n-t-si-t//   loc/wait-dk-d-t-2acc-1perg]   (ar2.10)

tsee'nu̲łkhw   go in under (st)   [ceen̕úɬxʷ   //cen√n̕uɬxʷ//   under/enter]   (ci4.8)

tse̲gwet   character   [cégʷet   //√cegʷt//   /character]   (at1.6)

tsenchi̲ts   arrive   [cenčíc   //cen√čic//   under/arrive]   (fi2.1)

tsenchí̢tsntm      [   ////   ]   (Sn1.10)

tsenchi̲tsntm   they reached it from below   [cenčícntm   //cen√čic-n-t-m//   under/arrive-d-t-nte]   (Sn1.10)

tsenchi̲tst   arrive   [cenčíct   //cen√čic-t//   under/arrive-stat]   (ch9.6)

tsenqhi̲łtmet   we destroy them   [cenx̣íɬtmet   //cen√x̣iɬ-t-met//   under/abandon-t-1perg]   (ch2.4)

tsenshe̲t'ntslsh   they surrounded it   [cenšét̕nclš   //cen√šet̕-n-t-s-lš//   under/surround-d-t-3erg-3pl]   (at5.8)

tsenshlchełni̲'w   circle alongside   [cenšəlčeɬníw̕   //cen√šelč=eɬníw̕//   under/circle=alongside]   (fi2.10)

tsensht'nti̲lit   we are surrounded   [cenšət̕ntílit   //cen√šet̕-n-t-il-it//   under/surround-d-t-1pabs-nte]   (at5.12)

tse̲tkhw   house   [cétxʷ   //√cetxʷ//   /house]   (ci2.9, fi1.9)

tse̲tkhws   h/h house   [cétxʷs   //√cetxʷ-s//   /house-3g]   (at3.7, ci3.6, Dw1.18, fi3.3, Sn1.11, tu3.6)

tse̲tkhwslsh   their house   [cétxʷslš   //√cetxʷ-s-lš//   /house-3g-pl]   (at7.4, ci1.8, jo1.6)

tse̲tstkhw   houses   [cécətxʷ   //√cetxʷ+CV(C)//   /house+aug]   (tu3.4)

tsgwschi̲nt   guardian spirit   [cəgʷəsčínt   //√cegʷet-s√čint//   /character-nz/person]   (at1.7)

tsi'   all right   [ciʔ   //√ciʔ//   /okay]   (hi4.3, ku1.7, ku1.10, st2.2)

tsi'   that   [ciʔ   //√ciʔ//   /prox2]   (at3.4, ci1.2, ci1.6, fi3.4, hi3.7, hi7.5)

tsi'   there   [ciʔ   //√ciʔ//   /prox2]   (at1.2, at1.3, at2.4, at4.8, at6.4, bl2.12, ch3.2, ci1.7, ci2.4, fi1.4, fi1.4, hi7.8, tu6.9)

tsi'ł   then   [ciʔɬ   //√ciʔ-ɬ//   /prox2-conn]   (at11.3, bl3.7, bl3.9, ci1.7, Dw2.3, ku2.4, st3.1, st3.2)

tsi'ł   there   [ciʔɬ   //√ciʔ-ɬ//   /prox2-conn]   (at1.1, at1.1, at1.8, at2.9, at3.11, at5.1, at5.5, at5.6, at5.6, at6.4, at6.8, at7.2, at7.3, at7.8, at8.6, at9.11, at10.5, at10.14, at11.8, bl1.1, bl1.2, bl2.8, bl2.9, bl2.11, bl3.8, ch5.9, ci1.8, ci3.1, ci3.6, ci4.3, ci4.4, ci4.7, ci4.10, Dw1.5, Dw1.8, Dw1.9, Dw1.13, fi1.8, fi2.11, fi3.3, hi1.6, hi1.7, hi2.13, hi3.14, hi5.3, hi5.6, hi7.9, jo2.14, jo2.15, mu1.2, mu1.11, Sn1.1, Sn1.12, Sn1.13, Sn1.17, st2.3, tu1.12, tu2.5, tu7.5, tu7.15, tu8.18)

tsiikhu̲ystuslsh   they took h/h back   [ciixʷúystuslš   //cii√xʷuy-stu-s-lš//   dir/go-ct-3erg-3pl]   (ci3.12)

tsi̲kwemn   sense   [cíkʷemən   //√cikʷ-min//   /cranium-instr]   (ar1.8)

tsi̲'lust   go along there   [cíʔlust   //√ciʔ-l=ust//   /prox2-conn=along]   (hi4.12)

tsi̲'mn   other side   [cíʔmən   //√ciʔ-min//   /prox2-instr]   (ci2.4)

tsi̲shalqw   tall   [cíšalqʷ   //√ciš=alqʷ//   /long=tree]   (at1.10)

tsituu'ya̲ts'qhmet   let's go look at   [cituuy̕ác̕x̣met   //ci-tuʔ-s√ʔac̕x̣-m-et//   dir-goto-nz/lookat-mdl-1pg]   (at11.6)

tsitskhu̲y   s/he came   [cicxʷúy   //čic√xʷuy//   cisl/come]   (ar3.4)

tsi'ye   that   [ciy̕e   ///ciy̕e//   /prox2]   (ar3.3)

tskhu̲ysh   come here   [cxʷúyš   //c√xʷuy-š//   cisl/go-imp]   (hi3.3, hi3.3)

tskhwe̲lkhwlt   living   [cxʷélxʷəlt   //ʔec√xʷel+CVC-t//   cust/alive+aug-stat]   (ch3.11)

tsmi'   used to be   [cmiʔ   //cmiʔ//   nolonger]   (fi2.2)

tso'oota̲lmkhw   dwarf   [coʔootáləmxʷ   //√coʔot=ilmxʷ//   /dwarf=person]   (Dw1.9, Dw2.2)

tspu̲'s   heart   [cpúʔs   //y̕c√puʔs//   cont/heart]   (ch12.3)

tstuu'ya̲ts'qhnts   s/he went to look for them   [ctuuy̕ác̕x̣ənc   //čic-tuʔ-s√ʔac̕x̣-n-t-s//   cisl-goto-nz/lookat-d-t-3erg]   (at9.6)

tstse̲'me'   they are small   [ccém̕eʔ   //C1√cem-eʔ<ʔ>//   dim/small-thing<dim>]   (Sn1.16)

tstse̲tstkhwlsh   their little houses   [ccécətxʷlš   //C1+CV√cetxʷ-lš//   ̕dim+dur/house-3pl]   (ar2.5)

tsu̲nchtusnts   s/he pointed it out   [cúnčtusnc   //√cun=ičt=us-n-t-s//   /point=hand=eye-d-t-3erg]   (ci2.10)

ts(i̲plsh   hid   [cʕíplš   //c√ʕip-lš//   cisl/hide-auton]   (ci1.4)

ts'a̲ts'qhms   s/he looked at h/h   [cʔác̕x̣ms   //c√ʔac̕x̣-m-s//   dir/lookat-mdl-3g]   (ku2.2)

ts'chi̲nm   s/he does   [cʔəčínm   //ʔec√ʔečin-m//   cust/dowith-mdl]   (tu8.3)

ts'chi̲nmsh   be the matter   [cʔəčínmš   //y̕c√ʔečin-mš//   cont/dowith-cont]   (hi2.10, tu4.16, tu7.4)

ts'e̲lish   s/he stood up   [c̕éliš   //√c̕el-iš//   /upright-dev]   (ar3.1, ci2.4)

ts'elli̲shish   s/he stood up   [c̕eləlíšiš   //√c̕el+C2-iš-iš//   /upright-nctl-dev-dev]   (ku2.1)

ts'elli̲shsh   s/he stood up   [c̕eləlíšəš   //√c̕el+C2-iš-iš//   /upright-nctl-dev-dev]   (at6.7)

ts'e̲'l'l   arrive   [c̕él̕əl̕   //√c̕el̕+C2//   /arrive+nctl]   (at1.7, ci4.18, ci5.4, hi5.14, jo1.6, tu8.2)

ts'qhi̲ł   suddenly   [c̕x̣íɬ   //c√ʔax̣iɬ//   dir/dothus]   (ci2.6, hi1.13, mu1.5)

ts'qhi̲ł   suddenly   [c̕əx̣íɬ   //c√ʔax̣iɬ//   dir/dothus]   (Sn1.2)

ts'spnu̲ntm   it was all gone   [c̕əspnúntm   //√c̕es-p-nun-t-m//   /gone-nvol-succ-t-nte]   (hi6.1)

ts'ukwi̲nm   s/he ran   [c̕ukʷínm   //√c̕ukʷin-m//   /run-mdl]   (ci4.3)

ts'u̲'m   s/he wept   [c̕úʔm   //√c̕uʔm//   /cry]   (bl3.7, tu6.7, tu6.8)

ts'u̲ts'u'm   they cried   [c̕úc̕uʔm   //√c̕uʔ+CVC-m//   /weep+aug-mdl]   (fi2.9)

'u   --   [ʔu   //ʔu//   just]   (at2.7)

'u   --   [ʔu   //ʔu//   stat]   (ar2.2, ar2.2, ar3.4, at2.2, at4.10, at6.4, bl1.2, bl2.6, ch1.5, ch3.7, ci2.6, ci4.10, Dw1.20, jo2.4, jo2.9, jo2.9, jo2.10, ku2.2, tu4.17)

'u   --   [ʔuu   //ʔu//   stat]   (at3.8)

'u   again   [ʔu   //ʔuɬ_//   again_]   (at2.8, ch12.1, jo2.7)

'u   just   [ʔu   //ʔu//   just]   (ch1.3, ch1.5, ch3.3, ci1.4, ci4.18, Sn1.3, st1.10, tu6.7, tu7.2)

'u'ɬe̲p'ɬp'   be striped   [ʔuʔɬép̕ɬəp̕   //ʔu-ʔec√ɬep̕+CVC//   stat-cust/makewelt+aug]   (tu8.11)

'u'te̲'nm   in a line   [ʔuʔtén̕m   //ʔu-ʔec√ten̕-m//   stat-cust/inline-mdl]   (ar2.6)

'u'tsme̲lk'w   completely   [ʔuʔcmélk̕ʷ   //ʔu-ʔec√melk̕ʷ//   stat-cust/whole]   (ci1.2)

'uchichinuk'unuk'u'i̲   I am alone   [ʔučičɪnuk̕ʷnuk̕ʷuʔí   //na//   na]   (at8.5)

'uchilu̲uuu   sound of hooves   [ʔučɩlúˑˑˑ   //ua//   ua]   (at10.6)

'uchnuk'unuk'u'i̲   he is alone   [ʔučnuk̕ʷnuk̕ʷuʔí   //na//   na]   (at8.4)

'uch'e̲'m   dark   [ʔuuč̕ém̕   //ʔu√č̕em̕//   stat/darkasnight]   (fi2.6)

'u̲kwt   crawl   [ʔúkʷt   //√ʔukʷ-t//   /crawl-stat]   (ci2.7)

'uk'ut'u̲ut   he is well-known   [ʔuk̕ʷut̕úˑt   //√ʔuk̕ʷt̕-ut//   /evident-stat]   (hi1.4)

'ukhule   be like   [ʔuxʷəle   //ʔu√x̣ʷel̕eʔ//   stat/resemble]   (hi2.15)

'ul   belonging to   [ʔul   //ʔul_//   poss]   (ar2.3, at5.3, ch1.3)

'u'lchskhwi̲stus   again s/he went for a purpose to meet h/h   [ʔul̕čsxʷístus   //ʔuɬ ʔec-čs√xʷis-stu-s//   again cust-purp/walk-ct-3erg]   (tu7.16)

'u'letsgwi̲chtslsh   they used to see them   [ʔul̕ecgʷíčclš   //ʔuɬ ʔec√gʷič-t-s-lš//   again cust/see-t-3erg-3pl]   (at5.6)

'u'lne'ku̲nn   intend again   [ʔul̕neʔkʷúnən   //ʔuɬ ʔec√neʔkʷun-n//   again cust/think-intr]   (ch12.1)

'uł   again   [ʔuɬ   //ʔuɬ_//   again_]   (ar2.3, at1.7, at3.3, at3.5, at3.6, at3.6, at3.7, at3.7, at4.6, at4.8, at6.4, at6.4, at6.4, at6.6, at6.6, at6.6, at6.7, at6.7, at6.7, at7.2, at7.4, at7.5, at8.1, at8.7, at8.7, at8.11, at9.4, at9.8, at10.13, at10.13, at10.13, at10.14, at11.1, at11.3, at11.4, at11.10, at11.11, at11.12, bl1.10, bl2.6, ch3.7, ch3.11, ch4.6, ch7.4, ch9.6, ci2.1, ci2.2, ci3.11, ci3.11, ci3.12, ci4.8, ci4.8, ci4.12, ci4.12, ci4.13, ci4.14, ci4.17, ci4.18, ci5.2, ci5.3, ci5.4, Dw1.4, Dw1.10, Dw1.17, Dw1.18, fi1.8, fi1.9, fi1.14, fi1.15, fi2.12, fi2.17, fi2.18, fi3.3, hi2.7, hi2.8, hi2.9, hi2.10, hi4.2, hi5.13, hi5.14, hi6.2, hi6.8, hi6.9, hi6.11, hi6.11, jo1.2, jo1.4, mu1.12, tu2.1, tu2.2, tu2.4, tu2.6, tu2.8, tu2.11, tu2.14, tu3.8, tu4.14, tu4.17, tu6.12, tu7.4, tu7.6, tu7.12, tu7.13, tu7.14, tu7.14, tu7.16, tu8.1, tu8.2, tu8.4, tu8.8, tu8.12)

'ume̲y   it is plain   [ʔuuméy   //ʔu√mey//   stat/know]   (fi1.13)

'ume̲y   it is plain   [ʔuuméy   //ʔu√mey//   stat/know]   (fi1.10)

'ungwa̲qłts'e'   it is roomy   [ʔungʷáqɬc̕eʔ   //ʔu-hn√gʷaq=iɬc̕eʔ//   stat-loc/roomy=thing]   (ar2.3)

'ungwi̲gwepmsh   he stepped back   [ʔungʷígʷepmš   //ʔu-hn-√gʷigʷep-mš//   stat-loc/stepback-intr]   (jo2.7)

'unshe̲nelgwes   make up one's mind   [ʔunšénelgʷes   //ʔu-hn√šen=ilgʷes//   stat-loc/work=heart]   (ar1.2)

'uqe̲m   pay no attention   [ʔuuqém   //w√qem//   stat/still]   (at4.6, at4.7)

'uqe̲m   s/he is still   [ʔuuqém   //w̕√qem//   stat/still]   (at9.3, at9.5)

'uqhala'   resemble   [ʔux̣alaʔ   //ʔu√x̣ʷel̕eʔ//   stat/resemble]   (ci3.10)

'use̲qhw   it went crack   [ʔuuséx̣ʷ   //ʔu√sex̣ʷ//   stat√split]   (ar3.3)

'usgwi̲cht   he found it   [ʔusgʷíčt   //ʔu-s√gʷič-t//   stat-nz/see-stat]   (Dw1.7)

'usi̲gwntm   s/he was asked   [ʔuusígʷntm   //ʔu√sigʷ-n-t-m//   stat/ask-d-t-nte]   (ar1.3)

'usttsaqi̲ne'es   when s/he heard it   [ʔustcaqíneʔes   //ʔu-s-t√caq=ineʔ-es//   stat-nz-loc/hear=ear-cond]   (tu7.2)

'ushił   just when   [ʔuušiɬ   //ʔu√šiɬ//   stat/exact]   (ar2.7, at2.7, at5.8, at8.6, at10.10, at11.1, at11.2, bl2.8, ci1.7, ci2.6, fi1.3, mu1.4, st2.6)

'ushił   just   [ʔušiɬ   //ʔu√šiɬ//   stat/exact]   (at2.7, at6.4, st2.6)

'uta̲qhw   s/he remained still   [ʔuutáx̣ʷ   //ʔu√tax̣ʷ//   stat/still]   (bl2.7)

'utmish   only   [ʔutmiš   //ʔu_√tmiš//   stat/just]   (ci2.8, hi6.3, tu8.17)

'ut'e̲qw   gun went off   [ʔuut̕éqʷ   //√t̕eqʷ//   /explode]   (at10.11)

'utsche̲łm   they were separated   [ʔuucčéɬm   //ʔu-c√čeɬ-m//   stat-dir/separate-mdl]   (hi2.16)

'utskhtskh   sound of teeth grinding   [ʔuˑcəxcəx   //na//   na]   (Sn1.2, Sn1.2, Sn1.2)

'utsqhatsqha̲tsuts   h/h companions   [ʔucx̣acx̣ácuts   //ʔuc√x̣ecut+CVC-s//   remain/accompany+aug-3g]   (hi5.14)

'uts'aqhi̲ł   suddenly   [ʔuc̕ax̣íɬ   //ʔucʔax̣iɬ//   suddenly]   (ar1.12, Dw1.3)

'uts'qhi̲ł   suddenly   [ʔuc̕x̣íɬ   //ʔucʔax̣iɬ//   suddenly]   (ci3.13, Dw1.15)

uw   dk   [uw   //uw//   ua]   (ch2.4, ch2.5)

'u'wantsi̲'   then and there   [ʔuw̕ancíʔ   //ʔuw̕e-hn√ciʔ//   just-loc/prox2]   (ar2.10)

'u'we   still   [ʔuw̕e   ///ʔuw̕e//   /just]   (ar3.4)

'u'we'm'nu̲s   good for nothing   [ʔuw̕em̕n̕ús   //C1√w̕emnus<ʔ>//   dim/useless<dim>]   (ch7.6)

'u'wentkhwi'   right there   [ʔuw̕entxʷiʔ   //ʔu-ʔen-t√xʷiʔ//   just-loc-loc/here]   (at3.12)

'u'wentsi̲'   then and there   [ʔuw̕encíʔ   //ʔuw̕e-hn√ciʔ//   just-loc/prox2]   (at6.2)

'u'wentsi̲'ł   right there   [ʔuw̕encíʔɬ   //ʔuw̕e-hn√ciʔ-ɬ//   just-loc/prox2-conn]   (ci3.5)

'u'wi̲hu'   at a short distance   [ʔuw̕íhuʔ   //ua//   ua]   (mu1.12)

'u'wi̲'m   in vain   [ʔuw̕ím̕   //ʔu√w̕im//   stat/almost]   (bl2.6)

'uya̲r   circle   [ʔuuyár   //ʔu√yar//   stat/round]   (fi1.1)

'uyarrr   noise of rolling over repeatedly   [ʔuuyarərərə   //ʔu√yar+ərərə//   stat/round+ərərə]   (tu7.10)

'u'ya̲ts'qhms   his looking back at it   [ʔuuy̕ác̕x̣ms   //ʔu-s√ʔac̕x̣-m-s//   stat-int/lookat-mdl-3g]   (Dw1.3)

wahi̲me'   Nez Perce   [wahímeʔ   //wahimeʔ//   Nez Perce]   (hi1.7, mu1.2)

wa̲qh'm   I told you so   [wáx̣m̕   //√wax̣m̕//   /obviously]   (at4.7)

wa̲rch   frog   [wárč   //√warč//   /frog]   (tu8.10)

wehi̲me'   Nez Perce   [wehímeʔ   //√wehimeʔ//   /NezPerce]   (tu1.14)

wi'   s/he cried out   [wiʔ   //√wiʔ//   /cry_out]   (bl1.5, bl1.10)

wi̲hu'   short distance   [wíhuʔ   //√wihuʔ//   /shortdistance]   (at6.4)

wi̲'ntm   they shouted at h/h   [wíʔntm   //√wiʔ-n-t-m//   /shout-d-t-nte]   (at4.1)

wlwli̲m   valuable   [wlwlím   //√wlim+CVC//   /metal+aug]   (st2.3)

'wi'm   almost   [w̕im̕   //√w̕im̕//   /almost]   (jo2.9, jo2.10)

'w'l'w'li̲'m   knife   [w̕l̕w̕l̕ím̕   //√wlim+CVC<ʔ>//   /metal+aug<emph>]   (tu3.15)

'w'l'w'li̲'ms   h/h knife   [w̕l̕w̕l̕ím̕s   //√wlim+CVC<ʔ>-s//   /metal+aug<emph>-3g]   (ku1.12)

'w'l'w'li̲'mslsh   their arrows   [w̕l̕w̕l̕ím̕slš   //√wlim+CVC<ʔ>-s-lš//   /metal+aug<emph>-3g-3pl]   (bl3.5)

'w'l'w'l'mi̲'ntch   gun   [w̕l̕w̕l̕əm̕ín̕č   //√wlim+CVC=inč<ʔ>//   /metal+aug=hollow<emph>]   (at10.10)

xuk'u'su̲   Clean-Face   [xʷək̕ʷuʔsú   //√xʷek̕ʷ-uʔs=us//   /clean-spang=face]   (at7.2, at7.8, at8.3, at8.5, at8.6)

ya(   all   [yaʕ   //√yaʕ//   /gather]   (at11.6)

ya̲(a(   assemble   [yáʕaʕ   //√yaʕ+C2//   /gather+nctl]   (fi2.8)

ye̲tkw   wood is rotten   [yétkʷ   //√yetkʷ//   /rot]   (ar1.11)

ylmi̲khumet   our chief   [ylmíxʷmet   //√ylmixʷ-m-et//   /chief-mdl-1pg]   (ch2.1, ch10.6)

ylmi̲khwm   chief   [ylmíxʷm   //√ylmixʷ-m//   /chief-mdl]   (bl1.5, ch3.5, ch10.1, hi1.1, hi1.5, hi4.13, hi6.3, hi6.12, hi7.2, hi7.4, tu2.7, tu3.6, tu3.7, tu3.9, tu3.16, tu4.4, tu4.14)

yo   oh   [yo   //√yo//   excl]   (ar3.2, Dw1.16, fi2.11, st2.7)

ytspu̲'s   heart   [ycpúʔs   //yc√puʔs//   dk/heart]   (ch2.3)

yukhumu̲s   cold   [yuxʷmús   //√yuxʷmus//   /cold]   (hi5.3)

yu̲qwe'es   s/he pretended   [yúqʷeʔes   //√yuqʷeʔ-es//   /pretend-ua]   (at6.7)

yu̲ts'emn   red paint   [yúc̕emən   //√yuc̕=min//   /redpaint=instr]   (tu8.8)

yu̲ts'nts   s/he painted it red   [yúc̕nc   //√yuc̕-n-t-s//   /redpaint-d-t-3erg]   (tu8.9)

yu̲ts'us   red paint face   [yúc̕us   //√yuc̕=us//   /redpaint=face]   (ci4.19)

'y   --   [y̕   //y̕c_//   cont]   (ch8.1, ch8.3, ch8.5)

'y   -   [y̕   //y̕//   ua]   (hi5.1, hi5.1)

'ya̲tqwełp   pine tree   [y̕átqʷeɬp   //s√ʔatqʷ=eɬp//   nz/pine=plant]   (ar1.11)

'yats'qh   s/he looked at   [y̕ac̕x̣   //s√ʔac̕x̣//   nz/lookat]   (mu1.5)

'ya̲ts'qhm   go to look at   [y̕ác̕x̣m   //s√ʔac̕x̣-m//   int/lookat-mdl]   (tu5.1)

'ya̲ts'qhntkhw   you lookat it   [y̕ác̕x̣ntxʷ   //s√ʔac̕x̣-n-t-xʷ//   nz/lookat-d-t-2erg]   (mu1.6)

'yechi̲nmsh   harm   [y̕ečínmš   //s√ʔečin-mš//   nz/dowith-intr]   (at8.10)

'ye̲kwn   say   [y̕ékʷn   //s√ʔekʷn//   nz/say]   (at7.6)

'ye̲lmntsuts   s/he moved   [y̕élməncuts   //s√ʔel-min-t-sut-s//   nz/movebody-rel-t-rflx-3g]   (tu4.1)

'ye̲sels   second (time)   [y̕ésels   //s√ʔesil-s//   nz/two-3g]   (at4.6)

'yi̲łn   food   [y̕íɬn   //s√ʔiɬn//   nz/eat]   (st2.2)

'yi̲łn   to eat   [y̕íɬn   //s√ʔiɬn//   nz/eat]   (ch9.8, hi5.5)

'yinma̲'lp   boiling stuff   [y̕inmál̕p   //s-y̕c-hn√mal̕-p//   nz-cont-loc/hot-nvol]   (mu1.11)

'yi̲tsh   sleep   [y̕ítš   //s√ʔitš//   nz/sleep]   (hi5.9)

'yku̲n   saying   [y̕əkʷún   //s√ʔekʷun//   nz/say]   (ar2.1)

'yku̲nlsh   they saying   [y̕əkʷúnlš   //s√ʔekʷun-lš//   nz/say-3p]   (ar2.3)

'yku̲nm   telling   [y̕əkʷúnm   //s√ʔekʷun-m//   nz/say-mdl]   (ar1.6)

'yku̲stm   thing said   [y̕əkʷústm   //s√ʔekʷun-stu-m//   nz/say-ct-nte]   (tu6.7)

'yni̲ch'e'wes   board   [y̕əníč̕ew̕es   //s-ʔen√nič̕=iw̕es//   nz-loc/cut=between]   (ar3.6)

'yni'ye̲mep   be with for a while   [y̕niʔyémep   //y̕c-niʔ√yemep//   cont-amid/ua]   (hi1.3)

'ynqhi̲łslsh   from their fear   [y̕ənx̣íɬslš   //s-ʔen√x̣iɬ-s-lš//   nz-loc/fear-3g-3pl]   (ar1.13)

'ypsho̲yoys   have an end   [y̕pshóyoys   //s√ʔepɬ s√hoy+C2-s//   nz/have nz/stop+nctl-3g]   (ch1.3, ch4.7, ch11.1)

'yta̲qhoqhwet   our dying   [y̕táx̣ʷəx̣ʷet   //y̕c√tax̣ʷ+C2-et//   cont/stop+nctl-1pg]   (ch1.8)

'yta̲qhump   your staying   [y̕táx̣ʷəmp   //y̕c√tax̣ʷ-mp//   cont/stop-2pg]   (at8.3)

'ytschi̲'m   reject it   [y̕cčím̕   //y̕c√čim̕//   cont/reject]   (ch12.1)

'ytsgwi̲'ysmsh   they finished   [y̕cgʷíy̕smš   //y̕c√gʷiy̕=us-mš//   cont/finish=face-cont]   (tu4.13)

'ytskhu̲y   go   [y̕cxʷúy   //y̕c√xʷuy//   cont/go]   (hi1.6)

'ytskhwe̲lkhwlt   be living   [y̕cxʷélxʷəlt   //y̕c√xʷel+CVC-t//   cont/live+aug-stat]   (bl3.8)

'ytsme̲ysn   I know it   [y̕cméysn   //y̕c√mey-stu-n//   cont/know-ct-1erg]   (ar1.3, ar3.2)

'ytsme̲'ystm   it was known by so   [y̕cméy̕stm   //y̕c√mey̕-stu-m//   cont/know-ct-nte]   (hi1.6)

'ytspa̲sps   h/h being surprised   [y̕cpásps   //y̕c√pas+CVC-3g//   cont/surprise+aug-3g]   (jo2.6)

'ytspa̲spslsh   their being surprised   [y̕cpáspslš   //y̕c√pas+CVC-3p//   cont/surprise+aug-3pl]   (ar1.13)

'ytsqhemi̲nchm   loving so   [y̕cx̣emínčəm   //y̕c√x̣eminč-m//   cont/love-m]   (ch12.3)

'yts(wi̲mish   those hurrying   [y̕cʕʷímiš   //y̕c√ʕʷim-iš//   cont/hurry-dev]   (ar3.1)

'yts'chi̲nmsh   what is the matter   [y̕cʔəčínmš   //y̕c√ʔečin-mš//   cont/dowith-intrcont]   (Dw2.1)

'yts'e̲kus   h/h saying   [y̕cʔékʷəs   //y̕c√ʔekʷun-s//   cont/say-3g]   (ar1.4, ar1.4)

'yts'i̲łnet   we eat   [y̕c̕íɬnet   //y̕c√ʔiɬn-et//   cont/eat-1pg]   (ch10.1)

'yts'q'u̲łtkhw   you pronounce for him   [y̕c̕əq̕ʷúɬtxʷ   //y̕c√c̕q̕ʷun-ɬ-t-xʷ//   cont/pronounce-pra-t-2erg]   (ch7.6)

'yya(tmi̲nmet   what we need   [y̕yaʕtmínmet   //y̕√yaʕ-t-min-m-et//   ua/need-stat-instr-mdl-2pg]   (ch2.4)

'y'y'l'mi̲khu'm   little chief   [y̕y̕l̕m̕íxʷm̕   //C1√ylmixʷ-m<ʔ>//   dim/chief-mdl<dim>]   (ar2.1)

(etsi̲chis   h/h bow   [ʕecíčis   //√ʕec=ičn̕-s//   /tie=back-3g]   (st1.11)

(etsi̲ch'n   bow   [ʕecíčn̕   //√ʕec=ičn̕//   /tie=back]   (st1.10)

(eyi̲lgwes   angry   [ʕeyílgʷes   //√ʕey=ilgʷes//   /angry=heart]   (st1.13)

(i̲plsh   to hide   [ʕíplš   //√ʕip-lš//   /hide=auton]   (at7.3, ci4.7)