1)
ʔekʷústmes … xʷe hi sqʷásqʷəseʔ "ni k̕ʷneʔ kʷu xʷúy xʷe teč Wellpinit?"
'eku̱stmes khwe 'e hi sqwa̱sqwse' "ni k'wne' ku khu̱y khwe tech Wellpinit?"
√ʔekʷun–stu–mel–s
xʷe
hn
s–√qʷeseʔ+CVC
ni
√k̕ʷneʔ
kʷu
√xʷuy
xʷe
√teč
Wellpinit
/say–ct1acc3erg
det1
1g
nz–/male.child+aug
q
/soon
2nom
/go
det1
/to
Wellpinit
‘My son asked me, “Are you going to Wellpinit?” ’
2)
ʔékʷusn "t̕uʔ héˑˑ čn xʷuynúmt."
'e̱kusn, "t'u' he chn khuynu̱mt."
√ʔekʷun–stu–n
t̕uʔ
he
čn
√xʷuy–numt
/say–ct1erg
intj
/yes
1nom
/go–desid
‘I told him, “Well, yes, I want to go.” ’
3)
ʔeyníɬ xʷe tgʷel̕ [see, I forget words].
'eyni̱ł khwe … tgwe'l [see, I forget words].
√ʔeyniɬ
xʷe
t√gʷel̕
/because
det1
loc/with
‘because ... see, I forget words.’
4)
gʷníxʷ čn xʷuynúmt.
gwni̱khw chn khuynu̱mt.
√gʷnixʷ
čn
√xʷuy–numt
/true
1nom
/go–desid
‘I really wanted to go.’
5)
ʔekʷn xʷe hi sqʷásqʷəseʔ, "t̕uʔ lut e i sx̣ést, kʷu y̕c̕áʔr."
'ekwn khwe hi sqwa̱sqwse', "t'u' lut e i sqhe̱st, ku 'yts'a̱'r."
√ʔekʷun
xʷe
hn
s–√qʷeseʔ+CVC
t̕uʔ
√lut
he
in
s–√x̣es–t
kʷu
y̕c–√c̕aʔr
/say
det1
1g
nz–/male.child+aug
intj
/no
spec
2g
nz–/good–stat
2nom
cont–/sick
‘My son said, “But you aren't well, you've been sick.” ’
6)
ʔékʷusn, "ʔu čn x̣ést."
'e̱kusn, "'u chn qhe̱st."
√ʔekʷun–stu–n
ʔu
čn
√x̣es–t
/say–ct1erg
stat
1nom
/good–stat
‘I told him, “I'm well.” ’
7)
ʔékʷn, "ʔá, t k̕ʷneʔ čicxʷúyncn."
'e̱kwn, "a t k'wne̱' chitskhu̱yntsn."
√ʔekʷun
√ʔa
t
√k̕ʷneʔ
čic–√xʷuy–n–t–si–n
/say
/yes
loc
/soon
cisl–/go–dt2acc1erg
‘He said, “Okay, soon I'll take you there.” ’
8)
oh, čicxʷúy xʷe ʔəcʔsélsq̕ət.
oh chitskhu̱y khwe 'ets'se̱lsq't.
oh
čic–√xʷuy
xʷe
ʔec–√ʔesil=asq̕t
oh
cisl–/go
det1
cust–/two=day
‘Oh, two days went by.’
9)
čicxʷúy xʷe hi sqʷásqʷəseʔ; Ernie xʷe skʷísts.
chitskhu̱y khwe hi sqwa̱sqwse'; Ernie khwe skwi̱sts.
čic–√xʷuy
xʷe
hn
s–√qʷeseʔ+CVC
Ernie
xʷe
s–√kʷis–t–s
cisl–/go
det1
1g
nz–/male.child+aug
Ernie
det1
nz–/name–stat3g
‘He went, my son; Ernie is his name.’
10)
ʔekʷústmes, "hi nú, t̕iʔ čəsčxʷúy."
'eku̱stmes, "hi nu̱, t'i' chschkhu̱y."
√ʔekʷun–stu–mel–s
hn
√nuneʔ
√t̕iʔ
čs–č–√xʷuy
/say–ct1acc3erg
1g
/mother
/already
purpdir–/go
‘He said to me, “Mom, it's time to go.” ’
11)
ʔékʷəsn, "ʔa." oh, … hn cəcíʔciʔcn̕s ʔečístus hiɬ hn x̣əcnúm̕n šiɬ ʔečístus xʷe ʔe tp̕uyp̕úyšn.
'e̱kwsn, "'a." oh, … hn tstsi̱'tsi'ts'ns 'echi̱stus hił hn qhetsnu̱'mn shił 'echi̱stus khwe 'e tp'uyp'uyshn.
√ʔekʷun–stu–n
√ʔa
oh
hn
cəcíʔciʔcn̕s
√ʔečin–st(u)–s
hiɬ
hn
√x̣ec=num̕–n
šiɬ
√ʔečin–st(u)–s
xʷe
ʔe
t–√p̕uy+CVC=šin
/tell–ct1erg
/yes
oh
1g
[unanalyzed]
/do.thus–ct3erg
conn
1g
/clothe=body–instr
exact
/do.thus–ct3erg
det1
obl
loc–/wrinkle+aug=foot
‘I told him, “Okay”. Oh, ... he took my ?? and my clothes he put them in the car.’
12)
kʷum̕ ciʔ ɬ č ʔenís.
ku'm tsi' ł ch 'eni̱s.
√kʷum̕
√ciʔ
ɬ
č
√ʔenis
/and
/there.2
conn
1pl.nom
/leave
‘That's when we left.’
13)
oh, lut; čn y̕óqʷncut.
oh lut; chn 'yo̱qwntsut.
oh
√lut
čn
√y̕oqʷ–n–t–sut
intj
/no
1nom
/tell.lie–dtrflx
‘Oh, no; I lied.’
14)
xʷe… ʔekʷústmes k̕ʷneʔ ʔe Alberta neʔ čicxʷúyncis neʔ kʷu xʷúy.
khwe 'eku̱stmes k'wne̱' 'e Alberta ne' chitskhu̱yntsis ne' ku khu̱y.
xʷe
√ʔekʷun–stu–mel–s
√k̕ʷneʔ
ʔe
Alberta
neʔ
čic–√xʷuy–n–t–si–s
neʔ
kʷu
√xʷuy
det1
/say–ct1acc3erg
/soon
obl
Alberta
irr
cisl–/come–dt2acc3erg
irr
2nom
/go
‘He told me Alberta will come to get you, then you go.’
15)
ʔékʷusn cíʔ.
'e̱kusn tsi'.
√ʔekʷun–stu–n
√ciʔ
/say–ct1erg
/okay
‘I said okay.’
16)
hoy ʔenís xʷe … hi sqʷásqʷəseʔ.
hoy 'eni̱s khwe ... hi sqwa̱sqwse'.
hoy
√ʔenis
xʷe
hn
s–√qʷeseʔ+CVC
then
/leave
det1
1g
nz–/male.child+aug
‘Then my son left.’
17)
oh, k̕ʷní xʷe Alberta xʷiʔ ɬ … čic̕él̕əl̕.
oh, k'wni̱ khwe Alberta khwi' ł … chits'e̱'l'l.
oh
√k̕ʷniyeʔ
xʷe
Alberta
√xʷiʔ
ɬ
čic–√c̕el+C2
oh
/soon
det1
Alberta
/here
conn
cisl–/arrive+nctl
‘Oh, pretty soon Alberta arrived.’
18)
ʔekʷn "hi nú, ni t̕iʔ čeɬ kʷu sxʷúy?"
'e̱kwn "hi nu̱[ne'] ni t'i' cheɬ ku skhu̱y?
√ʔekʷun
hn
√nuneʔ
ni
t̕iʔ
čeɬ
kʷu
s–√xʷuy
/say
1g
/mother
q
already
fut
2nom
int–/go
‘She said, “Mom, are you ready to go?” ’
19)
ʔékʷusn, "he, t̕iʔ."
'e̱kusn, "he, t'i'."
√ʔekʷun–stu–n
he
t̕iʔ
/say–ct1erg
/yes
emph
‘I told her, “Yes, I'm ready.” ’
20)
oh, četp̕íɬiš xʷe tp̕uyp̕úyšn č ʔenís
oh, chetp'i̱łish khwe tp'uyp'u̱yshn ch 'eni̱s.
oh
čet–√p̕iɬ–iš
xʷe
t–√p̕uy+CVC=šin
č
√ʔenis
intj
on–/pl.sit–dev
det1
loc–/wrinkle+aug=foot
1pl.nom
/leave
‘Oh, we got into the car and we left.’
21)
č xʷúy teč Wellpinit.
ch khu̱y tech Wellpinit.
č
√xʷuy
√teč
Wellpinit
1pl.nom
/go
/to
Wellpinit
‘We went over to Wellpinit.’
22)
č penɬuʔíɬ … xʷe č penɬuʔíɬ teč Wellpinit.
ch penłu'i̱ł [...] khwe ch penłu'i̱ł tech Wellpinit.
č
pen–√ɬuʔ–iɬ
xʷe
č
pen–√ɬuʔ–iɬ
√teč
Wellpinit
1pl.nom
as.far.as–/there.3dir.toward
det1
1pl.nom
as.far.as–/there.3dir.toward
/to
Wellpinit
‘We got to Wellpinit.’
23)
ʔet̕ept̕eplút xʷiʔ ɬ xʷe sqál̕qəl̕tmxʷ xʷe smíʔme.
'et'ept'eplu̱t khwi' ł khwe sqa̱'lq'ltmkhw khwe smi̱'me['em].
ʔec–√t̕epl+CVC–ut
√xʷiʔ
ɬ
xʷe
s–√qil̕tmxʷ+CVC
xʷe
s–/miy̕im+CVC
cust–/pl.stop+augstat
/here
conn
det1
nz–/man+aug
det1
nz–/woman+aug
‘There were lots of people (standing around) there, men and women.’
24)
ʔepɬ… ʔul syekʷínəm he badge.
'epł ʔul syekwi̱nm he badge.
√ʔepɬ
ʔul
sye–√kʷin–m
he
badge
/have
poss
prof–/hold–mdl
spec
badge
‘They had a policeman.’
25)
oh, čicxʷúy. "ni kʷu ʔepɬ síkʷeʔ?"
oh, chitskhu̱y. "ni ku 'epł si̱kwe'?"
oh
čic–√xʷuy
ni
kʷu
√ʔepɬ
√sikʷeʔ
oh
cisl–/go
q
2nom
/have
/water
‘Oh, he came over. “Do you have water?” ’
26)
ʔekʷúsn "lu, lut ʔepɬ síkʷeʔet xʷe hnqʷéʕʷn."
'eku̱sn, "lu, lut 'epł si̱kwe'et khwe hnqwe̱'(wn."
√ʔekʷun–stu–n
√lut
√lut
√ʔepɬ
√sikʷeʔ–et
xʷe
hn–√qʷeʕʷ–n
/say–ct1erg
/no
/no
/have
/water–1pl.g
det1
instr–/crazy–instr
‘I told him, “No, we don't have any liquor.” ’
27)
[says], "lú, lut ʔepɬ … oh, [now how do you say drugs?]"
[says], "lu, lut 'epł ... oh , [now how do you say drugs?]"
√lut
√lut
√ʔepɬ
oh
/no
/no
/have
oh
‘Says, “No, don't have any ... oh, [now how do you say drugs?]” ’
28)
ló?
"lo̱?"
√lut
/no
‘ “No?” ’
29)
hoy t xʷiʔ xʷiy̕e teč ʔe snčəʔípntm xʷəxʷíʔ teč …
hoy t khwi' khwi'ye tech 'e snch'i̱pntm khwkhwi̱' tech ...
hoy
t
√xʷiʔ
√xʷiy̕e
√teč
ʔe
s–hn–√čiʔ=ip–n–t–m
C1–√xʷiʔ
√teč
then
loc
/here
/this
/to
obl
nzloc–/open=aft–dtnte
intns–/here
/to
‘Then they came over and opened the door here to ...’
30)
kʷum̕ ʔexʷúsm.
ku'm 'ekhu̱sm.
√kʷum̕
√ʔexʷus–m
/and
/look.for–mdl
‘They looked for stuff.’
31)
lut stím̕.
lut sti̱'m.
√lut
s√tiʔ–m
/no
nz/thing–m
‘Nothing.’
32)
xʷúyul!
khu̱yul!
√xʷuy–ul
/go–pl.imp
‘Go ahead!’
33)
hoy č xʷúy č nnépt.
hoy ch khu̱y ch hnne̱pt.
hoy
č
√xʷuy
č
hn–√nept
then
1pl.nom
/go
1pl.nom
loc–/pl.enter
‘So we went over and we went in.’
34)
č xʷúy ʔexʷúsntmet xʷe t̕mqníɬxʷ.
ch khu̱y 'ekhu̱sntmet khwe t'mqni̱łkhw.
č
√xʷuy
√ʔexʷus–n–t–met
xʷe
√t̕m=qin=iɬxʷ
1pl.nom
/go
/look.for–dt1pl.erg
det1
√hollow?=head=house
‘We looked for the tipi.’
35)
č xʷúy ɬ … ʔecʔékʷn xʷe Shirley,
ch khu̱y ł ... 'ets'e̱kwn khwe Shirley,
č
√xʷuy
ɬ
ʔec–√ʔekʷun
xʷe
1pl.nom
/go
conn
cust–/say
det1
Shirley
‘We went, and Shirley said,’
36)
[Mom, there's Dad!]
[Mom, there's Dad!]
Mom
there's
Dad
Mom
there's
Dad
‘Mom, there's Dad!’
37)
[it's] hnpípeʔ.
[it's] hnpi̱pe'.
it's
hn√pipeʔ
it's
1g/father
‘It's my Dad.’
38)
[That's my] pípeʔ, [Mom]!
[That's my] pipeʔ, [Mom]!
That's
my
√pipeʔ
Mom
That's
my
/father
Mom
‘That's my pipeʔ, Mom!’
39)
[So,] č xʷúy t xʷe ciʔ ɬ č cáqəq.
[So,] ch khu̱y t khwe ł ch tsa̱qq.
So
č
√xʷuy
t
xʷe
√ciʔ
ɬ
č
√caq+C2
So
1pl.nom
/go
loc
det1
/there.2
conn
1pl.nom
/place.vessel+nctl
‘So, we went over there and we came ashore.’
40)
hoy, č déxʷlš
oh, ch de̱khwlsh.
√hoy
č
√dexʷ–ilš
/then
1pl.nom
/descend–auton
‘Oh, we got out of the car’
41)
kʷum̕ xʷeʔncəʔíɬ ... čn gʷey̕ e sxʷíst.
ku'm khwe'ntsi'i̱ł ... chn gwe'y e skhwist.
√kʷum̕
√xʷiʔ–hn–√ciʔ–iɬ
čn
√gʷey̕
he
s–√xʷist
/and
/here–loc–/there.2dir.toward
...
1nom
/finish
spec
nz–/travel
‘And there I finished traveling.’
42)
yaʕ̕pqín̕m xʷe hi stemílgʷes xʷe teč ɬuʔíɬ.
ya'(pqi̱'nm khwe hi stemi̱lgwes khwe tech łu'i̱ł.
√yaʕ–p=qin–m<ʔ>
xʷe
hn_
s–√tim=ilgʷes
xʷe
√teč
√ɬuʔ–iɬ
/gather–nvol=head–mdl<emph>
det1
1g
nz–/relative=heart
det1
/to
/there.3dir.toward
‘My relatives were gathered there.’
43)
ciʔ ɬ čn… x̣éleʔ čn ʔáyx̣ʷt ɬ c̕áʔr xʷe hi s...
tsi' ł chn... qhe̱le' chn 'a̱yqhwt ł ts'a̱'r khwe hi s...
√ciʔ
ɬ
čn
√x̣eliʔ
čn
√ʔayx̣ʷ–t
ɬ
√c̕ar<ʔ>
xʷe
hn
/there.2
conn
1nom
/might
1nom
/tire–stat
conn
/sick
det1
1g
‘That's when I ... Maybe I got tired and my (heart) ached.’
44)
čn ʔémiš.
chn 'e̱mish.
čn
√ʔem–iš
1nom
/sit–dev
‘I sat down.’
45)
čn ʔác̕x̣ ɬ čicxʷíʔ ɬ xʷe sustín ɬ ʔecʔémut.
chn 'a̱ts'qh ł chitskhwi̱' ł khwe susti̱n ł 'ets'e̱mut.
čn
√ʔac̕x̣
ɬ
čic–√xʷiʔ
ɬ
xʷe
Justine
ɬ
ʔec√ʔem–ut
1nom
/look.at
conn
cisl–/here
conn
det1
Justine
conn
cust/sit–stat
‘I watched and here was Justine and she was sitting there.’
46)
sustín ʔic… t̕ék̕ʷmš xʷiʔ c̕əlálqʷ.
susti̱n 'ic… t'e̱k'wmsh khwi' ts'la̱lqw.
Justine
y̕c–
√t̕ek̕ʷ–mš
√xʷiʔ
√c̕el=alqʷ
Justine
cont
/one.lay–intr.cont
/here
/upright=tree
‘Justine was placing bets on the stickgame.’
47)
oh čiʔ ɬ tuʔsʔémut.
oh, tsi' ł tu's'e̱mut.
oh
√ciʔ
ɬ
tuʔ–s–√ʔem–ut
oh
/there.2
conn
mutint–/sit–stat
‘Oh, she was going to sit there.’
48)
čicʔác̕x̣. [GASP]
chits'a̱ts'qh. [GASP]
čic√ʔac̕x̣
cisl/look.at
‘She looked this way. [GASP]’
49)
[It's okay.]
[It's okay.]
It's
okay
It's
okay
‘It's okay.’
50)
xʷúy tuʔsʔemíšn xʷe sustín.
khu̱y tu's'emi̱shn khwe susti̱n.
√xʷuy
tuʔ–s–√ʔem–iš–n
xʷe
Justine
/go
mutint–/sit–devloc
det1
Justine
‘Justine went to sit there.’
51)
ʔámət.
'a̱mut.
√ʔem–ut
/sit–dur
‘She sat.’
52)
sustín ʔácqeʔ ɬ t̕əxʷúp!
susti̱n 'a̱tsqe' ł t'khu̱p!
Justine
√ʔacqeʔ
ɬ
√t̕xʷ–up
Justine
/go.out
conn
/achieve–nvol
‘Justine went and she won!’
53)
tíxʷ əɬ wəlwəlím. [LAUGHTER]
ti̱khw ł wlwli̱m. [LAUGHTER]
√tixʷ
ɬ
√wlim+CVC
/obtain
conn
/metal+aug
‘She won money. [LAUGHTER]’
54)
ʔekʷn, "sustín!"
'e̱kwn, "susti̱n!"
√ʔekʷun
Justine
/say
Justine
‘Someone called, “Justine!” ’
55)
ʔekʷústus xʷe st̕ímčeʔs, [go get it]
'eku̱stus khwe st'i̱mche's, [go get it]
√ʔekʷun–stu–s
xʷe
s–√t̕imčeʔ–s
[…]
/say–ct3erg
det1
nz–/daughter–3g
[…]
‘She told her daughter, go get it.’
56)
… hn wəlwəlím!
… hn wlwli̱m!
hn
√wlim+CVC
1g
/metal+aug
‘... my money!’
57)
xʷe st̕ímčeʔs xʷúy ɬ ...
khwe st'i̱mche's khu̱y ł ...
xʷe
s–√t̕imčeʔ–s
√xʷuy
ɬ
det1
nz–/daughter–3g
/go
conn
...
‘Her daughter went and ...’
58)
čicčém̕ɬc ... číɬc xʷe teč núneʔs. [LAUGHTER]
chitsche'mɬts ... chi̱ɬts khwe tech nu̱ne's. [LAUGHTER]
čic√čem̕–ɬ–t–s
√čiɬ–t–s
xʷe
√teč
√nuneʔ–s
cisl√hold.pl–pra–t3erg
...
/give–t3erg
det1
/to
/mother–3g
‘She grabbed it for her ... she gave it to her mother. [LAUGHTER]’
59)
gʷníxʷ ɬ ʔekʷn oh ʔuɬ ... čeɬ ʔuɬ sc̕əlálqʷ.
gwni̱khw ł 'e̱kwn oh 'uł ... cheł 'uł sts'la̱lqw.
√gʷnixʷ
ɬ
√ʔekʷun
oh
ʔuɬ
čeɬ
ʔuɬ
s–√c̕el=alqʷ
/true
conn
/say
oh
again
...
fut
again
nz–/upright=tree
‘Really, and she said she would play stickgame some more.’
60)
ʔekʷústmes xʷe sustín, "ni k̕ʷneʔ kʷu t̕ék̕ʷm?"
'eku̱stmes khwe susti̱n, "ni k'wne̱' ku t'e̱k'wm?"
√ʔekʷun–stu–mel–s
xʷe
Justine
ni
√k̕ʷneʔ
kʷu
√t̕ek̕ʷ–m
/say–ct1acc3erg
det1
Justine
q
/soon
2nom
/one.lay–mdl
‘Justine asked me, “Are you going to bet?” ’
61)
ʔekʷúsn k̕ʷneʔ čn t̕ék̕ʷm.
'eku̱sn k'wne̱' chn t'e̱k'wm.
√ʔekʷun–stu–n
√k̕ʷneʔ
čn
√t̕ek̕ʷ–m
/say–ct1erg
/soon
1nom
/one.lay–mdl
‘I told her I would bet.’
62)
ʔeseel̕úpen xʷe hi t̕ék̕ʷ [twenty dollars].
'esee'lu̱pen khwe hi t'e̱k'w [twenty dollars].
√ʔesil√ʔupen
xʷe
hn
√t̕ek̕ʷ
/two/ten
det1
1g
/one.lay
‘I put down twenty dollars (twenty dollars).’
63)
snt̕ék̕ʷəl.
snt'e̱k'wl.
s–hn–√t̕ek̕ʷ–l
nzloc–/one.lay–ua
‘Laid down.’
64)
sustín, lut ʔecméysn.
susti̱n, lut 'etsme̱ysn.
Justine
√lut
ʔec–√mey–st(u)–n
Justine
/no
cust–/know–ct1erg
‘Justine, I don't know.’
65)
... wəlwəlím ɬ čic- ... oh, ...
… wlwli̱m ł chits … oh …
√wlim+CVC
ɬ
čic–
oh
...
/metal+aug
conn
cisl
...
oh
...
‘... money and toward ... oh, they laid down their (money) …’
66)
oh, xʷə sc̕əlálqʷ
oh khwe sts'la̱lqw.
oh
xʷe
s–√c̕el=alqʷ
oh
det1
nz–/upright=tree
‘oh, the stickgame.’
67)
xʷe sustín hú! hú! hú!
khwe susti̱n hu hu hu!
xʷe
Justine
hu
hu
hu
det1
Justine
hu
hu
hu
‘Then Justine, hú! hú! hú!’
68)
oh, č ʔuɬ t̕əxʷúp!
oh ch 'uł t'khu̱p!
oh
č
ʔuɬ
√t̕xʷ–up
oh
1pl.nom
again
/achieve–nvol
‘Oh, we won again!’
69)
sustín!
susti̱n!
Justine
Justine
‘Justine!’
70)
šiɬ č t̕əxʷúp!
shił ch t'khu̱p!
šiɬ
č
√t̕xʷ–up
exact
1pl.nom
/achieve–nvol
‘We won!’
71)
[We won again!]
[We won again!]
we
won
again
we
won
again
‘We won again!’
72)
… k̕ʷní sustín
… k'wni̱ susti̱n.
√k̕ʷniyeʔ
Justine
/soon
Justine
‘Soon they called “Justine” ’
73)
[Get my money!]
[Get my money!]
get
my
money
get
my
money
‘Get my money! (whispered)’
74)
oh, čicxʷúy xʷe číɬtm wəlwəlíms, oh, límt.
oh chitskhu̱y khwe chi̱łtm wlwli̱ms oh li̱mt.
oh
čic–√xʷuy
xʷe
√čiɬ–t–m
√wlim+CVC–s
oh
√lim–t
oh
cisl–/go
det1
/give–tnte
/metal+aug3g
oh
/glad–stat
‘Oh, she went over and was given her money, oh, she was glad.’
75)
k̕ʷní ɬ ceʔ "Margaret!"
k'wni̱ ł tse' "Margaret!"
√k̕ʷniyeʔ
ɬ
ceʔ
Margaret
/soon
conn
/det2
Margaret
‘Soon (they called) “Margaret!” ’
76)
[Forty dollars!] [LAUGHTER]
[Forty dollars!] [LAUGHTER]
Forty
dollars
Forty
dollars
LAUGHTER
‘[Forty dollars!]’
77)
[Four times! I mean,] mús ...
[Four times! I mean,] mus ...
four
times
mean
√mus
...
four
times
mean
/four
...
‘Four times! I mean, four ...’
78)
xʷe st̕əxʷúpet. [LAUGHTER]
khwe st'khu̱pet [LAUGHTER]
xʷe
s–√t̕xʷ–up–et
det1
nz–/achieve–nvol1pl.g
‘... our wins. [LAUGHTER]’
79)
Oh, ... lut e hi sx̣ést čn ... xʷe hi spúʔs [just]
Oh … lut e hi sqhe̱st chn … khwe hi spu̱'s [just]
oh
√lut
he
hn
s–√x̣es–t
čn
xʷe
hn
s–√puʔs
oh
...
/no
spec
1g
nz–/good–stat
1nom
...
det1
1g
nz–/heart
...
‘Oh, ... It's no good, I ... my heart just ...’
80)
ʔekʷúsn xʷe sustín, "hoy čn ʔuɬ xʷúy."
eku̱sn khwe susti̱n, "hoy chn 'uł khu̱y."
√ʔekʷun–stu–n
xʷe
Justine
hoy
čn
ʔuɬ
√xʷuy
/say–ct1erg
det1
Justine
then
1nom
again
/go
‘I told Justine, “Oh, I'm going back.” ’
81)
eh kʷu c̕áʔres lut e i sx̣ésəq.
eh ku ts'a'res lut e i sqhe̱seq.
eh
kʷu
√c̕aʔr–es
√lut
he
in
s–√x̣es–eq
eh
2nom
/sick–cond
/no
spec
2g
nz–/good–inher
‘Oh, you're feeling sick because you're not well.’
82)
ʔexʷúsn neʔkʷú tuʔsʔemíɬm ... [car].
'ekhwu̱sn ne'ku̱ tu's'emi̱łm … [car].
√ʔexʷ–n–t–n
√neʔkʷun–m
tuʔ–s–√ʔem–iɬ–m
/look.for–dt1erg
/think–mdl
mutint–/sit–inside–mdl
...
‘I looked for it. Thought I'd go sit in the car.’
83)
neʔkʷú čicxʷúy.
ne'ku̱ chitskhu̱y.
√neʔkʷun–m
čic–√xʷuy
/think–mdl
cisl–/go
‘She thought to go.’
84)
k̕ʷneʔ ...
k'wne' …
√k̕ʷneʔ
/soon
...
‘Soon ...’
85)
čn ʔuɬ xʷúy xʷe teč t̕mqníɬxʷ xʷe ciʔ ɬ čn tuʔst̕ék̕ʷncut.
chn 'uł khu̱y khwe tech t'mqni̱łkhw khwe tsi' ł chn tu'st'e̱k'wntsut.
čn
ʔuɬ
√xʷuy
xʷe
√teč
√t̕m=qin=iɬxʷ
xʷe
√ciʔ
ɬ
čn
tuʔ–s√t̕ek̕ʷ–n–t–sut
1nom
again
/go
det1
/to
√hollow?=head=house
det1
/there.2
conn
1nom
go.to–int/one.lay–dtrflx
‘I went back to the tipi and there I lay down.’
86)
kʷínn xʷe … hn marímnctn čn marímncut.
kwi̱nn khwe hi s… hn mari̱mntsutn chn mari̱mntsut.
√kʷin–n–t–n
xʷe
hn
√marim–n–t–sut–n
čn
√marim–n–t–sut
/hold–dt1erg
det1
1g
/treatment–dtrflxinstr
1nom
/treatment–dtrflx
‘I got my medicine and I took it.’
87)
kʷum̕ c̕ár xʷe sxʷéc oh …
ku'm ts'ar khwe skhwe̱ts oh …
√kʷum̕
√c̕ar
xʷe
s–√xʷec
oh
/and
/sick
det1
nz–/suffer
oh
‘for the pain oh …’
88)
čicxʷúy xʷe [my] qéneʔ.
chitskhu̱y khwe [my] qi̱ne'.
čic–√xʷuy
xʷe
√qineʔ
cisl–/go
det1
/paternal.2nd.gen
‘My granddaughter came.’
89)
[oh yeah,] čicxʷúy ɬ ʔékʷus, "Gram?"
[oh yeah] chitskhu̱y ł 'e̱kus, "Gram?"
oh
yeah
čic–√xʷuy
ɬ
√ʔekʷun–t–s
oh
yeah
cisl–/go conn
conn
/say–t3erg
‘She came and she said, “Gram?” ’
90)
kʷu y̕c̕áʔr.
ku 'yts'a̱'r."
kʷu
y̕c–√c̕aʔr
2nom
cont–/sick
‘You're sick.’
91)
… lut e i sx̣ést.
… lut e i sqhe̱st.
√lut
he
in
s–√x̣es–t
/no
spec
2g
nz–/good–stat
‘You're not well.’
92)
["Gram, go home."]
["Gram, go home."]
Gram
go
home
Gram
go
home
‘ “Gram, go home.” ’
93)
["I'll go home with you."]
["I'll go home with you."]
go
I'll
go
home
with
you
‘ “I'll go home with you.” ’
94)
So, čn x̣ésmncut ɬ [I came back home].
… chn qhe̱smntsut ł … [I came back home].
čn
√x̣es–min–t–sut
ɬ
1nom
/good–rel–trflx
conn
‘So, I behaved myself and I came back home.’
95)
[That's the end.]
[That's the end.]
That's
the
end
That's
the
end
‘That's the end.’